Duplication depth  Reference chromosome  Collinear blocks
0Pv01g001000100.1.v1.0      
0Pv01g001000100.2.v1.0      
0Pv01g001000200.1.v1.0      
0Pv01g001000300.1.v1.0      
0Pv01g001000300.2.v1.0      
0Pv01g001000400.1.v1.0      
0Pv01g001000500.1.v1.0      
0Pv01g001000600.1.v1.0      
0Pv01g001000600.2.v1.0      
0Pv01g001000700.1.v1.0      
0Pv01g001000800.1.v1.0      
0Pv01g001000800.2.v1.0      
0Pv01g001000900.1.v1.0      
0Pv01g001001000.1.v1.0      
0Pv01g001001100.1.v1.0      
0Pv01g001001100.2.v1.0      
0Pv01g001001200.1.v1.0      
0Pv01g001001200.2.v1.0      
0Pv01g001001300.1.v1.0      
0Pv01g001001400.1.v1.0      
0Pv01g001001400.2.v1.0      
1Pv01g001001500.1.v1.0  Pv09g009021000.1.v1.0     
1Pv01g001001600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001001700.1.v1.0  Pv09g009020800.1.v1.0     
1Pv01g001001800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001001900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001002000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001002100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001002200.1.v1.0  Pv09g009019900.1.v1.0     
1Pv01g001002300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001002300.2.v1.0  | |     
1Pv01g001002400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001002500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001002600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001002600.2.v1.0  | |     
1Pv01g001002700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001002700.2.v1.0  | |     
1Pv01g001002800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001002900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001003000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001003100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001003200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001003300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001003400.1.v1.0  Pv09g009019300.1.v1.0     
1Pv01g001003500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001003600.1.v1.0  Pv09g009019100.1.v1.0     
1Pv01g001003700.1.v1.0  Pv09g009019000.1.v1.0     
1Pv01g001003700.2.v1.0  | |     
1Pv01g001003800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001003900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001004000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001004100.1.v1.0  Pv09g009018800.1.v1.0     
1Pv01g001004200.1.v1.0  Pv09g009018200.1.v1.0     
1Pv01g001004300.1.v1.0  Pv09g009018100.1.v1.0     
1Pv01g001004400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001004500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001004600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001004700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001004800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001004900.2.v1.0  | |     
1Pv01g001004900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001005000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001005000.2.v1.0  | |     
1Pv01g001005100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001005200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001005300.1.v1.0  Pv09g009017800.2.v1.0     
1Pv01g001005400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001005500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001005600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001005700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001005700.2.v1.0  | |     
1Pv01g001005800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001005900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001006000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001006100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001006200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001006300.1.v1.0  Pv09g009016800.1.v1.0     
1Pv01g001006400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001006500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001006600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001006700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001006800.1.v1.0  Pv09g009016700.1.v1.0     
1Pv01g001006900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001007000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001007100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001007200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001007300.1.v1.0  Pv09g009016200.1.v1.0     
1Pv01g001007400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001007400.2.v1.0  | |     
1Pv01g001007400.3.v1.0  | |     
1Pv01g001007500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001007600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001007700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001007800.1.v1.0  Pv09g009016000.1.v1.0     
1Pv01g001007900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001008000.1.v1.0  Pv09g009015700.2.v1.0     
1Pv01g001008100.1.v1.0  Pv09g009015600.1.v1.0     
1Pv01g001008200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001008300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001008400.1.v1.0  Pv09g009015500.1.v1.0     
1Pv01g001008500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001008600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001008700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001008800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001008900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001009000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001009000.2.v1.0  | |     
1Pv01g001009000.3.v1.0  | |     
1Pv01g001009100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001009200.1.v1.0  Pv09g009014800.1.v1.0     
1Pv01g001009300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001009400.1.v1.0  Pv09g009014600.1.v1.0     
1Pv01g001009500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001009600.1.v1.0  Pv09g009014200.1.v1.0     
2Pv01g001009700.1.v1.0  Pv09g009014100.1.v1.0  Pv09g009004200.1.v1.0    
2Pv01g001009800.1.v1.0  Pv09g009013700.1.v1.0  Pv09g009004300.1.v1.0    
2Pv01g001009900.1.v1.0  Pv09g009013600.1.v1.0  | |    
2Pv01g001009900.2.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001010000.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001010100.1.v1.0  Pv09g009013400.1.v1.0  | |    
2Pv01g001010200.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001010300.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001010400.1.v1.0  Pv09g009013200.1.v1.0  | |    
2Pv01g001010500.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001010600.1.v1.0  Pv09g009013100.1.v1.0  | |    
2Pv01g001010700.1.v1.0  Pv09g009012900.1.v1.0  | |    
2Pv01g001010800.1.v1.0  Pv09g009012800.1.v1.0  | |    
3Pv01g001010900.1.v1.0  Pv09g009012700.1.v1.0  | |  Pv03g003258300.1.v1.0   
2Pv01g001011000.1.v1.0     Pv09g009004800.1.v1.0  | |   
2Pv01g001011000.2.v1.0     | |  | |   
2Pv01g001011100.1.v1.0     | |  | |   
2Pv01g001011200.1.v1.0     | |  | |   
2Pv01g001011300.1.v1.0     | |  Pv03g003257400.1.v1.0   
2Pv01g001011400.1.v1.0     Pv09g009005000.1.v1.0  | |   
2Pv01g001011500.1.v1.0     | |  | |   
2Pv01g001011600.1.v1.0     | |  | |   
3Pv01g001011700.1.v1.0  Pv09g009060800.1.v1.0  Pv09g009005500.1.v1.0  | |   
3Pv01g001011800.1.v1.0  | |  Pv09g009005800.1.v1.0  | |   
3Pv01g001011900.1.v1.0  | |  Pv09g009005900.1.v1.0  | |   
3Pv01g001012000.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001012100.1.v1.0  | |  Pv09g009006000.1.v1.0  | |   
2Pv01g001012200.1.v1.0  Pv09g009060100.1.v1.0     | |   
2Pv01g001012200.2.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001012300.1.v1.0  | |     Pv03g003255900.1.v1.0   
2Pv01g001012400.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001012500.1.v1.0  Pv09g009059800.1.v1.0     | |   
3Pv01g001012600.1.v1.0  Pv09g009059700.1.v1.0  Pv02g002033500.1.v1.0  | |   
3Pv01g001012700.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001012800.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001012900.2.v1.0  | |  Pv02g002032500.1.v1.0  Pv03g003255200.1.v1.0   
3Pv01g001012900.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001013000.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001013100.1.v1.0  Pv09g009059500.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001013200.1.v1.0  Pv09g009058800.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001013300.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001013400.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001013400.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001013500.1.v1.0  | |  Pv02g002031500.1.v1.0  Pv03g003254900.1.v1.0   
3Pv01g001013500.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001013600.1.v1.0  Pv09g009058700.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001013700.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001013800.1.v1.0  | |  Pv02g002031400.1.v1.0  Pv03g003254600.1.v1.0   
3Pv01g001013900.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001014000.1.v1.0  | |  | |  Pv03g003254100.1.v1.0   
3Pv01g001014100.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001014200.1.v1.0  | |  | |  Pv03g003253800.1.v1.0   
4Pv01g001014300.1.v1.0  Pv09g009058100.1.v1.0  Pv02g002030400.1.v1.0  | |  Pv11g011044900.1.v1.0  
4Pv01g001014400.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001014500.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001014600.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001014700.1.v1.0  | |  | |  | |  Pv11g011045400.1.v1.0  
4Pv01g001014700.2.v1.0  | |  | |  | |  Pv11g011045400.2.v1.0  
4Pv01g001014700.3.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001014800.1.v1.0  | |  | |  Pv03g003253300.1.v1.0  | |  
4Pv01g001014900.1.v1.0  | |  | |  | |  Pv11g011045800.1.v1.0  
4Pv01g001014900.2.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001015000.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001015100.1.v1.0  Pv09g009057400.1.v1.0  | |  | |  | |  
4Pv01g001015100.2.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001015100.3.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001015200.1.v1.0  Pv09g009057200.1.v1.0  Pv02g002028700.1.v1.0  | |  | |  
4Pv01g001015300.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001015400.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001015500.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001015600.1.v1.0  Pv09g009056600.1.v1.0  | |  | |  | |  
4Pv01g001015600.2.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001015600.3.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001015700.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001015800.1.v1.0  | |  | |  | |  Pv11g011047000.1.v1.0  
4Pv01g001015900.1.v1.0  | |  Pv02g002028000.1.v1.0  Pv03g003252300.2.v1.0  | |  
4Pv01g001016000.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001016000.2.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001016000.3.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001016000.4.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001016100.1.v1.0  Pv09g009056400.1.v1.0  Pv02g002026700.1.v1.0  | |  | |  
4Pv01g001016200.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001016300.1.v1.0  Pv09g009056000.1.v1.0  | |  Pv03g003251400.1.v1.0  | |  
4Pv01g001016400.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001016500.1.v1.0  Pv09g009055900.1.v1.0  | |  | |  | |  
4Pv01g001016600.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001016700.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001016800.1.v1.0  | |  | |  | |  Pv11g011047600.1.v1.0  
4Pv01g001016800.2.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001016900.1.v1.0  Pv09g009055600.1.v1.0  Pv02g002026000.1.v1.0  Pv03g003251200.1.v1.0  | |  
4Pv01g001017000.1.v1.0  | |  Pv02g002025500.1.v1.0  | |  | |  
4Pv01g001017100.1.v1.0  | |  Pv02g002024900.5.v1.0  Pv03g003250800.2.v1.0  | |  
4Pv01g001017100.2.v1.0  | |  | |  | |  | |  
3Pv01g001017200.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv01g001017300.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv01g001017400.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv01g001017500.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv01g001017600.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv01g001017700.1.v1.0  Pv09g009055500.1.v1.0  | |     | |  
2Pv01g001017700.2.v1.0     | |     | |  
2Pv01g001017800.1.v1.0     | |     Pv11g011049600.1.v1.0  
2Pv01g001017900.1.v1.0     Pv02g002023100.1.v1.0     Pv11g011049800.1.v1.0  
2Pv01g001018000.1.v1.0     | |     | |  
2Pv01g001018100.1.v1.0     | |     | |  
2Pv01g001018200.1.v1.0     | |     | |  
3Pv01g001018300.1.v1.0  Pv09g009061700.1.v1.0  | |     | |  
3Pv01g001018400.1.v1.0  | |  | |     Pv11g011050500.1.v1.0  
3Pv01g001018500.1.v1.0  | |  | |     Pv11g011050700.1.v1.0  
3Pv01g001018500.2.v1.0  | |  | |     Pv11g011050700.2.v1.0  
3Pv01g001018500.3.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv01g001018500.4.v1.0  | |  | |     | |  
2Pv01g001018600.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001018700.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001018800.1.v1.0  | |  Pv02g002021700.1.v1.0    
2Pv01g001018900.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001019000.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001019100.1.v1.0  Pv09g009062400.1.v1.0  Pv02g002021100.4.v1.0    
2Pv01g001019200.1.v1.0  Pv09g009062700.1.v1.0  | |    
2Pv01g001019300.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001019400.1.v1.0  Pv09g009062900.1.v1.0  Pv02g002020400.1.v1.0    
2Pv01g001019500.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001019600.1.v1.0  Pv09g009063200.1.v1.0  | |    
2Pv01g001019700.1.v1.0  Pv09g009063300.1.v1.0  | |    
2Pv01g001019800.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001019900.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001020000.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001020000.2.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001020000.3.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001020100.1.v1.0  Pv09g009063500.1.v1.0  Pv02g002019700.1.v1.0    
1Pv01g001020200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001020300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001020400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001020500.1.v1.0  Pv09g009063600.1.v1.0     
1Pv01g001020600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001020700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001020800.1.v1.0  Pv09g009063700.1.v1.0     
1Pv01g001020900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001021000.1.v1.0  Pv09g009063800.1.v1.0     
1Pv01g001021100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001021200.1.v1.0  Pv09g009064200.1.v1.0     
1Pv01g001021300.1.v1.0  Pv09g009064300.1.v1.0     
1Pv01g001021400.1.v1.0  Pv09g009064400.1.v1.0     
1Pv01g001021500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001021600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001021700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001021800.1.v1.0  Pv09g009064700.1.v1.0     
1Pv01g001021900.1.v1.0  Pv09g009064800.2.v1.0     
1Pv01g001021900.2.v1.0  | |     
1Pv01g001022000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001022100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001022200.2.v1.0  | |     
1Pv01g001022200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001022300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001022300.2.v1.0  | |     
1Pv01g001022400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001022500.1.v1.0  Pv09g009065600.1.v1.0     
1Pv01g001022600.1.v1.0  | |     
3Pv01g001022700.1.v1.0  | |  Pv03g003243700.1.v1.0  Pv02g002018600.1.v1.0   
3Pv01g001022800.1.v1.0  | |  Pv03g003243400.1.v1.0  Pv02g002018400.1.v1.0   
3Pv01g001022900.1.v1.0  Pv09g009065800.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001023000.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001023100.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001023200.1.v1.0  | |  Pv03g003242900.1.v1.0  Pv02g002017600.1.v1.0   
3Pv01g001023200.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001023300.1.v1.0  Pv09g009066000.1.v1.0  Pv03g003242800.1.v1.0  | |   
3Pv01g001023400.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001023500.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001023600.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001023700.1.v1.0  | |  Pv03g003241700.1.v1.0  Pv02g002016700.1.v1.0   
3Pv01g001023800.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001023800.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001023900.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001024000.1.v1.0  Pv09g009067000.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001024100.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001024200.1.v1.0  Pv09g009067100.1.v1.0  Pv03g003241500.1.v1.0  | |   
3Pv01g001024300.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001024400.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001024500.1.v1.0  Pv09g009067300.1.v1.0  Pv03g003240800.1.v1.0  | |   
3Pv01g001024600.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001024700.1.v1.0  | |  | |  Pv02g002015600.1.v1.0   
3Pv01g001024800.1.v1.0  Pv09g009067500.1.v1.0  | |  | |   
4Pv01g001024900.1.v1.0  Pv09g009067600.1.v1.0  Pv03g003240500.1.v1.0  Pv02g002015500.1.v1.0  Pv07g007038400.1.v1.0  
4Pv01g001025000.1.v1.0  Pv09g009067800.1.v1.0  | |  | |  | |  
4Pv01g001025100.1.v1.0  Pv09g009067900.1.v1.0  | |  | |  Pv07g007040500.1.v1.0  
4Pv01g001025200.1.v1.0  Pv09g009068000.1.v1.0  Pv03g003240200.1.v1.0  Pv02g002015100.1.v1.0  | |  
3Pv01g001025300.1.v1.0  Pv09g009068600.1.v1.0     | |  | |  
3Pv01g001025400.1.v1.0  Pv09g009068700.1.v1.0     | |  | |  
3Pv01g001025500.1.v1.0  | |     | |  | |  
3Pv01g001025600.1.v1.0  Pv09g009068900.1.v1.0     | |  | |  
3Pv01g001025700.1.v1.0  | |     | |  | |  
3Pv01g001025800.1.v1.0  Pv09g009069900.1.v1.0     | |  Pv07g007042400.1.v1.0  
3Pv01g001025900.1.v1.0  | |     | |  Pv07g007042600.1.v1.0  
3Pv01g001026000.1.v1.0  Pv09g009070300.1.v1.0     | |  | |  
3Pv01g001026100.1.v1.0  Pv09g009070500.1.v1.0     Pv02g002013500.1.v1.0  | |  
3Pv01g001026200.1.v1.0  | |     Pv02g002013000.1.v1.0  | |  
3Pv01g001026300.1.v1.0  | |     | |  | |  
3Pv01g001026300.2.v1.0  | |     | |  | |  
3Pv01g001026400.1.v1.0  | |     | |  | |  
3Pv01g001026400.2.v1.0  | |     | |  | |  
3Pv01g001026500.1.v1.0  | |     | |  | |  
3Pv01g001026600.1.v1.0  Pv09g009070600.1.v1.0     | |  Pv07g007043900.1.v1.0  
3Pv01g001026700.1.v1.0  Pv09g009070800.1.v1.0     | |  Pv07g007044500.1.v1.0  
3Pv01g001026800.1.v1.0  | |     | |  Pv07g007044900.1.v1.0  
3Pv01g001026900.1.v1.0  | |     | |  | |  
3Pv01g001027000.1.v1.0  | |     | |  | |  
3Pv01g001027100.1.v1.0  Pv09g009071100.1.v1.0     | |  | |  
3Pv01g001027200.1.v1.0  | |     Pv02g002011300.1.v1.0  | |  
2Pv01g001027300.1.v1.0  Pv09g009071200.1.v1.0        | |  
2Pv01g001027400.1.v1.0  | |        | |  
2Pv01g001027500.1.v1.0  | |        | |  
2Pv01g001027600.1.v1.0  Pv09g009071500.1.v1.0        | |  
2Pv01g001027700.1.v1.0  Pv09g009071800.1.v1.0        | |  
2Pv01g001027700.2.v1.0  | |        | |  
2Pv01g001027800.1.v1.0  | |        | |  
2Pv01g001027900.1.v1.0  | |        | |  
2Pv01g001028000.1.v1.0  | |        | |  
2Pv01g001028100.1.v1.0  Pv09g009072000.1.v1.0        | |  
2Pv01g001028200.1.v1.0  Pv09g009072200.1.v1.0        Pv07g007046100.1.v1.0  
2Pv01g001028200.2.v1.0  | |        | |  
2Pv01g001028300.1.v1.0  | |        | |  
2Pv01g001028400.1.v1.0  | |        | |  
2Pv01g001028500.1.v1.0  | |        | |  
2Pv01g001028600.1.v1.0  | |        | |  
2Pv01g001028700.1.v1.0  Pv09g009072500.1.v1.0        | |  
2Pv01g001028800.1.v1.0  Pv09g009072700.1.v1.0        Pv07g007046700.1.v1.0  
2Pv01g001028900.1.v1.0  | |        | |  
2Pv01g001029000.1.v1.0  | |        | |  
2Pv01g001029000.2.v1.0  | |        | |  
3Pv01g001029100.1.v1.0  Pv09g009073000.1.v1.0  Pv03g003233900.1.v1.0     | |  
3Pv01g001029200.1.v1.0  | |  Pv03g003233400.1.v1.0     Pv07g007047000.1.v1.0  
3Pv01g001029300.1.v1.0  Pv09g009073600.1.v1.0  | |     | |  
3Pv01g001029400.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv01g001029400.2.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv01g001029500.1.v1.0  Pv09g009073800.1.v1.0  Pv03g003233200.1.v1.0     | |  
3Pv01g001029600.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv01g001029700.1.v1.0  Pv09g009073900.1.v1.0  | |     | |  
3Pv01g001029800.1.v1.0  | |  | |     Pv07g007047100.2.v1.0  
3Pv01g001029800.2.v1.0  | |  | |     | |  
2Pv01g001029900.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001030000.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001030100.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001030200.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001030300.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001030400.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001030500.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001030600.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001030700.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001030800.1.v1.0  Pv09g009074000.1.v1.0  Pv03g003233000.1.v1.0    
2Pv01g001030900.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001031000.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001031100.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001031200.1.v1.0  Pv09g009074300.1.v1.0  Pv03g003232600.1.v1.0    
2Pv01g001031300.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001031400.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001031500.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001031600.1.v1.0  Pv09g009074500.1.v1.0  | |    
2Pv01g001031700.1.v1.0  Pv09g009074600.1.v1.0  | |    
2Pv01g001031700.2.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001031800.1.v1.0  Pv09g009074700.1.v1.0  Pv03g003232500.1.v1.0    
2Pv01g001031900.1.v1.0  Pv09g009074900.1.v1.0  | |    
2Pv01g001031900.2.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001032000.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001032100.1.v1.0  Pv09g009075000.1.v1.0  Pv03g003232300.1.v1.0    
1Pv01g001032200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001032200.2.v1.0  | |     
1Pv01g001032300.1.v1.0  Pv09g009075400.1.v1.0     
1Pv01g001032300.2.v1.0  | |     
1Pv01g001032400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001032500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001032600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001032700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001032800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001032900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001032900.2.v1.0  | |     
1Pv01g001033000.1.v1.0  Pv09g009075600.1.v1.0     
1Pv01g001033100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001033200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001033300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001033300.2.v1.0  | |     
1Pv01g001033300.3.v1.0  | |     
1Pv01g001033300.4.v1.0  | |     
1Pv01g001033300.5.v1.0  | |     
1Pv01g001033400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001033500.1.v1.0  Pv09g009076000.1.v1.0     
1Pv01g001033600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001033700.2.v1.0  Pv09g009076200.1.v1.0     
1Pv01g001033700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001033800.1.v1.0  Pv09g009076300.1.v1.0     
1Pv01g001033900.1.v1.0  Pv09g009076900.1.v1.0     
1Pv01g001034000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001034100.1.v1.0  Pv09g009077000.1.v1.0     
1Pv01g001034200.1.v1.0  Pv09g009077100.1.v1.0     
1Pv01g001034300.1.v1.0  Pv09g009077200.1.v1.0     
1Pv01g001034400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001034500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001034500.2.v1.0  | |     
2Pv01g001034600.1.v1.0  | |  Pv10g010139700.1.v1.0    
2Pv01g001034600.2.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001034700.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001034800.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001034900.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001035000.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001035000.2.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001035000.3.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001035100.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001035200.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001035300.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001035400.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001035500.1.v1.0  Pv09g009077400.1.v1.0  | |    
3Pv01g001035600.1.v1.0  Pv09g009077500.1.v1.0  | |  Pv03g003137100.1.v1.0   
3Pv01g001035700.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001035800.1.v1.0  Pv09g009077700.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001035900.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001035900.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001036000.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001036100.1.v1.0  | |  | |  Pv03g003136600.1.v1.0   
3Pv01g001036200.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001036300.1.v1.0  | |  | |  Pv03g003135800.2.v1.0   
3Pv01g001036400.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001036500.1.v1.0  | |  Pv10g010138200.1.v1.0  | |   
3Pv01g001036600.1.v1.0  | |  Pv10g010137900.1.v1.0  | |   
3Pv01g001036700.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001036700.1.v1.0  | |  Pv10g010137800.1.v1.0  | |   
3Pv01g001036700.3.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001036800.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001036900.1.v1.0  Pv09g009078100.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001037000.1.v1.0  Pv09g009078300.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001037000.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001037100.1.v1.0  Pv09g009078400.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001037100.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001037200.2.v1.0  Pv09g009078500.1.v1.0  Pv10g010137400.1.v1.0  | |   
3Pv01g001037200.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001037300.1.v1.0  Pv09g009078700.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001037400.1.v1.0  Pv09g009078800.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001037500.1.v1.0  Pv09g009078900.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001037600.1.v1.0  Pv09g009079000.1.v1.0  Pv10g010136400.1.v1.0  Pv03g003135000.1.v1.0   
2Pv01g001037700.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001037800.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001037900.1.v1.0  | |     | |   
3Pv01g001038000.1.v1.0  | |  Pv09g009082600.1.v1.0  Pv03g003133500.1.v1.0   
3Pv01g001038100.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001038200.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001038200.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001038200.3.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001038300.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001038400.2.v1.0  | |  Pv09g009082500.1.v1.0  | |   
3Pv01g001038400.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001038500.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001038600.1.v1.0  | |  Pv09g009082200.1.v1.0  | |   
3Pv01g001038600.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001038700.1.v1.0  | |  Pv09g009081900.1.v1.0  | |   
3Pv01g001038800.1.v1.0  | |  Pv09g009081800.1.v1.0  | |   
3Pv01g001038900.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001039000.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001039100.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001039200.1.v1.0  | |  Pv09g009081400.1.v1.0  | |   
3Pv01g001039300.1.v1.0  | |  Pv09g009081200.1.v1.0  | |   
3Pv01g001039400.1.v1.0  | |  Pv09g009081100.1.v1.0  | |   
3Pv01g001039500.1.v1.0  Pv09g009080400.1.v1.0  | |  | |   
2Pv01g001039600.1.v1.0     Pv09g009080300.1.v1.0  | |   
2Pv01g001039700.1.v1.0     Pv09g009080200.1.v1.0  | |   
2Pv01g001039800.1.v1.0     | |  | |   
2Pv01g001039900.1.v1.0     Pv09g009080000.1.v1.0  | |   
1Pv01g001040000.1.v1.0        | |   
1Pv01g001040100.1.v1.0        | |   
1Pv01g001040200.1.v1.0        Pv03g003133300.2.v1.0   
1Pv01g001040200.2.v1.0        Pv03g003133300.1.v1.0   
0Pv01g001040300.1.v1.0      
0Pv01g001040400.1.v1.0      
0Pv01g001040500.1.v1.0      
0Pv01g001040600.1.v1.0      
0Pv01g001040700.1.v1.0      
0Pv01g001040800.1.v1.0      
0Pv01g001040900.1.v1.0      
0Pv01g001041000.1.v1.0      
0Pv01g001041100.1.v1.0      
1Pv01g001041200.1.v1.0  Pv09g009086400.2.v1.0     
1Pv01g001041300.1.v1.0  Pv09g009086600.1.v1.0     
1Pv01g001041400.1.v1.0  Pv09g009086700.1.v1.0     
1Pv01g001041500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001041600.1.v1.0  Pv09g009086800.1.v1.0     
1Pv01g001041700.1.v1.0  Pv09g009086900.1.v1.0     
1Pv01g001041800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001041800.2.v1.0  | |     
2Pv01g001041900.1.v1.0  Pv09g009087200.1.v1.0  Pv09g009087200.1.v1.0    
2Pv01g001041900.2.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001042000.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001042000.2.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001042100.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001042100.2.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001042100.3.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001042200.1.v1.0  Pv09g009087400.1.v1.0  | |    
2Pv01g001042300.1.v1.0  Pv09g009087600.1.v1.0  | |    
2Pv01g001042400.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001042500.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001042600.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001042700.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001042800.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001042900.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001043000.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001043100.2.v1.0  | |  Pv09g009085800.1.v1.0    
2Pv01g001043100.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001043200.1.v1.0  | |  Pv09g009085700.1.v1.0    
2Pv01g001043300.1.v1.0  Pv09g009088400.1.v1.0  Pv09g009085600.1.v1.0    
1Pv01g001043400.1.v1.0     Pv09g009085400.1.v1.0    
1Pv01g001043500.1.v1.0     Pv09g009085200.1.v1.0    
1Pv01g001043600.1.v1.0     Pv09g009084900.1.v1.0    
1Pv01g001043700.1.v1.0     Pv09g009084800.1.v1.0    
1Pv01g001043800.1.v1.0     Pv09g009084700.1.v1.0    
1Pv01g001043900.1.v1.0     | |    
1Pv01g001044000.1.v1.0     | |    
1Pv01g001044000.2.v1.0     | |    
1Pv01g001044100.1.v1.0     | |    
1Pv01g001044200.1.v1.0     Pv09g009084600.1.v1.0    
1Pv01g001044300.1.v1.0     | |    
1Pv01g001044400.1.v1.0     | |    
1Pv01g001044500.1.v1.0     Pv09g009084400.1.v1.0    
1Pv01g001044600.1.v1.0     Pv09g009083600.1.v1.0    
1Pv01g001044600.2.v1.0     | |    
1Pv01g001044700.1.v1.0     Pv09g009083500.1.v1.0    
1Pv01g001044800.1.v1.0     | |    
1Pv01g001044800.2.v1.0     | |    
1Pv01g001044900.1.v1.0     Pv09g009083300.1.v1.0    
1Pv01g001044900.2.v1.0     | |    
0Pv01g001045000.1.v1.0      
0Pv01g001045100.1.v1.0      
0Pv01g001045100.2.v1.0      
0Pv01g001045200.1.v1.0      
0Pv01g001045200.2.v1.0      
0Pv01g001045300.1.v1.0      
0Pv01g001045300.2.v1.0      
0Pv01g001045400.1.v1.0      
0Pv01g001045500.1.v1.0      
0Pv01g001045600.1.v1.0      
0Pv01g001045700.1.v1.0      
0Pv01g001045800.1.v1.0      
1Pv01g001045900.1.v1.0  Pv09g009088200.1.v1.0     
1Pv01g001045900.2.v1.0  | |     
1Pv01g001046000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001046100.1.v1.0  Pv09g009088700.1.v1.0     
1Pv01g001046200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001046300.1.v1.0  Pv09g009088900.1.v1.0     
1Pv01g001046400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001046500.1.v1.0  Pv09g009089000.1.v1.0     
1Pv01g001046600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001046700.1.v1.0  Pv09g009089100.1.v1.0     
1Pv01g001046800.1.v1.0  Pv09g009089200.1.v1.0     
1Pv01g001046900.1.v1.0  Pv09g009089300.1.v1.0     
1Pv01g001047000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001047100.1.v1.0  Pv09g009089500.1.v1.0     
0Pv01g001047200.1.v1.0      
0Pv01g001047300.1.v1.0      
0Pv01g001047400.1.v1.0      
0Pv01g001047500.1.v1.0      
0Pv01g001047600.1.v1.0      
0Pv01g001047700.1.v1.0      
0Pv01g001047700.2.v1.0      
0Pv01g001047700.3.v1.0      
0Pv01g001047700.4.v1.0      
0Pv01g001047800.1.v1.0      
0Pv01g001047900.1.v1.0      
0Pv01g001048000.1.v1.0      
0Pv01g001048100.1.v1.0      
0Pv01g001048200.1.v1.0      
0Pv01g001048300.1.v1.0      
0Pv01g001048400.1.v1.0      
0Pv01g001048500.1.v1.0      
0Pv01g001048600.1.v1.0      
0Pv01g001048600.2.v1.0      
0Pv01g001048700.1.v1.0      
0Pv01g001048800.1.v1.0      
0Pv01g001048800.2.v1.0      
0Pv01g001048900.1.v1.0      
0Pv01g001049000.1.v1.0      
0Pv01g001049000.2.v1.0      
0Pv01g001049100.1.v1.0      
0Pv01g001049200.1.v1.0      
0Pv01g001049300.1.v1.0      
1Pv01g001049400.1.v1.0  Pv09g009090900.1.v1.0     
1Pv01g001049500.1.v1.0  Pv09g009091000.1.v1.0     
1Pv01g001049600.1.v1.0  Pv09g009091100.1.v1.0     
1Pv01g001049600.2.v1.0  | |     
1Pv01g001049700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001049800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001049900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001050000.1.v1.0  Pv09g009091400.1.v1.0     
1Pv01g001050100.1.v1.0  Pv09g009091800.1.v1.0     
1Pv01g001050200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001050300.1.v1.0  Pv09g009092000.1.v1.0     
1Pv01g001050400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001050500.1.v1.0  Pv09g009092200.1.v1.0     
1Pv01g001050600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001050700.1.v1.0  Pv09g009092300.1.v1.0     
1Pv01g001050800.1.v1.0  Pv09g009092400.1.v1.0     
1Pv01g001050900.1.v1.0  Pv09g009092500.1.v1.0     
1Pv01g001050900.2.v1.0  | |     
1Pv01g001051000.1.v1.0  Pv09g009092800.1.v1.0     
1Pv01g001051000.2.v1.0  | |     
1Pv01g001051100.1.v1.0  Pv09g009092900.1.v1.0     
1Pv01g001051200.2.v1.0  Pv09g009093100.1.v1.0     
1Pv01g001051200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001051200.3.v1.0  | |     
1Pv01g001051300.1.v1.0  Pv09g009093200.1.v1.0     
1Pv01g001051400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001051500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001051600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001051700.1.v1.0  Pv09g009093800.1.v1.0     
1Pv01g001051800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001051900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001052000.1.v1.0  Pv09g009094100.1.v1.0     
1Pv01g001052100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001052200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001052300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001052400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001052500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001052600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001052600.2.v1.0  | |     
1Pv01g001052600.3.v1.0  | |     
1Pv01g001052700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001052800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001052900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001053000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001053100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001053200.1.v1.0  Pv09g009095700.2.v1.0     
1Pv01g001053300.1.v1.0  Pv09g009095800.1.v1.0     
1Pv01g001053400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001053500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001053600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001053700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001053800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001053900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001054000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001054100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001054200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001054300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001054400.1.v1.0  Pv09g009096200.1.v1.0     
1Pv01g001054500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001054500.2.v1.0  | |     
1Pv01g001054600.1.v1.0  Pv09g009096500.1.v1.0     
1Pv01g001054700.1.v1.0  Pv09g009096600.1.v1.0     
1Pv01g001054800.1.v1.0  Pv09g009096800.1.v1.0     
1Pv01g001054900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001055000.1.v1.0  Pv09g009097100.1.v1.0     
1Pv01g001055100.1.v1.0  Pv09g009097300.1.v1.0     
1Pv01g001055200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001055300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001055400.1.v1.0  Pv09g009097500.1.v1.0     
1Pv01g001055400.2.v1.0  | |     
1Pv01g001055500.1.v1.0  Pv09g009097600.1.v1.0     
1Pv01g001055600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001055700.1.v1.0  Pv09g009097900.1.v1.0     
1Pv01g001055700.2.v1.0  | |     
1Pv01g001055700.3.v1.0  | |     
1Pv01g001055800.1.v1.0  Pv09g009098100.1.v1.0     
1Pv01g001055900.1.v1.0  Pv09g009098700.1.v1.0     
1Pv01g001056000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001056100.1.v1.0  Pv09g009098800.1.v1.0     
1Pv01g001056200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001056300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001056400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001056500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001056600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001056700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001056800.1.v1.0  Pv09g009099000.2.v1.0     
1Pv01g001056800.2.v1.0  | |     
1Pv01g001056900.1.v1.0  Pv09g009099100.1.v1.0     
1Pv01g001056900.2.v1.0  | |     
1Pv01g001057000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001057100.1.v1.0  Pv09g009099800.1.v1.0     
1Pv01g001057100.2.v1.0  | |     
1Pv01g001057200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001057300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001057400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001057500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001057600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001057700.1.v1.0  Pv09g009100000.1.v1.0     
1Pv01g001057800.1.v1.0  Pv09g009100100.1.v1.0     
1Pv01g001057900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001057900.2.v1.0  | |     
1Pv01g001058000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001058100.2.v1.0  | |     
1Pv01g001058100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001058100.3.v1.0  | |     
1Pv01g001058200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001058300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001058400.1.v1.0  Pv09g009100300.1.v1.0     
1Pv01g001058500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001058600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001058700.1.v1.0  Pv09g009100500.1.v1.0     
1Pv01g001058700.2.v1.0  | |     
1Pv01g001058700.3.v1.0  | |     
1Pv01g001058700.4.v1.0  | |     
1Pv01g001058800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001058900.1.v1.0  Pv09g009100900.1.v1.0     
1Pv01g001059000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001059100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001059200.1.v1.0  Pv09g009101100.1.v1.0     
1Pv01g001059300.1.v1.0  Pv09g009101200.1.v1.0     
1Pv01g001059300.2.v1.0  | |     
1Pv01g001059400.1.v1.0  Pv09g009101300.1.v1.0     
1Pv01g001059500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001059600.1.v1.0  Pv09g009101600.1.v1.0     
1Pv01g001059700.1.v1.0  Pv09g009101800.1.v1.0     
1Pv01g001059800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001059800.2.v1.0  | |     
1Pv01g001059800.3.v1.0  | |     
1Pv01g001059900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001059900.2.v1.0  | |     
1Pv01g001060000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001060100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001060100.2.v1.0  | |     
1Pv01g001060200.1.v1.0  Pv09g009101900.1.v1.0     
1Pv01g001060300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001060400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001060500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001060500.2.v1.0  | |     
1Pv01g001060600.1.v1.0  Pv09g009102500.1.v1.0     
0Pv01g001060700.1.v1.0      
0Pv01g001060700.2.v1.0      
0Pv01g001060700.3.v1.0      
0Pv01g001060700.4.v1.0      
0Pv01g001060700.5.v1.0      
0Pv01g001060700.6.v1.0      
0Pv01g001060800.1.v1.0      
0Pv01g001060900.1.v1.0      
0Pv01g001060900.2.v1.0      
0Pv01g001061000.1.v1.0      
0Pv01g001061100.1.v1.0      
0Pv01g001061200.1.v1.0      
0Pv01g001061300.1.v1.0      
0Pv01g001061400.1.v1.0      
0Pv01g001061500.1.v1.0      
0Pv01g001061600.1.v1.0      
0Pv01g001061700.1.v1.0      
0Pv01g001061700.2.v1.0      
0Pv01g001061800.1.v1.0      
0Pv01g001061900.1.v1.0      
0Pv01g001062000.1.v1.0      
0Pv01g001062100.1.v1.0      
0Pv01g001062200.1.v1.0      
0Pv01g001062300.1.v1.0      
0Pv01g001062400.1.v1.0      
0Pv01g001062500.1.v1.0      
0Pv01g001062600.1.v1.0      
0Pv01g001062700.1.v1.0      
0Pv01g001062700.2.v1.0      
0Pv01g001062800.1.v1.0      
0Pv01g001062900.1.v1.0      
0Pv01g001063000.1.v1.0      
0Pv01g001063000.2.v1.0      
0Pv01g001063100.1.v1.0      
0Pv01g001063100.2.v1.0      
0Pv01g001063200.1.v1.0      
0Pv01g001063300.1.v1.0      
0Pv01g001063300.2.v1.0      
0Pv01g001063300.3.v1.0      
0Pv01g001063400.1.v1.0      
0Pv01g001063500.1.v1.0      
0Pv01g001063600.1.v1.0      
0Pv01g001063700.1.v1.0      
0Pv01g001063800.1.v1.0      
0Pv01g001063900.1.v1.0      
1Pv01g001064000.1.v1.0  Pv09g009134700.1.v1.0     
1Pv01g001064100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001064200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001064300.1.v1.0  Pv09g009134300.1.v1.0     
1Pv01g001064400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001064500.1.v1.0  Pv09g009133800.1.v1.0     
1Pv01g001064500.2.v1.0  | |     
1Pv01g001064500.3.v1.0  | |     
1Pv01g001064600.1.v1.0  Pv09g009133700.1.v1.0     
1Pv01g001064700.1.v1.0  Pv09g009133500.1.v1.0     
1Pv01g001064800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001064900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001065000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001065100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001065200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001065300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001065400.1.v1.0  Pv09g009133200.1.v1.0     
1Pv01g001065500.2.v1.0  Pv09g009133100.1.v1.0     
1Pv01g001065500.3.v1.0  | |     
1Pv01g001065500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001065500.4.v1.0  | |     
1Pv01g001065600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001065700.1.v1.0  Pv09g009132300.1.v1.0     
1Pv01g001065800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001065900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001066000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001066100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001066200.1.v1.0  Pv09g009131700.1.v1.0     
1Pv01g001066300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001066400.1.v1.0  Pv09g009131600.1.v1.0     
1Pv01g001066500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001066600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001066700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001066800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001066900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001067000.1.v1.0  Pv09g009130800.1.v1.0     
1Pv01g001067100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001067200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001067300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001067400.1.v1.0  Pv09g009130600.1.v1.0     
1Pv01g001067500.2.v1.0  | |     
1Pv01g001067500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001067500.3.v1.0  | |     
1Pv01g001067600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001067600.2.v1.0  | |     
1Pv01g001067700.1.v1.0  Pv09g009130300.1.v1.0     
1Pv01g001067800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001067900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001068000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001068100.2.v1.0  Pv09g009130200.1.v1.0     
1Pv01g001068100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001068200.1.v1.0  Pv09g009130000.1.v1.0     
1Pv01g001068300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001068400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001068500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001068600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001068700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001068800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001068900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001069000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001069100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001069200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001069300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001069400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001069500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001069600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001069700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001069800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001069900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001070000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001070100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001070200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001070300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001070400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001070500.1.v1.0  Pv09g009129800.1.v1.0     
1Pv01g001070600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001070600.2.v1.0  | |     
1Pv01g001070600.3.v1.0  | |     
1Pv01g001070700.1.v1.0  Pv09g009129600.1.v1.0     
1Pv01g001070800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001070900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001071000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001071100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001071200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001071300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001071400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001071500.1.v1.0  Pv09g009128500.1.v1.0     
1Pv01g001071600.1.v1.0  Pv09g009128200.1.v1.0     
1Pv01g001071700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001071800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001071900.1.v1.0  Pv09g009127700.1.v1.0     
1Pv01g001072000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001072100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001072200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001072300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001072400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001072500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001072600.1.v1.0  Pv09g009126400.1.v1.0     
0Pv01g001072700.1.v1.0      
0Pv01g001072800.1.v1.0      
0Pv01g001072800.2.v1.0      
0Pv01g001072900.1.v1.0      
0Pv01g001073000.1.v1.0      
0Pv01g001073100.1.v1.0      
0Pv01g001073200.1.v1.0      
0Pv01g001073300.1.v1.0      
0Pv01g001073400.1.v1.0      
1Pv01g001073500.1.v1.0  Pv09g009108500.1.v1.0     
1Pv01g001073600.1.v1.0  Pv09g009109000.1.v1.0     
1Pv01g001073700.1.v1.0  Pv09g009109300.1.v1.0     
1Pv01g001073800.1.v1.0  Pv09g009109600.1.v1.0     
1Pv01g001073900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001074000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001074100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001074200.1.v1.0  Pv09g009110000.1.v1.0     
1Pv01g001074300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001074400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001074500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001074600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001074700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001074800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001074900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001074900.2.v1.0  | |     
1Pv01g001075000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001075100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001075200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001075300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001075400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001075500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001075600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001075600.2.v1.0  | |     
1Pv01g001075700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001075800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001075900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001076000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001076100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001076200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001076300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001076400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001076500.1.v1.0  Pv09g009112000.1.v1.0     
1Pv01g001076600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001076700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001076800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001076900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001076900.2.v1.0  | |     
1Pv01g001077000.1.v1.0  Pv09g009113800.1.v1.0     
0Pv01g001077100.1.v1.0      
0Pv01g001077200.1.v1.0      
0Pv01g001077300.1.v1.0      
1Pv01g001077400.1.v1.0  Pv04g004134200.1.v1.0     
1Pv01g001077500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001077600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001077700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001077800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001077900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001078000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001078100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001078200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001078300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001078400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001078500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001078600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001078700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001078800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001078900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001079000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001079100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001079200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001079300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001079400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001079500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001079600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001079700.1.v1.0  Pv04g004134500.1.v1.0     
1Pv01g001079800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001079900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001080000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001080100.1.v1.0  Pv04g004135500.1.v1.0     
1Pv01g001080200.1.v1.0  Pv04g004135600.1.v1.0     
1Pv01g001080300.1.v1.0  Pv04g004136000.1.v1.0     
1Pv01g001080400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001080400.2.v1.0  | |     
1Pv01g001080500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001080600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001080700.1.v1.0  Pv04g004137200.1.v1.0     
0Pv01g001080800.1.v1.0      
0Pv01g001080900.1.v1.0      
0Pv01g001080900.2.v1.0      
0Pv01g001081000.1.v1.0      
0Pv01g001081100.1.v1.0      
0Pv01g001081200.1.v1.0      
0Pv01g001081300.1.v1.0      
0Pv01g001081400.1.v1.0      
0Pv01g001081500.1.v1.0      
0Pv01g001081600.1.v1.0      
0Pv01g001081600.2.v1.0      
0Pv01g001081700.1.v1.0      
0Pv01g001081800.1.v1.0      
0Pv01g001081900.1.v1.0      
0Pv01g001082000.1.v1.0      
0Pv01g001082100.1.v1.0      
0Pv01g001082200.1.v1.0      
0Pv01g001082300.1.v1.0      
0Pv01g001082400.1.v1.0      
0Pv01g001082500.1.v1.0      
0Pv01g001082500.2.v1.0      
0Pv01g001082600.1.v1.0      
0Pv01g001082700.1.v1.0      
0Pv01g001082700.2.v1.0      
0Pv01g001082800.1.v1.0      
0Pv01g001082900.1.v1.0      
0Pv01g001083000.1.v1.0      
0Pv01g001083100.1.v1.0      
1Pv01g001083200.1.v1.0  Pv04g004069400.1.v1.0     
1Pv01g001083300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001083400.1.v1.0  Pv04g004069500.1.v1.0     
1Pv01g001083500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001083600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001083700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001083800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001083800.2.v1.0  | |     
1Pv01g001083800.3.v1.0  | |     
1Pv01g001083800.4.v1.0  | |     
1Pv01g001083900.1.v1.0  Pv04g004069800.1.v1.0     
1Pv01g001084000.1.v1.0  Pv04g004069900.1.v1.0     
1Pv01g001084100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001084200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001084300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001084400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001084500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001084600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001084700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001084800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001084900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001085000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001085100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001085200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001085300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001085400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001085500.1.v1.0  Pv04g004070200.1.v1.0     
1Pv01g001085500.2.v1.0  | |     
1Pv01g001085600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001085700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001085800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001085900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001086000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001086000.2.v1.0  | |     
1Pv01g001086000.3.v1.0  | |     
1Pv01g001086000.4.v1.0  | |     
1Pv01g001086100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001086200.1.v1.0  Pv04g004070400.1.v1.0     
1Pv01g001086300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001086400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001086500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001086600.1.v1.0  Pv04g004070500.1.v1.0     
1Pv01g001086700.1.v1.0  Pv04g004070900.1.v1.0     
0Pv01g001086800.1.v1.0      
0Pv01g001086900.1.v1.0      
0Pv01g001087000.1.v1.0      
0Pv01g001087100.1.v1.0      
0Pv01g001087200.1.v1.0      
0Pv01g001087300.1.v1.0      
0Pv01g001087400.1.v1.0      
0Pv01g001087500.1.v1.0      
0Pv01g001087500.2.v1.0      
0Pv01g001087500.3.v1.0      
0Pv01g001087600.1.v1.0      
0Pv01g001087700.1.v1.0      
0Pv01g001087800.1.v1.0      
0Pv01g001087900.1.v1.0      
0Pv01g001088000.1.v1.0      
0Pv01g001088100.1.v1.0      
0Pv01g001088100.2.v1.0      
0Pv01g001088200.1.v1.0      
0Pv01g001088300.1.v1.0      
0Pv01g001088400.1.v1.0      
0Pv01g001088400.2.v1.0      
0Pv01g001088500.1.v1.0      
0Pv01g001088600.1.v1.0      
0Pv01g001088700.1.v1.0      
0Pv01g001088800.1.v1.0      
0Pv01g001088900.1.v1.0      
0Pv01g001089000.1.v1.0      
0Pv01g001089100.1.v1.0      
0Pv01g001089200.1.v1.0      
0Pv01g001089200.2.v1.0      
0Pv01g001089300.1.v1.0      
0Pv01g001089400.1.v1.0      
0Pv01g001089400.2.v1.0      
0Pv01g001089400.3.v1.0      
0Pv01g001089500.1.v1.0      
0Pv01g001089600.1.v1.0      
0Pv01g001089700.1.v1.0      
0Pv01g001089800.1.v1.0      
0Pv01g001089900.1.v1.0      
0Pv01g001090000.1.v1.0      
0Pv01g001090100.1.v1.0      
0Pv01g001090200.1.v1.0      
0Pv01g001090300.1.v1.0      
0Pv01g001090400.1.v1.0      
0Pv01g001090500.1.v1.0      
0Pv01g001090600.1.v1.0      
0Pv01g001090600.2.v1.0      
0Pv01g001090700.1.v1.0      
0Pv01g001090800.1.v1.0      
0Pv01g001090800.2.v1.0      
0Pv01g001090800.3.v1.0      
0Pv01g001090800.4.v1.0      
0Pv01g001090900.1.v1.0      
0Pv01g001091000.1.v1.0      
0Pv01g001091100.1.v1.0      
0Pv01g001091200.1.v1.0      
0Pv01g001091300.1.v1.0      
0Pv01g001091400.1.v1.0      
0Pv01g001091500.1.v1.0      
0Pv01g001091600.1.v1.0      
0Pv01g001091700.1.v1.0      
0Pv01g001091800.1.v1.0      
0Pv01g001091900.1.v1.0      
0Pv01g001092000.1.v1.0      
0Pv01g001092100.1.v1.0      
0Pv01g001092200.1.v1.0      
0Pv01g001092300.1.v1.0      
0Pv01g001092400.1.v1.0      
0Pv01g001092500.1.v1.0      
0Pv01g001092600.1.v1.0      
0Pv01g001092700.1.v1.0      
0Pv01g001092800.1.v1.0      
0Pv01g001092900.1.v1.0      
0Pv01g001093000.1.v1.0      
0Pv01g001093100.1.v1.0      
0Pv01g001093200.1.v1.0      
0Pv01g001093300.1.v1.0      
0Pv01g001093400.1.v1.0      
0Pv01g001093500.1.v1.0      
0Pv01g001093600.1.v1.0      
0Pv01g001093700.1.v1.0      
0Pv01g001093800.1.v1.0      
0Pv01g001093900.1.v1.0      
0Pv01g001094000.1.v1.0      
0Pv01g001094100.1.v1.0      
0Pv01g001094200.1.v1.0      
1Pv01g001094300.1.v1.0  Pv04g004054400.2.v1.0     
1Pv01g001094400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001094500.1.v1.0  Pv04g004054500.1.v1.0     
1Pv01g001094600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001094600.2.v1.0  | |     
1Pv01g001094700.1.v1.0  Pv04g004054600.1.v1.0     
1Pv01g001094700.2.v1.0  | |     
1Pv01g001094800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001094900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001095000.1.v1.0  Pv04g004054800.1.v1.0     
1Pv01g001095100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001095200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001095300.1.v1.0  Pv04g004055100.1.v1.0     
1Pv01g001095400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001095500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001095600.1.v1.0  Pv04g004055200.1.v1.0     
1Pv01g001095700.1.v1.0  Pv04g004055300.1.v1.0     
1Pv01g001095700.2.v1.0  | |     
0Pv01g001095800.1.v1.0      
0Pv01g001095900.1.v1.0      
0Pv01g001096000.1.v1.0      
0Pv01g001096100.1.v1.0      
0Pv01g001096200.1.v1.0      
0Pv01g001096300.1.v1.0      
0Pv01g001096400.1.v1.0      
0Pv01g001096500.1.v1.0      
0Pv01g001096600.1.v1.0      
0Pv01g001096600.2.v1.0      
0Pv01g001096700.1.v1.0      
0Pv01g001096800.1.v1.0      
0Pv01g001096800.2.v1.0      
0Pv01g001096900.1.v1.0      
0Pv01g001097000.1.v1.0      
0Pv01g001097100.1.v1.0      
0Pv01g001097200.1.v1.0      
0Pv01g001097300.1.v1.0      
0Pv01g001097400.1.v1.0      
0Pv01g001097500.1.v1.0      
0Pv01g001097600.1.v1.0      
0Pv01g001097600.2.v1.0      
0Pv01g001097600.3.v1.0      
0Pv01g001097700.1.v1.0      
0Pv01g001097800.1.v1.0      
0Pv01g001097800.2.v1.0      
0Pv01g001097900.1.v1.0      
0Pv01g001098000.1.v1.0      
0Pv01g001098100.1.v1.0      
0Pv01g001098200.1.v1.0      
0Pv01g001098300.1.v1.0      
0Pv01g001098400.1.v1.0      
0Pv01g001098500.1.v1.0      
0Pv01g001098600.1.v1.0      
0Pv01g001098700.1.v1.0      
0Pv01g001098800.1.v1.0      
0Pv01g001098900.1.v1.0      
0Pv01g001099000.1.v1.0      
0Pv01g001099100.1.v1.0      
0Pv01g001099200.1.v1.0      
0Pv01g001099300.1.v1.0      
0Pv01g001099400.1.v1.0      
0Pv01g001099500.1.v1.0      
0Pv01g001099600.1.v1.0      
0Pv01g001099700.1.v1.0      
0Pv01g001099800.1.v1.0      
0Pv01g001099900.1.v1.0      
0Pv01g001100000.1.v1.0      
0Pv01g001100100.1.v1.0      
0Pv01g001100200.1.v1.0      
0Pv01g001100300.1.v1.0      
0Pv01g001100400.1.v1.0      
0Pv01g001100500.1.v1.0      
0Pv01g001100600.1.v1.0      
0Pv01g001100700.1.v1.0      
0Pv01g001100700.2.v1.0      
0Pv01g001100800.1.v1.0      
0Pv01g001100900.1.v1.0      
0Pv01g001100900.2.v1.0      
0Pv01g001101000.1.v1.0      
0Pv01g001101000.2.v1.0      
0Pv01g001101100.1.v1.0      
0Pv01g001101100.2.v1.0      
0Pv01g001101100.3.v1.0      
0Pv01g001101100.4.v1.0      
0Pv01g001101200.1.v1.0      
0Pv01g001101300.1.v1.0      
0Pv01g001101400.1.v1.0      
0Pv01g001101500.1.v1.0      
0Pv01g001101600.1.v1.0      
0Pv01g001101700.1.v1.0      
0Pv01g001101800.1.v1.0      
0Pv01g001101900.1.v1.0      
0Pv01g001102000.1.v1.0      
0Pv01g001102100.1.v1.0      
0Pv01g001102200.1.v1.0      
0Pv01g001102300.1.v1.0      
0Pv01g001102400.1.v1.0      
0Pv01g001102500.1.v1.0      
0Pv01g001102600.1.v1.0      
0Pv01g001102700.1.v1.0      
0Pv01g001102800.1.v1.0      
0Pv01g001102900.1.v1.0      
0Pv01g001102900.2.v1.0      
0Pv01g001103000.1.v1.0      
0Pv01g001103100.2.v1.0      
0Pv01g001103100.1.v1.0      
0Pv01g001103200.1.v1.0      
0Pv01g001103300.1.v1.0      
0Pv01g001103300.2.v1.0      
0Pv01g001103400.1.v1.0      
0Pv01g001103500.1.v1.0      
0Pv01g001103600.1.v1.0      
0Pv01g001103600.2.v1.0      
0Pv01g001103700.1.v1.0      
0Pv01g001103800.1.v1.0      
0Pv01g001103900.1.v1.0      
0Pv01g001104000.1.v1.0      
0Pv01g001104100.1.v1.0      
0Pv01g001104200.1.v1.0      
0Pv01g001104300.1.v1.0      
0Pv01g001104400.1.v1.0      
0Pv01g001104500.1.v1.0      
0Pv01g001104500.2.v1.0      
0Pv01g001104600.1.v1.0      
0Pv01g001104700.1.v1.0      
0Pv01g001104800.1.v1.0      
0Pv01g001104900.1.v1.0      
0Pv01g001105000.1.v1.0      
0Pv01g001105100.1.v1.0      
0Pv01g001105200.1.v1.0      
0Pv01g001105300.1.v1.0      
0Pv01g001105400.1.v1.0      
0Pv01g001105400.2.v1.0      
0Pv01g001105500.1.v1.0      
0Pv01g001105600.1.v1.0      
0Pv01g001105700.1.v1.0      
0Pv01g001105700.2.v1.0      
0Pv01g001105800.1.v1.0      
0Pv01g001105900.1.v1.0      
0Pv01g001106000.2.v1.0      
0Pv01g001106000.3.v1.0      
0Pv01g001106000.1.v1.0      
0Pv01g001106000.4.v1.0      
0Pv01g001106000.5.v1.0      
0Pv01g001106000.6.v1.0      
0Pv01g001106100.1.v1.0      
0Pv01g001106200.1.v1.0      
1Pv01g001106300.1.v1.0  Pv04g004054100.1.v1.0     
1Pv01g001106400.1.v1.0  Pv04g004054000.1.v1.0     
1Pv01g001106500.1.v1.0  Pv04g004053800.1.v1.0     
1Pv01g001106600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001106700.1.v1.0  Pv04g004053700.1.v1.0     
1Pv01g001106800.1.v1.0  Pv04g004053500.1.v1.0     
1Pv01g001106900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001107000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001107000.2.v1.0  | |     
1Pv01g001107100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001107200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001107300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001107400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001107500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001107600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001107700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001107800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001107900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001108000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001108100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001108200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001108200.2.v1.0  | |     
1Pv01g001108300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001108400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001108500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001108600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001108700.1.v1.0  | |     
2Pv01g001108800.1.v1.0  | |  Pv04g004077700.1.v1.0    
2Pv01g001108900.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001109000.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001109100.1.v1.0  Pv04g004052600.1.v1.0  | |    
1Pv01g001109200.1.v1.0     | |    
1Pv01g001109300.1.v1.0     Pv04g004079000.1.v1.0    
1Pv01g001109400.1.v1.0     Pv04g004079100.1.v1.0    
1Pv01g001109500.1.v1.0     Pv04g004079200.1.v1.0    
1Pv01g001109600.1.v1.0     | |    
1Pv01g001109700.1.v1.0     | |    
1Pv01g001109800.1.v1.0     | |    
1Pv01g001109900.1.v1.0     | |    
1Pv01g001110000.1.v1.0     Pv04g004079400.1.v1.0    
1Pv01g001110000.2.v1.0     | |    
1Pv01g001110100.1.v1.0     Pv04g004079500.1.v1.0    
1Pv01g001110200.1.v1.0     | |    
1Pv01g001110200.2.v1.0     | |    
1Pv01g001110300.1.v1.0     | |    
1Pv01g001110400.1.v1.0     | |    
1Pv01g001110500.1.v1.0     | |    
1Pv01g001110500.2.v1.0     | |    
1Pv01g001110600.1.v1.0     | |    
1Pv01g001110700.1.v1.0     Pv04g004080100.1.v1.0    
1Pv01g001110800.1.v1.0     | |    
1Pv01g001110900.1.v1.0     | |    
1Pv01g001111000.2.v1.0     | |    
1Pv01g001111000.1.v1.0     | |    
1Pv01g001111100.1.v1.0     | |    
1Pv01g001111200.1.v1.0     | |    
1Pv01g001111300.1.v1.0     | |    
1Pv01g001111300.2.v1.0     | |    
1Pv01g001111400.1.v1.0     | |    
1Pv01g001111500.1.v1.0     Pv04g004080700.1.v1.0    
1Pv01g001111600.1.v1.0     Pv04g004080800.1.v1.0    
1Pv01g001111700.1.v1.0     Pv04g004081100.1.v1.0    
1Pv01g001111800.1.v1.0     Pv04g004081200.1.v1.0    
0Pv01g001111900.1.v1.0      
0Pv01g001112000.1.v1.0      
0Pv01g001112100.1.v1.0      
0Pv01g001112200.1.v1.0      
0Pv01g001112300.1.v1.0      
0Pv01g001112400.1.v1.0      
0Pv01g001112500.1.v1.0      
0Pv01g001112600.1.v1.0      
0Pv01g001112600.2.v1.0      
0Pv01g001112700.1.v1.0      
0Pv01g001112800.1.v1.0      
0Pv01g001112900.1.v1.0      
0Pv01g001113000.1.v1.0      
0Pv01g001113100.1.v1.0      
0Pv01g001113200.1.v1.0      
0Pv01g001113200.2.v1.0      
0Pv01g001113300.1.v1.0      
0Pv01g001113400.1.v1.0      
0Pv01g001113400.2.v1.0      
0Pv01g001113500.1.v1.0      
0Pv01g001113600.1.v1.0      
0Pv01g001113700.1.v1.0      
0Pv01g001113800.1.v1.0      
0Pv01g001113900.1.v1.0      
0Pv01g001114000.1.v1.0      
0Pv01g001114100.1.v1.0      
0Pv01g001114200.1.v1.0      
0Pv01g001114300.1.v1.0      
0Pv01g001114400.1.v1.0      
0Pv01g001114500.1.v1.0      
0Pv01g001114600.1.v1.0      
0Pv01g001114700.1.v1.0      
0Pv01g001114700.2.v1.0      
0Pv01g001114700.3.v1.0      
0Pv01g001114700.4.v1.0      
0Pv01g001114800.1.v1.0      
0Pv01g001114800.2.v1.0      
0Pv01g001114900.1.v1.0      
0Pv01g001115000.1.v1.0      
0Pv01g001115100.1.v1.0      
0Pv01g001115100.2.v1.0      
0Pv01g001115200.1.v1.0      
0Pv01g001115300.1.v1.0      
0Pv01g001115400.1.v1.0      
0Pv01g001115500.1.v1.0      
0Pv01g001115600.1.v1.0      
0Pv01g001115700.1.v1.0      
0Pv01g001115800.1.v1.0      
0Pv01g001115900.1.v1.0      
0Pv01g001116000.1.v1.0      
0Pv01g001116100.1.v1.0      
0Pv01g001116200.1.v1.0      
0Pv01g001116300.1.v1.0      
0Pv01g001116400.1.v1.0      
0Pv01g001116500.1.v1.0      
0Pv01g001116600.1.v1.0      
0Pv01g001116600.2.v1.0      
0Pv01g001116600.3.v1.0      
0Pv01g001116700.1.v1.0      
0Pv01g001116800.1.v1.0      
0Pv01g001116900.1.v1.0      
0Pv01g001117000.1.v1.0      
0Pv01g001117100.1.v1.0      
0Pv01g001117100.2.v1.0      
0Pv01g001117200.1.v1.0      
0Pv01g001117300.1.v1.0      
0Pv01g001117400.1.v1.0      
0Pv01g001117500.1.v1.0      
0Pv01g001117600.1.v1.0      
0Pv01g001117700.1.v1.0      
0Pv01g001117800.1.v1.0      
0Pv01g001117900.1.v1.0      
0Pv01g001118000.1.v1.0      
0Pv01g001118100.1.v1.0      
0Pv01g001118200.1.v1.0      
0Pv01g001118300.1.v1.0      
0Pv01g001118400.1.v1.0      
0Pv01g001118500.1.v1.0      
0Pv01g001118600.1.v1.0      
0Pv01g001118700.1.v1.0      
0Pv01g001118800.1.v1.0      
0Pv01g001118900.1.v1.0      
0Pv01g001119000.1.v1.0      
0Pv01g001119100.1.v1.0      
0Pv01g001119200.1.v1.0      
0Pv01g001119300.1.v1.0      
0Pv01g001119400.1.v1.0      
0Pv01g001119500.1.v1.0      
0Pv01g001119600.1.v1.0      
0Pv01g001119700.1.v1.0      
0Pv01g001119800.1.v1.0      
0Pv01g001119800.2.v1.0      
0Pv01g001119900.1.v1.0      
0Pv01g001120000.1.v1.0      
0Pv01g001120100.1.v1.0      
0Pv01g001120200.1.v1.0      
0Pv01g001120200.2.v1.0      
0Pv01g001120200.3.v1.0      
0Pv01g001120300.1.v1.0      
0Pv01g001120400.1.v1.0      
0Pv01g001120500.1.v1.0      
0Pv01g001120600.1.v1.0      
0Pv01g001120700.1.v1.0      
0Pv01g001120800.1.v1.0      
0Pv01g001120800.2.v1.0      
0Pv01g001120900.1.v1.0      
0Pv01g001121000.1.v1.0      
0Pv01g001121100.1.v1.0      
0Pv01g001121200.1.v1.0      
0Pv01g001121300.1.v1.0      
0Pv01g001121400.1.v1.0      
0Pv01g001121500.1.v1.0      
0Pv01g001121600.1.v1.0      
0Pv01g001121700.1.v1.0      
0Pv01g001121800.1.v1.0      
0Pv01g001121900.1.v1.0      
0Pv01g001122000.1.v1.0      
0Pv01g001122100.1.v1.0      
0Pv01g001122200.1.v1.0      
0Pv01g001122300.1.v1.0      
0Pv01g001122400.1.v1.0      
0Pv01g001122500.1.v1.0      
0Pv01g001122600.1.v1.0      
0Pv01g001122700.1.v1.0      
0Pv01g001122800.1.v1.0      
0Pv01g001122900.1.v1.0      
0Pv01g001123000.1.v1.0      
0Pv01g001123100.1.v1.0      
0Pv01g001123100.2.v1.0      
0Pv01g001123200.1.v1.0      
0Pv01g001123300.1.v1.0      
0Pv01g001123400.1.v1.0      
0Pv01g001123500.1.v1.0      
0Pv01g001123600.1.v1.0      
0Pv01g001123700.1.v1.0      
0Pv01g001123800.1.v1.0      
0Pv01g001123900.1.v1.0      
0Pv01g001124000.1.v1.0      
0Pv01g001124100.1.v1.0      
0Pv01g001124200.1.v1.0      
0Pv01g001124300.1.v1.0      
0Pv01g001124400.1.v1.0      
0Pv01g001124500.1.v1.0      
0Pv01g001124600.1.v1.0      
0Pv01g001124700.1.v1.0      
0Pv01g001124800.1.v1.0      
0Pv01g001124900.2.v1.0      
0Pv01g001124900.3.v1.0      
0Pv01g001124900.1.v1.0      
0Pv01g001124900.4.v1.0      
0Pv01g001125000.1.v1.0      
0Pv01g001125100.1.v1.0      
0Pv01g001125200.1.v1.0      
0Pv01g001125300.1.v1.0      
0Pv01g001125400.1.v1.0      
0Pv01g001125500.1.v1.0      
0Pv01g001125600.1.v1.0      
0Pv01g001125700.1.v1.0      
0Pv01g001125700.2.v1.0      
0Pv01g001125800.1.v1.0      
0Pv01g001125900.1.v1.0      
0Pv01g001126000.1.v1.0      
0Pv01g001126100.1.v1.0      
0Pv01g001126200.1.v1.0      
0Pv01g001126300.1.v1.0      
0Pv01g001126400.1.v1.0      
0Pv01g001126500.1.v1.0      
0Pv01g001126600.1.v1.0      
0Pv01g001126700.1.v1.0      
0Pv01g001126800.1.v1.0      
0Pv01g001126900.1.v1.0      
1Pv01g001127000.1.v1.0  Pv05g005031900.1.v1.0     
1Pv01g001127100.1.v1.0  | |     
2Pv01g001127200.1.v1.0  | |  Pv07g007248200.1.v1.0    
2Pv01g001127300.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001127400.1.v1.0  | |  Pv07g007248400.1.v1.0    
2Pv01g001127500.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001127600.1.v1.0  | |  Pv07g007248800.1.v1.0    
2Pv01g001127700.1.v1.0  | |  Pv07g007248900.1.v1.0    
2Pv01g001127800.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001127900.1.v1.0  Pv05g005033200.1.v1.0  | |    
2Pv01g001128000.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001128100.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001128200.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001128300.1.v1.0  Pv05g005033300.1.v1.0  | |    
2Pv01g001128400.1.v1.0  Pv05g005033600.1.v1.0  | |    
2Pv01g001128500.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001128600.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001128700.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001128800.1.v1.0  Pv05g005034000.1.v1.0  | |    
2Pv01g001128900.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001129000.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001129000.2.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001129100.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001129200.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001129300.1.v1.0  Pv05g005034100.1.v1.0  Pv07g007250600.2.v1.0    
1Pv01g001129400.1.v1.0     | |    
1Pv01g001129400.2.v1.0     | |    
1Pv01g001129500.1.v1.0     | |    
1Pv01g001129500.2.v1.0     | |    
1Pv01g001129600.1.v1.0     Pv07g007250900.1.v1.0    
1Pv01g001129700.1.v1.0     | |    
1Pv01g001129800.1.v1.0     | |    
1Pv01g001129800.2.v1.0     | |    
1Pv01g001129900.1.v1.0     Pv07g007251100.1.v1.0    
1Pv01g001130000.1.v1.0     Pv07g007251400.1.v1.0    
1Pv01g001130100.1.v1.0     | |    
1Pv01g001130200.1.v1.0     | |    
1Pv01g001130300.1.v1.0     | |    
1Pv01g001130400.1.v1.0     | |    
1Pv01g001130500.1.v1.0     | |    
1Pv01g001130600.1.v1.0     | |    
1Pv01g001130700.1.v1.0     | |    
1Pv01g001130800.1.v1.0     | |    
1Pv01g001130800.2.v1.0     | |    
1Pv01g001130900.1.v1.0     | |    
1Pv01g001131000.1.v1.0     Pv07g007251900.1.v1.0    
1Pv01g001131100.1.v1.0     | |    
1Pv01g001131200.1.v1.0     | |    
1Pv01g001131300.1.v1.0     | |    
1Pv01g001131400.1.v1.0     | |    
1Pv01g001131500.1.v1.0     | |    
1Pv01g001131600.1.v1.0     Pv07g007252300.1.v1.0    
1Pv01g001131700.1.v1.0     Pv07g007252400.1.v1.0    
1Pv01g001131700.2.v1.0     | |    
1Pv01g001131800.1.v1.0     | |    
1Pv01g001131900.1.v1.0     | |    
1Pv01g001131900.2.v1.0     | |    
1Pv01g001132000.1.v1.0     | |    
1Pv01g001132100.1.v1.0     | |    
1Pv01g001132200.1.v1.0     Pv07g007252700.1.v1.0    
0Pv01g001132300.1.v1.0      
0Pv01g001132400.1.v1.0      
0Pv01g001132500.1.v1.0      
0Pv01g001132600.1.v1.0      
0Pv01g001132700.1.v1.0      
0Pv01g001132800.1.v1.0      
0Pv01g001132900.1.v1.0      
0Pv01g001133000.1.v1.0      
0Pv01g001133100.1.v1.0      
0Pv01g001133200.1.v1.0      
0Pv01g001133300.1.v1.0      
0Pv01g001133400.1.v1.0      
0Pv01g001133500.1.v1.0      
0Pv01g001133600.1.v1.0      
0Pv01g001133700.1.v1.0      
0Pv01g001133800.1.v1.0      
0Pv01g001133900.1.v1.0      
0Pv01g001134000.1.v1.0      
0Pv01g001134100.1.v1.0      
0Pv01g001134100.2.v1.0      
0Pv01g001134200.1.v1.0      
0Pv01g001134300.1.v1.0      
0Pv01g001134400.2.v1.0      
0Pv01g001134400.1.v1.0      
0Pv01g001134500.1.v1.0      
0Pv01g001134600.1.v1.0      
0Pv01g001134700.1.v1.0      
0Pv01g001134800.1.v1.0      
0Pv01g001134800.2.v1.0      
1Pv01g001134900.1.v1.0  Pv07g007253000.1.v1.0     
1Pv01g001135000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001135100.1.v1.0  Pv07g007253100.1.v1.0     
1Pv01g001135100.2.v1.0  | |     
1Pv01g001135200.1.v1.0  Pv07g007253200.1.v1.0     
1Pv01g001135300.1.v1.0  Pv07g007253300.1.v1.0     
1Pv01g001135400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001135500.1.v1.0  Pv07g007253600.1.v1.0     
1Pv01g001135500.2.v1.0  | |     
1Pv01g001135600.1.v1.0  Pv07g007253800.1.v1.0     
1Pv01g001135700.1.v1.0  Pv07g007253900.1.v1.0     
1Pv01g001135800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001135900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001136000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001136100.1.v1.0  Pv07g007255100.1.v1.0     
1Pv01g001136200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001136300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001136300.2.v1.0  | |     
1Pv01g001136400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001136500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001136600.1.v1.0  Pv07g007255300.1.v1.0     
1Pv01g001136700.1.v1.0  Pv07g007255500.1.v1.0     
1Pv01g001136800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001136900.1.v1.0  Pv07g007255700.1.v1.0     
1Pv01g001137000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001137100.1.v1.0  Pv07g007255800.1.v1.0     
1Pv01g001137200.1.v1.0  Pv07g007256000.1.v1.0     
1Pv01g001137300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001137400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001137500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001137600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001137700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001137800.2.v1.0  | |     
1Pv01g001137800.3.v1.0  | |     
1Pv01g001137800.4.v1.0  | |     
1Pv01g001137800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001137800.5.v1.0  | |     
1Pv01g001137800.6.v1.0  | |     
1Pv01g001137900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001138000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001138100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001138200.1.v1.0  Pv07g007256800.1.v1.0     
1Pv01g001138200.2.v1.0  | |     
1Pv01g001138300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001138200.3.v1.0  | |     
1Pv01g001138400.1.v1.0  Pv07g007256900.1.v1.0     
1Pv01g001138400.2.v1.0  | |     
1Pv01g001138500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001138600.1.v1.0  Pv07g007257100.1.v1.0     
1Pv01g001138700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001138800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001138900.1.v1.0  Pv07g007257300.1.v1.0     
1Pv01g001139000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001139100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001139200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001139300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001139400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001139500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001139600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001139700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001139800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001139900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001140000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001140100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001140100.2.v1.0  | |     
1Pv01g001140200.1.v1.0  Pv07g007257600.1.v1.0     
1Pv01g001140300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001140400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001140500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001140600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001140700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001140800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001140800.2.v1.0  | |     
1Pv01g001140900.2.v1.0  Pv07g007258000.2.v1.0     
1Pv01g001140900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001141000.1.v1.0  Pv07g007258400.1.v1.0     
1Pv01g001141100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001141200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001141300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001141400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001141500.1.v1.0  Pv07g007258900.1.v1.0     
1Pv01g001141600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001141700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001141800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001141900.1.v1.0  Pv07g007259300.1.v1.0     
1Pv01g001141900.2.v1.0  | |     
1Pv01g001141900.3.v1.0  | |     
1Pv01g001141900.4.v1.0  | |     
1Pv01g001142000.1.v1.0  Pv07g007259400.1.v1.0     
1Pv01g001142100.1.v1.0  Pv07g007259500.1.v1.0     
1Pv01g001142200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001142300.1.v1.0  Pv07g007259800.1.v1.0     
1Pv01g001142400.1.v1.0  Pv07g007259900.1.v1.0     
1Pv01g001142500.1.v1.0  Pv07g007260000.1.v1.0     
1Pv01g001142600.1.v1.0  Pv07g007260100.1.v1.0     
1Pv01g001142600.2.v1.0  | |     
1Pv01g001142700.1.v1.0  Pv07g007260200.1.v1.0     
1Pv01g001142800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001142900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001143000.1.v1.0  Pv07g007260600.1.v1.0     
1Pv01g001143000.2.v1.0  | |     
1Pv01g001143100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001143200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001143300.1.v1.0  Pv07g007260700.1.v1.0     
1Pv01g001143400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001143400.2.v1.0  | |     
1Pv01g001143400.3.v1.0  | |     
1Pv01g001143500.1.v1.0  Pv07g007260900.1.v1.0     
1Pv01g001143600.1.v1.0  Pv07g007261000.1.v1.0     
1Pv01g001143700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001143700.2.v1.0  | |     
1Pv01g001143800.1.v1.0  Pv07g007261100.1.v1.0     
1Pv01g001143900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001144000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001144000.2.v1.0  | |     
1Pv01g001144100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001144200.1.v1.0  Pv07g007261200.1.v1.0     
1Pv01g001144300.1.v1.0  Pv07g007261300.1.v1.0     
1Pv01g001144400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001144500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001144600.1.v1.0  Pv07g007261400.1.v1.0     
1Pv01g001144700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001144800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001144900.1.v1.0  Pv07g007261500.1.v1.0     
1Pv01g001145000.1.v1.0  Pv07g007261700.1.v1.0     
0Pv01g001145100.1.v1.0      
0Pv01g001145200.1.v1.0      
0Pv01g001145300.1.v1.0      
0Pv01g001145400.1.v1.0      
0Pv01g001145500.1.v1.0      
0Pv01g001145600.1.v1.0      
0Pv01g001145700.1.v1.0      
0Pv01g001145800.1.v1.0      
0Pv01g001145900.1.v1.0      
0Pv01g001146000.1.v1.0      
0Pv01g001146100.1.v1.0      
0Pv01g001146200.1.v1.0      
0Pv01g001146200.2.v1.0      
1Pv01g001146300.1.v1.0  Pv07g007167600.1.v1.0     
1Pv01g001146400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001146400.2.v1.0  | |     
1Pv01g001146500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001146600.1.v1.0  Pv07g007167800.1.v1.0     
1Pv01g001146700.1.v1.0  | |     
2Pv01g001146800.1.v1.0  Pv07g007168000.1.v1.0  Pv06g006159100.1.v1.0    
2Pv01g001146900.1.v1.0  Pv07g007168100.1.v1.0  | |    
2Pv01g001147000.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001147100.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001147200.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001147300.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001147300.2.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001147400.1.v1.0  Pv07g007168200.1.v1.0  Pv06g006158700.1.v1.0    
2Pv01g001147500.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001147600.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001147700.1.v1.0  Pv07g007168800.1.v1.0  Pv06g006157500.1.v1.0    
2Pv01g001147800.1.v1.0  Pv07g007168900.1.v1.0  | |    
2Pv01g001147900.1.v1.0  Pv07g007169000.1.v1.0  | |    
2Pv01g001148000.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001148100.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001148200.1.v1.0  | |  Pv06g006155600.1.v1.0    
2Pv01g001148300.1.v1.0  Pv07g007169200.1.v1.0  | |    
2Pv01g001148400.1.v1.0  Pv07g007169300.1.v1.0  | |    
2Pv01g001148500.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001148600.1.v1.0  | |  Pv06g006154900.1.v1.0    
2Pv01g001148600.2.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001148600.3.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001148700.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001148800.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001148800.2.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001148900.1.v1.0  Pv07g007169500.1.v1.0  | |    
2Pv01g001149000.1.v1.0  Pv07g007169600.1.v1.0  | |    
2Pv01g001149100.1.v1.0  Pv07g007169700.1.v1.0  | |    
2Pv01g001149200.1.v1.0  | |  Pv06g006154300.1.v1.0    
2Pv01g001149300.1.v1.0  Pv07g007170000.1.v1.0  | |    
2Pv01g001149400.1.v1.0  Pv07g007170100.1.v1.0  Pv06g006154200.1.v1.0    
2Pv01g001149500.1.v1.0  Pv07g007170900.1.v1.0  | |    
2Pv01g001149600.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001149700.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001149800.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001149900.1.v1.0  Pv07g007171100.1.v1.0  | |    
2Pv01g001150000.1.v1.0  | |  Pv06g006152100.1.v1.0    
2Pv01g001150100.1.v1.0  | |  Pv07g007052500.1.v1.0    
2Pv01g001150200.1.v1.0  Pv07g007171200.1.v1.0  | |    
2Pv01g001150300.1.v1.0  Pv07g007171300.1.v1.0  | |    
2Pv01g001150400.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001150500.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001150500.2.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001150600.1.v1.0  Pv07g007171600.1.v1.0  | |    
2Pv01g001150700.1.v1.0  Pv07g007171800.1.v1.0  | |    
3Pv01g001150800.1.v1.0  Pv07g007171900.1.v1.0  Pv07g007053800.1.v1.0  Pv02g002047700.1.v1.0   
3Pv01g001150900.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001151000.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001151100.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001151100.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001151200.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001151300.1.v1.0  | |  Pv07g007054500.1.v1.0  Pv02g002047400.1.v1.0   
3Pv01g001151400.1.v1.0  Pv07g007172300.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001151500.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001151600.1.v1.0  Pv07g007172500.1.v1.0  Pv07g007055400.1.v1.0  | |   
3Pv01g001151700.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001151800.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001151800.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001151900.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001152000.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001152100.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001152100.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001152200.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001152300.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001152400.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001152500.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001152600.1.v1.0  Pv07g007172700.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001152700.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001152800.1.v1.0  | |  Pv07g007056800.1.v1.0  Pv02g002045900.1.v1.0   
3Pv01g001152900.1.v1.0  Pv07g007172900.1.v1.0  | |  Pv02g002045600.1.v1.0   
3Pv01g001153000.1.v1.0  Pv07g007173000.1.v1.0  Pv07g007057800.1.v1.0  | |   
3Pv01g001153100.1.v1.0  Pv07g007173300.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001153200.1.v1.0  Pv07g007173400.1.v1.0  Pv07g007058400.1.v1.0  Pv02g002044300.1.v1.0   
3Pv01g001153300.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001153400.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001153500.1.v1.0  | |  Pv07g007058500.1.v1.0  | |   
3Pv01g001153600.1.v1.0  | |  Pv07g007058600.1.v1.0  | |   
3Pv01g001153700.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001153800.1.v1.0  Pv07g007173700.1.v1.0  Pv07g007060200.1.v1.0  | |   
3Pv01g001153900.1.v1.0  | |  Pv07g007060300.1.v1.0  | |   
3Pv01g001154000.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001154100.1.v1.0  Pv07g007174000.1.v1.0  Pv07g007060600.1.v1.0  Pv02g002043800.1.v1.0   
2Pv01g001154200.1.v1.0  Pv07g007174100.1.v1.0  | |    
2Pv01g001154300.2.v1.0  Pv07g007174200.1.v1.0  | |    
2Pv01g001154300.3.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001154300.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001154400.1.v1.0  Pv07g007174400.1.v1.0  Pv07g007061200.1.v1.0    
2Pv01g001154500.1.v1.0  Pv07g007174500.1.v1.0  | |    
2Pv01g001154600.1.v1.0  Pv07g007174600.1.v1.0  | |    
2Pv01g001154700.1.v1.0  Pv07g007174800.1.v1.0  Pv07g007061800.1.v1.0    
2Pv01g001154800.1.v1.0  Pv07g007174900.1.v1.0  | |    
2Pv01g001154900.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001155000.1.v1.0  | |  Pv07g007062200.1.v1.0    
1Pv01g001155100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001155200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001155300.2.v1.0  | |     
1Pv01g001155300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001155300.3.v1.0  | |     
1Pv01g001155400.1.v1.0  Pv07g007175400.1.v1.0     
1Pv01g001155500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001155500.2.v1.0  | |     
1Pv01g001155600.1.v1.0  Pv07g007175900.1.v1.0     
1Pv01g001155700.1.v1.0  Pv07g007176000.1.v1.0     
1Pv01g001155800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001155900.1.v1.0  Pv07g007176100.1.v1.0     
1Pv01g001156000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001156100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001156200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001156200.2.v1.0  | |     
1Pv01g001156300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001156400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001156500.1.v1.0  Pv07g007176700.1.v1.0     
1Pv01g001156600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001156700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001156700.2.v1.0  | |     
1Pv01g001156800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001156900.1.v1.0  Pv07g007177100.1.v1.0     
1Pv01g001157000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001157100.1.v1.0  Pv07g007177300.1.v1.0     
1Pv01g001157100.2.v1.0  | |     
1Pv01g001157200.1.v1.0  Pv07g007177400.1.v1.0     
1Pv01g001157200.2.v1.0  | |     
1Pv01g001157200.3.v1.0  | |     
1Pv01g001157200.4.v1.0  | |     
1Pv01g001157300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001157400.1.v1.0  Pv07g007177500.1.v1.0     
1Pv01g001157500.1.v1.0  Pv07g007177600.1.v1.0     
1Pv01g001157600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001157700.1.v1.0  Pv07g007178200.1.v1.0     
1Pv01g001157800.1.v1.0  Pv07g007178400.1.v1.0     
1Pv01g001157800.2.v1.0  | |     
1Pv01g001157800.3.v1.0  | |     
1Pv01g001157900.1.v1.0  Pv07g007179000.1.v1.0     
0Pv01g001158000.1.v1.0      
0Pv01g001158100.1.v1.0      
0Pv01g001158200.1.v1.0      
0Pv01g001158300.1.v1.0      
0Pv01g001158400.1.v1.0      
0Pv01g001158500.1.v1.0      
0Pv01g001158600.1.v1.0      
1Pv01g001158700.1.v1.0  Pv07g007195600.1.v1.0     
1Pv01g001158800.1.v1.0  Pv07g007195500.1.v1.0     
2Pv01g001158900.2.v1.0  Pv07g007195300.1.v1.0  Pv07g007271900.1.v1.0    
2Pv01g001158900.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001159000.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001159100.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001159200.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001159300.1.v1.0  Pv07g007195000.1.v1.0  | |    
2Pv01g001159400.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001159500.1.v1.0  Pv07g007194800.1.v1.0  Pv07g007272400.1.v1.0    
2Pv01g001159600.1.v1.0  Pv07g007194600.1.v1.0  | |    
2Pv01g001159600.2.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001159700.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001159800.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001159900.1.v1.0  Pv07g007194300.1.v1.0  | |    
2Pv01g001159900.2.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001160000.1.v1.0  Pv07g007194100.1.v1.0  Pv07g007272700.1.v1.0    
2Pv01g001160100.1.v1.0  Pv07g007193900.1.v1.0  Pv07g007272800.1.v1.0    
2Pv01g001160200.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001160300.1.v1.0  Pv07g007193700.1.v1.0  | |    
2Pv01g001160400.1.v1.0  Pv07g007193400.1.v1.0  | |    
2Pv01g001160500.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001160600.1.v1.0  Pv07g007193200.1.v1.0  Pv07g007273200.1.v1.0    
3Pv01g001160700.1.v1.0  | |  | |  Pv07g007108800.1.v1.0   
3Pv01g001160800.1.v1.0  Pv07g007193000.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001160900.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001161000.1.v1.0  Pv07g007192900.1.v1.0  Pv07g007273400.1.v1.0  Pv07g007108500.1.v1.0   
3Pv01g001161100.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001161200.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001161300.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001161400.1.v1.0  Pv07g007192200.1.v1.0  Pv07g007274100.1.v1.0  Pv07g007108200.1.v1.0   
3Pv01g001161500.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001161600.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001161600.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001161700.1.v1.0  Pv07g007192100.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001161800.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001161900.2.v1.0  Pv07g007191900.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001161900.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001161900.3.v1.0  | |  Pv07g007274300.1.v1.0  Pv07g007108000.1.v1.0   
3Pv01g001161900.4.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001162000.1.v1.0  Pv07g007191800.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001162100.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001162200.1.v1.0  Pv07g007191400.1.v1.0  | |  Pv07g007107900.2.v1.0   
3Pv01g001162300.1.v1.0  Pv07g007191200.1.v1.0  | |  Pv07g007107800.1.v1.0   
2Pv01g001162400.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001162500.1.v1.0  Pv07g007190900.1.v1.0  Pv07g007275500.1.v1.0    
1Pv01g001162600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001162700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001162800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001162900.1.v1.0  Pv07g007190700.1.v1.0     
1Pv01g001163000.1.v1.0  Pv07g007190600.1.v1.0     
1Pv01g001163100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001163200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001163200.2.v1.0  | |     
1Pv01g001163200.3.v1.0  | |     
1Pv01g001163200.4.v1.0  | |     
1Pv01g001163200.5.v1.0  | |     
1Pv01g001163200.6.v1.0  | |     
1Pv01g001163200.7.v1.0  | |     
1Pv01g001163200.8.v1.0  | |     
1Pv01g001163300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001163300.2.v1.0  | |     
1Pv01g001163400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001163500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001163500.2.v1.0  | |     
1Pv01g001163500.3.v1.0  | |     
1Pv01g001163600.1.v1.0  Pv07g007190400.1.v1.0     
1Pv01g001163700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001163800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001163900.1.v1.0  Pv07g007190100.1.v1.0     
1Pv01g001163900.2.v1.0  | |     
1Pv01g001164000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001164100.1.v1.0  Pv07g007190000.1.v1.0     
1Pv01g001164200.1.v1.0  Pv07g007189900.1.v1.0     
1Pv01g001164300.1.v1.0  Pv07g007189700.2.v1.0     
1Pv01g001164400.1.v1.0  Pv07g007189600.1.v1.0     
1Pv01g001164500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001164600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001164700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001164700.2.v1.0  | |     
1Pv01g001164800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001164900.1.v1.0  Pv07g007189400.1.v1.0     
0Pv01g001165000.1.v1.0      
1Pv01g001165100.1.v1.0  Pv07g007153400.1.v1.0     
1Pv01g001165200.1.v1.0  Pv07g007153500.1.v1.0     
1Pv01g001165300.1.v1.0  Pv07g007153600.1.v1.0     
1Pv01g001165400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001165500.1.v1.0  Pv07g007153800.1.v1.0     
1Pv01g001165600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001165700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001165800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001165900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001166000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001166100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001166200.2.v1.0  | |     
1Pv01g001166200.3.v1.0  | |     
1Pv01g001166200.4.v1.0  | |     
1Pv01g001166200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001166300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001166400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001166500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001166600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001166700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001166800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001166900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001167000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001167000.2.v1.0  | |     
1Pv01g001167100.1.v1.0  Pv07g007154200.1.v1.0     
1Pv01g001167100.2.v1.0  | |     
1Pv01g001167200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001167300.1.v1.0  Pv07g007154400.1.v1.0     
1Pv01g001167400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001167400.2.v1.0  | |     
1Pv01g001167400.3.v1.0  | |     
1Pv01g001167500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001167600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001167700.1.v1.0  Pv07g007154500.1.v1.0     
1Pv01g001167800.1.v1.0  Pv07g007154700.1.v1.0     
1Pv01g001167900.1.v1.0  Pv07g007155000.1.v1.0     
1Pv01g001168000.1.v1.0  Pv07g007155100.1.v1.0     
1Pv01g001168100.1.v1.0  Pv07g007155800.1.v1.0     
1Pv01g001168200.1.v1.0  Pv07g007156000.1.v1.0     
1Pv01g001168300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001168400.1.v1.0  Pv07g007156100.1.v1.0     
1Pv01g001168500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001168600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001168700.1.v1.0  Pv07g007156200.1.v1.0     
1Pv01g001168700.2.v1.0  | |     
1Pv01g001168800.1.v1.0  Pv07g007156500.1.v1.0     
1Pv01g001168900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001169000.1.v1.0  Pv07g007157200.2.v1.0     
2Pv01g001169100.1.v1.0  | |  Pv05g005142600.1.v1.0    
2Pv01g001169200.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001169300.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001169400.1.v1.0  Pv07g007157400.1.v1.0  | |    
2Pv01g001169400.2.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001169500.1.v1.0  Pv07g007157500.1.v1.0  | |    
2Pv01g001169600.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001169700.1.v1.0  Pv07g007157600.1.v1.0  Pv05g005142100.1.v1.0    
2Pv01g001169800.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001169900.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001170000.1.v1.0  | |  Pv05g005141700.1.v1.0    
2Pv01g001170100.2.v1.0  Pv07g007158100.1.v1.0  | |    
2Pv01g001170100.3.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001170100.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001170200.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001170300.1.v1.0  Pv07g007158400.1.v1.0  | |    
2Pv01g001170300.2.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001170400.1.v1.0  Pv07g007158600.1.v1.0  | |    
2Pv01g001170500.1.v1.0  Pv07g007158800.1.v1.0  | |    
2Pv01g001170500.2.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001170600.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001170700.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001170700.2.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001170800.1.v1.0  Pv07g007158900.1.v1.0  Pv05g005141500.1.v1.0    
2Pv01g001170900.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001171000.1.v1.0  | |  Pv05g005140900.1.v1.0    
2Pv01g001171100.1.v1.0  Pv07g007159200.1.v1.0  | |    
2Pv01g001171200.1.v1.0  Pv07g007159400.1.v1.0  | |    
2Pv01g001171300.1.v1.0  Pv07g007159500.1.v1.0  | |    
2Pv01g001171400.1.v1.0  Pv07g007159600.1.v1.0  | |    
2Pv01g001171500.1.v1.0  Pv07g007160000.1.v1.0  | |    
2Pv01g001171600.1.v1.0  | |  Pv05g005139900.1.v1.0    
2Pv01g001171700.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001171800.1.v1.0  Pv07g007160200.1.v1.0  | |    
2Pv01g001171900.1.v1.0  Pv07g007160600.1.v1.0  | |    
2Pv01g001172000.1.v1.0  Pv07g007160700.1.v1.0  | |    
2Pv01g001172100.1.v1.0  Pv07g007160800.1.v1.0  Pv05g005139700.1.v1.0    
2Pv01g001172200.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001172300.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001172400.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001172500.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001172600.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001172600.2.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001172700.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001172800.1.v1.0  Pv07g007161100.1.v1.0  | |    
2Pv01g001172900.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001173000.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001173100.1.v1.0  Pv07g007161700.1.v1.0  | |    
2Pv01g001173200.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001173300.1.v1.0  Pv07g007161900.1.v1.0  | |    
2Pv01g001173400.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001173500.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001173600.1.v1.0  Pv07g007162300.1.v1.0  | |    
2Pv01g001173700.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001173700.2.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001173800.1.v1.0  Pv07g007162600.1.v1.0  | |    
2Pv01g001173900.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001174000.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001174000.2.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001174100.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001174200.1.v1.0  Pv07g007162800.1.v1.0  | |    
2Pv01g001174300.1.v1.0  Pv07g007162900.1.v1.0  | |    
2Pv01g001174400.1.v1.0  | |  Pv05g005138300.1.v1.0    
2Pv01g001174500.1.v1.0  Pv07g007163000.1.v1.0  | |    
2Pv01g001174600.2.v1.0  Pv07g007163100.1.v1.0  | |    
2Pv01g001174600.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001174700.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001174800.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001174900.1.v1.0  Pv07g007163700.1.v1.0  | |    
2Pv01g001175000.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001175100.1.v1.0  Pv07g007164300.1.v1.0  | |    
2Pv01g001175200.1.v1.0  Pv07g007164400.1.v1.0  | |    
2Pv01g001175300.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001175400.1.v1.0  Pv07g007164800.1.v1.0  | |    
1Pv01g001175500.1.v1.0     | |    
1Pv01g001175600.1.v1.0     | |    
1Pv01g001175700.1.v1.0     | |    
1Pv01g001175800.1.v1.0     | |    
1Pv01g001175900.1.v1.0     Pv05g005136700.1.v1.0    
1Pv01g001175900.2.v1.0     | |    
2Pv01g001176000.1.v1.0  Pv07g007221700.1.v1.0  | |    
2Pv01g001176100.1.v1.0  | |  Pv05g005136400.1.v1.0    
2Pv01g001176200.1.v1.0  Pv07g007221400.1.v1.0  Pv05g005136300.1.v1.0    
2Pv01g001176300.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001176400.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001176500.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001176600.1.v1.0  Pv07g007221200.1.v1.0  | |    
2Pv01g001176700.1.v1.0  Pv07g007220900.1.v1.0  | |    
2Pv01g001176800.1.v1.0  Pv07g007220800.1.v1.0  | |    
2Pv01g001176900.1.v1.0  Pv07g007220600.1.v1.0  | |    
2Pv01g001177000.1.v1.0  | |  Pv05g005135300.1.v1.0    
2Pv01g001177100.1.v1.0  Pv07g007220400.1.v1.0  | |    
2Pv01g001177200.1.v1.0  Pv07g007220200.1.v1.0  Pv05g005134900.1.v1.0    
2Pv01g001177300.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001177400.1.v1.0  | |  Pv05g005134000.1.v1.0    
3Pv01g001177500.1.v1.0  | |  | |  Pv07g007150600.1.v1.0   
3Pv01g001177600.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001177700.1.v1.0  | |  | |  Pv07g007150500.1.v1.0   
3Pv01g001177800.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001177900.1.v1.0  | |  Pv05g005133500.1.v1.0  | |   
3Pv01g001177900.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001178000.1.v1.0  | |  | |  Pv07g007150300.1.v1.0   
3Pv01g001178100.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001178200.1.v1.0  | |  | |  Pv07g007150200.1.v1.0   
3Pv01g001178300.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001178400.1.v1.0  | |  | |  Pv07g007149900.1.v1.0   
3Pv01g001178400.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001178500.1.v1.0  | |  | |  Pv07g007149800.1.v1.0   
3Pv01g001178600.1.v1.0  | |  | |  Pv07g007149600.1.v1.0   
3Pv01g001178700.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001178800.1.v1.0  | |  | |  Pv07g007149300.1.v1.0   
3Pv01g001178900.1.v1.0  Pv07g007219300.1.v1.0  Pv05g005131800.1.v1.0  Pv11g011083900.1.v1.0   
3Pv01g001179000.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001179100.1.v1.0  Pv07g007219100.1.v1.0  Pv05g005131500.1.v1.0  Pv11g011084200.1.v1.0   
2Pv01g001179200.1.v1.0     | |  | |   
2Pv01g001179200.2.v1.0     | |  | |   
3Pv01g001179300.1.v1.0  Pv07g007147400.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001179400.1.v1.0  Pv07g007147600.1.v1.0  Pv05g005131300.1.v1.0  Pv11g011084500.1.v1.0   
3Pv01g001179500.1.v1.0  Pv07g007148000.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001179600.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001179700.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001179800.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001179900.1.v1.0  Pv07g007148500.1.v1.0  Pv05g005130900.1.v1.0  Pv11g011085200.1.v1.0   
3Pv01g001180000.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001180100.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001180200.1.v1.0  Pv07g007150800.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001180300.1.v1.0  Pv07g007150900.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001180300.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001180400.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001180500.1.v1.0  Pv07g007151000.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001180600.1.v1.0  Pv07g007151100.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001180700.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001180800.1.v1.0  Pv07g007151200.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001180900.1.v1.0  Pv07g007151300.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001181000.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001181100.1.v1.0  Pv07g007151600.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001181200.1.v1.0  Pv07g007151700.1.v1.0  Pv05g005130300.1.v1.0  Pv11g011086400.1.v1.0   
3Pv01g001181300.1.v1.0  Pv07g007151900.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001181400.1.v1.0  Pv07g007152000.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001181500.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001181600.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001181700.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001181800.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001181900.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001182000.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001182100.1.v1.0  Pv07g007152800.1.v1.0  | |  | |   
2Pv01g001182200.1.v1.0     | |  | |   
2Pv01g001182300.1.v1.0     | |  | |   
2Pv01g001182400.1.v1.0     | |  | |   
2Pv01g001182500.1.v1.0     | |  | |   
2Pv01g001182600.1.v1.0     | |  | |   
2Pv01g001182700.1.v1.0     | |  | |   
2Pv01g001182800.1.v1.0     | |  | |   
2Pv01g001182900.1.v1.0     | |  | |   
2Pv01g001182900.2.v1.0     | |  | |   
2Pv01g001183000.1.v1.0     | |  | |   
2Pv01g001183100.1.v1.0     | |  | |   
3Pv01g001183200.1.v1.0  Pv07g007226700.1.v1.0  Pv05g005129800.1.v1.0  Pv11g011087000.1.v1.0   
3Pv01g001183300.1.v1.0  Pv07g007226400.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001183400.1.v1.0  Pv07g007226200.1.v1.0  | |  Pv11g011087600.1.v1.0   
3Pv01g001183500.1.v1.0  Pv07g007226100.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001183600.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001183700.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001183800.1.v1.0  Pv07g007225900.1.v1.0  Pv05g005129000.1.v1.0  Pv11g011088300.1.v1.0   
3Pv01g001183900.1.v1.0  Pv07g007225700.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001184000.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001184100.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001184200.1.v1.0  Pv07g007225500.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001184300.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001184300.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001184400.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001184500.1.v1.0  Pv07g007225300.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001184600.1.v1.0  Pv07g007225200.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001184700.1.v1.0  Pv07g007224900.1.v1.0  Pv05g005126800.1.v1.0  | |   
3Pv01g001184800.1.v1.0  Pv07g007224800.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001184900.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001185000.1.v1.0  Pv07g007224700.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001185100.1.v1.0  Pv07g007224600.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001185100.2.v1.0  | |  | |  | |   
4Pv01g001185200.1.v1.0  Pv07g007224500.1.v1.0  | |  | |  Pv07g007106100.1.v1.0  
4Pv01g001185200.2.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001185300.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001185400.1.v1.0  Pv07g007224300.1.v1.0  | |  | |  | |  
4Pv01g001185500.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001185600.1.v1.0  Pv07g007224000.1.v1.0  | |  | |  Pv07g007106000.1.v1.0  
4Pv01g001185600.2.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001185700.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001185800.1.v1.0  Pv07g007223800.1.v1.0  | |  Pv11g011089900.1.v1.0  Pv07g007105400.1.v1.0  
4Pv01g001185900.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001186000.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001186100.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001186200.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001186300.1.v1.0  | |  | |  Pv11g011090000.1.v1.0  | |  
4Pv01g001186400.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001186500.1.v1.0  Pv07g007223600.1.v1.0  | |  | |  | |  
4Pv01g001186600.1.v1.0  Pv07g007223500.1.v1.0  | |  | |  | |  
4Pv01g001186700.1.v1.0  Pv07g007223200.1.v1.0  | |  | |  | |  
4Pv01g001186800.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001186900.1.v1.0  | |  Pv05g005126700.1.v1.0  Pv11g011090700.1.v1.0  | |  
4Pv01g001187000.1.v1.0  Pv07g007222800.1.v1.0  | |  | |  Pv07g007104900.1.v1.0  
4Pv01g001187100.1.v1.0  Pv07g007222600.1.v1.0  Pv05g005126300.1.v1.0  Pv11g011091400.1.v1.0  | |  
4Pv01g001187200.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001187300.1.v1.0  Pv07g007222400.1.v1.0  | |  | |  | |  
4Pv01g001187400.1.v1.0  | |  | |  Pv11g011091600.1.v1.0  Pv07g007104200.1.v1.0  
4Pv01g001187400.2.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001187400.3.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001187500.1.v1.0  Pv07g007222300.1.v1.0  | |  | |  | |  
4Pv01g001187600.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001187700.1.v1.0  | |  | |  | |  Pv07g007104000.1.v1.0  
4Pv01g001187800.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001187900.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001188000.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001188000.2.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001188100.1.v1.0  Pv07g007222100.1.v1.0  | |  | |  | |  
4Pv01g001188100.2.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001188100.3.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001188200.1.v1.0  Pv07g007230200.1.v1.0  Pv05g005126000.1.v1.0  | |  | |  
4Pv01g001188300.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001188300.2.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001188400.1.v1.0  Pv07g007230000.1.v1.0  | |  | |  | |  
4Pv01g001188500.1.v1.0  Pv07g007229700.1.v1.0  | |  Pv11g011092100.1.v1.0  | |  
4Pv01g001188600.1.v1.0  | |  | |  | |  Pv07g007103600.1.v1.0  
3Pv01g001188700.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001188800.1.v1.0  Pv07g007228900.1.v1.0  Pv05g005125000.1.v1.0  | |   
3Pv01g001188800.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001188900.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001189000.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001189100.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001189200.1.v1.0  | |  Pv05g005124600.1.v1.0  | |   
3Pv01g001189300.1.v1.0  | |  Pv05g005124300.1.v1.0  Pv11g011093500.1.v1.0   
3Pv01g001189400.1.v1.0  | |  Pv05g005124200.1.v1.0  | |   
3Pv01g001189500.1.v1.0  | |  | |  Pv11g011093800.1.v1.0   
3Pv01g001189600.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001189600.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001189700.1.v1.0  Pv07g007227600.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001189800.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001189900.1.v1.0  Pv07g007227500.1.v1.0  Pv05g005123800.1.v1.0  | |   
3Pv01g001190000.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001190100.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001190200.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001190300.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001190300.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001190400.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001190400.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001190500.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001190600.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001190700.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001190800.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001190800.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001190900.1.v1.0  | |  | |  Pv11g011094700.1.v1.0   
3Pv01g001190900.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001191000.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001191100.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001191200.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001191300.1.v1.0  | |  Pv05g005123300.1.v1.0  Pv11g011094900.1.v1.0   
3Pv01g001191400.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001191500.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001191600.1.v1.0  Pv07g007227200.1.v1.0  | |  | |   
2Pv01g001191700.1.v1.0     | |  | |   
2Pv01g001191800.1.v1.0     | |  | |   
2Pv01g001191900.1.v1.0     Pv05g005122700.1.v1.0  Pv11g011095300.1.v1.0   
2Pv01g001192000.1.v1.0     Pv05g005122500.1.v1.0  Pv11g011095500.1.v1.0   
2Pv01g001192100.1.v1.0     | |  | |   
2Pv01g001192200.1.v1.0     | |  | |   
2Pv01g001192300.1.v1.0     | |  | |   
2Pv01g001192300.2.v1.0     | |  | |   
2Pv01g001192400.1.v1.0     | |  | |   
2Pv01g001192500.1.v1.0     Pv05g005122300.1.v1.0  Pv11g011095900.1.v1.0   
2Pv01g001192600.1.v1.0     Pv05g005122100.1.v1.0  | |   
2Pv01g001192700.1.v1.0     | |  | |   
2Pv01g001192800.1.v1.0     | |  | |   
2Pv01g001192900.1.v1.0     Pv05g005121900.1.v1.0  Pv11g011096300.1.v1.0   
2Pv01g001193000.1.v1.0     | |  | |   
2Pv01g001193000.2.v1.0     | |  | |   
2Pv01g001193000.3.v1.0     | |  | |   
2Pv01g001193000.4.v1.0     | |  | |   
2Pv01g001193100.1.v1.0     | |  | |   
2Pv01g001193200.1.v1.0     | |  | |   
2Pv01g001193300.1.v1.0     | |  Pv11g011096600.1.v1.0   
2Pv01g001193400.1.v1.0     | |  Pv11g011096800.1.v1.0   
2Pv01g001193500.1.v1.0     | |  | |   
3Pv01g001193600.1.v1.0  Pv07g007270400.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001193700.1.v1.0  Pv07g007270300.1.v1.0  Pv05g005121200.1.v1.0  Pv11g011097300.1.v1.0   
3Pv01g001193800.1.v1.0  Pv07g007270100.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001193900.1.v1.0  | |  Pv05g005121100.1.v1.0  Pv11g011097400.1.v1.0   
3Pv01g001194000.1.v1.0  Pv07g007269900.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001194100.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001194200.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001194300.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001194400.1.v1.0  Pv07g007269400.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001194500.1.v1.0  Pv07g007269300.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001194600.1.v1.0  Pv07g007268900.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001194700.1.v1.0  Pv07g007268700.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001194800.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001194900.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001195000.1.v1.0  Pv07g007268600.1.v1.0  Pv05g005120900.1.v1.0  Pv11g011097900.1.v1.0   
3Pv01g001195100.1.v1.0  Pv07g007268400.1.v1.0  Pv05g005120800.1.v1.0  | |   
3Pv01g001195200.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001195300.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001195400.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001195400.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001195500.1.v1.0  Pv07g007268200.1.v1.0  Pv05g005120300.1.v1.0  | |   
3Pv01g001195600.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001195700.1.v1.0  | |  Pv05g005119700.1.v1.0  Pv11g011098800.1.v1.0   
3Pv01g001195800.1.v1.0  Pv07g007267900.1.v1.0  Pv05g005119300.1.v1.0  Pv11g011099100.1.v1.0   
3Pv01g001195900.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001195900.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001196000.1.v1.0  Pv07g007267700.1.v1.0  Pv05g005119100.1.v1.0  Pv11g011099300.1.v1.0   
3Pv01g001196100.1.v1.0  Pv07g007267600.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001196200.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001196300.1.v1.0  Pv07g007267200.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001196400.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001196500.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001196600.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001196700.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001196800.1.v1.0  Pv07g007267100.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001196800.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001196800.3.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001196800.4.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001196900.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001197000.1.v1.0  Pv07g007266900.2.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001197100.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001197200.1.v1.0  | |  Pv05g005117700.1.v1.0  | |   
3Pv01g001197300.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001197300.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001197400.1.v1.0  Pv07g007266400.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001197400.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001197500.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001197600.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001197700.1.v1.0  Pv07g007266100.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001197800.1.v1.0  Pv07g007266000.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001197900.1.v1.0  | |  Pv05g005117500.1.v1.0  Pv11g011100600.1.v1.0   
3Pv01g001198000.1.v1.0  | |  Pv05g005117400.1.v1.0  | |   
3Pv01g001198000.2.v1.0  Pv07g007265800.2.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001198000.3.v1.0  | |  | |  | |   
2Pv01g001198100.1.v1.0  Pv07g007265700.1.v1.0     Pv11g011101000.1.v1.0   
1Pv01g001198200.1.v1.0  Pv07g007265600.1.v1.0     
1Pv01g001198300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001198400.1.v1.0  Pv07g007265300.1.v1.0     
1Pv01g001198400.2.v1.0  | |     
1Pv01g001198500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001198600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001198700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001198800.1.v1.0  Pv07g007265000.1.v1.0     
1Pv01g001198900.1.v1.0  Pv07g007264900.1.v1.0     
1Pv01g001199000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001199100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001199100.2.v1.0  | |     
1Pv01g001199200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001199300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001199300.2.v1.0  | |     
1Pv01g001199400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001199500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001199600.1.v1.0  Pv07g007264800.1.v1.0     
1Pv01g001199700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001199800.1.v1.0  Pv07g007264500.1.v1.0     
1Pv01g001199800.2.v1.0  | |     
1Pv01g001199800.3.v1.0  | |     
1Pv01g001199900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001200000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001200100.1.v1.0  Pv07g007262800.1.v1.0     
1Pv01g001200200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001200300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001200400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001200500.2.v1.0  Pv07g007262500.1.v1.0     
1Pv01g001200500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001200600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001200700.1.v1.0  Pv07g007261800.1.v1.0     
1Pv01g001200700.2.v1.0  | |     
0Pv01g001200800.1.v1.0      
0Pv01g001200900.1.v1.0      
0Pv01g001201000.1.v1.0      
0Pv01g001201100.1.v1.0      
0Pv01g001201200.1.v1.0      
1Pv01g001201300.1.v1.0  Pv07g007167200.1.v1.0     
1Pv01g001201400.1.v1.0  Pv07g007167100.1.v1.0     
1Pv01g001201500.1.v1.0  Pv07g007167000.1.v1.0     
1Pv01g001201600.1.v1.0  Pv07g007166900.1.v1.0     
1Pv01g001201700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001201700.2.v1.0  | |     
1Pv01g001201800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001201900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001202000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001202100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001202200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001202300.1.v1.0  Pv07g007166400.1.v1.0     
1Pv01g001202400.1.v1.0  Pv07g007166300.1.v1.0     
1Pv01g001202500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001202600.1.v1.0  Pv07g007166200.1.v1.0     
1Pv01g001202700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001202800.1.v1.0  | |     
2Pv01g001202900.1.v1.0  | |  Pv03g003101100.1.v1.0    
2Pv01g001203000.1.v1.0  Pv07g007166100.1.v1.0  | |    
2Pv01g001203000.2.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001203100.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001203200.1.v1.0  Pv07g007165900.1.v1.0  | |    
2Pv01g001203300.1.v1.0  Pv07g007165800.1.v1.0  Pv03g003101900.1.v1.0    
2Pv01g001203400.2.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001203400.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001203500.1.v1.0  Pv07g007165700.1.v1.0  Pv03g003102000.1.v1.0    
2Pv01g001203600.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001203700.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001203700.2.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001203700.3.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001203800.1.v1.0  Pv07g007165600.1.v1.0  | |    
1Pv01g001203900.1.v1.0     | |    
1Pv01g001204000.1.v1.0     | |    
1Pv01g001204100.1.v1.0     | |    
1Pv01g001204200.1.v1.0     | |    
1Pv01g001204300.1.v1.0     | |    
1Pv01g001204400.1.v1.0     | |    
2Pv01g001204500.1.v1.0  Pv09g009246100.1.v1.0  Pv03g003103100.1.v1.0    
2Pv01g001204600.1.v1.0  | |  | |    
3Pv01g001204700.1.v1.0  | |  | |  Pv07g007196100.1.v1.0   
3Pv01g001204800.1.v1.0  | |  Pv03g003104100.1.v1.0  | |   
3Pv01g001204800.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001204900.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001205000.1.v1.0  | |  | |  Pv07g007196400.1.v1.0   
3Pv01g001205100.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001205200.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001205300.1.v1.0  Pv09g009247600.1.v1.0  Pv03g003104900.1.v1.0  Pv07g007196900.1.v1.0   
2Pv01g001205400.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001205500.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001205600.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001205700.1.v1.0  Pv09g009247900.1.v1.0     | |   
2Pv01g001205800.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001205900.1.v1.0  Pv09g009248000.1.v1.0     | |   
2Pv01g001206000.1.v1.0  Pv09g009248100.1.v1.0     | |   
2Pv01g001206000.2.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001206100.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001206200.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001206300.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001206400.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001206500.1.v1.0  Pv09g009248400.1.v1.0     | |   
2Pv01g001206600.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001206700.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001206800.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001206900.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001207000.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001207100.1.v1.0  | |     Pv07g007197400.1.v1.0   
2Pv01g001207100.2.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001207200.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001207300.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001207400.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001207400.2.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001207500.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001207600.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001207700.1.v1.0  | |     | |   
3Pv01g001207800.1.v1.0  Pv09g009249500.1.v1.0  Pv07g007218700.1.v1.0  | |   
3Pv01g001207900.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001208000.1.v1.0  | |  Pv07g007218600.1.v1.0  | |   
3Pv01g001208100.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001208200.1.v1.0  | |  | |  Pv07g007197900.1.v1.0   
3Pv01g001208300.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001208400.1.v1.0  Pv09g009250400.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001208500.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001208600.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001208700.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001208800.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001208900.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001209000.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001209100.1.v1.0  | |  | |  Pv07g007198200.1.v1.0   
3Pv01g001209200.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001209300.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001209400.1.v1.0  | |  Pv07g007218500.1.v1.0  | |   
3Pv01g001209500.1.v1.0  | |  Pv07g007218400.1.v1.0  | |   
3Pv01g001209600.1.v1.0  Pv09g009250800.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001209600.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001209700.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001209800.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001209800.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001209800.3.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001209900.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001209900.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001210000.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001210100.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001210200.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001210300.1.v1.0  Pv09g009252200.1.v1.0  Pv07g007217500.1.v1.0  | |   
3Pv01g001210300.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001210400.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001210500.1.v1.0  | |  Pv07g007217400.1.v1.0  Pv07g007199000.1.v1.0   
3Pv01g001210600.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001210700.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001210800.1.v1.0  Pv09g009252700.1.v1.0  | |  Pv07g007199600.1.v1.0   
3Pv01g001210900.1.v1.0  | |  | |  Pv07g007199700.1.v1.0   
3Pv01g001211000.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001211100.1.v1.0  | |  Pv07g007217100.1.v1.0  | |   
3Pv01g001211200.1.v1.0  | |  Pv07g007217000.1.v1.0  | |   
3Pv01g001211300.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001211400.1.v1.0  Pv09g009253900.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001211500.1.v1.0  | |  | |  Pv07g007200100.1.v1.0   
2Pv01g001211600.1.v1.0  | |  Pv07g007216300.1.v1.0    
3Pv01g001211700.1.v1.0  | |  Pv07g007215800.1.v1.0  Pv06g006114800.1.v1.0   
3Pv01g001211800.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001211900.1.v1.0  | |  Pv07g007215600.1.v1.0  | |   
3Pv01g001212000.1.v1.0  | |  Pv07g007215200.1.v1.0  | |   
3Pv01g001212100.1.v1.0  Pv09g009254300.1.v1.0  Pv07g007215100.1.v1.0  | |   
2Pv01g001212200.1.v1.0     Pv07g007214900.1.v1.0  | |   
2Pv01g001212300.1.v1.0     | |  | |   
2Pv01g001212400.1.v1.0     Pv07g007214700.1.v1.0  | |   
2Pv01g001212400.2.v1.0     | |  | |   
2Pv01g001212500.1.v1.0     | |  | |   
3Pv01g001212600.1.v1.0  Pv03g003116100.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001212700.1.v1.0  | |  Pv07g007214400.1.v1.0  | |   
3Pv01g001212800.1.v1.0  | |  Pv07g007214300.1.v1.0  | |   
3Pv01g001212900.1.v1.0  | |  Pv07g007214200.1.v1.0  | |   
3Pv01g001213000.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001213000.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001213100.1.v1.0  | |  Pv07g007214100.1.v1.0  | |   
3Pv01g001213200.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001213300.1.v1.0  | |  Pv07g007213900.1.v1.0  | |   
3Pv01g001213400.1.v1.0  | |  | |  Pv06g006117200.1.v1.0   
3Pv01g001213500.1.v1.0  | |  Pv07g007213800.1.v1.0  | |   
3Pv01g001213600.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001213700.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001213700.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001213800.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001213800.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001213900.1.v1.0  | |  Pv07g007213500.1.v1.0  Pv06g006117500.1.v1.0   
3Pv01g001214000.1.v1.0  | |  Pv07g007213400.1.v1.0  | |   
3Pv01g001214100.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001214200.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001214300.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001214300.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001214400.1.v1.0  Pv03g003116300.1.v1.0  Pv07g007212900.1.v1.0  Pv06g006119100.1.v1.0   
3Pv01g001214500.1.v1.0  Pv03g003116400.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001214500.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001214600.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001214600.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001214600.3.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001214600.4.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001214700.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001214800.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001214900.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001215000.1.v1.0  Pv03g003118300.1.v1.0  Pv07g007212200.1.v1.0  Pv06g006120700.1.v1.0   
3Pv01g001215100.1.v1.0  | |  Pv07g007211800.1.v1.0  Pv06g006120800.1.v1.0   
3Pv01g001215200.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001215300.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001215400.1.v1.0  | |  Pv07g007211700.1.v1.0  | |   
3Pv01g001215400.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001215500.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001215500.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001215600.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001215700.1.v1.0  | |  | |  Pv06g006121500.1.v1.0   
2Pv01g001215800.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001215900.1.v1.0  | |  Pv07g007211400.1.v1.0    
2Pv01g001216000.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001216100.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001216200.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001216300.1.v1.0  | |  Pv07g007211000.1.v1.0    
2Pv01g001216300.2.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001216400.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001216500.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001216600.1.v1.0  Pv03g003120000.1.v1.0  Pv07g007210700.1.v1.0    
2Pv01g001216700.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001216800.1.v1.0  Pv03g003120800.1.v1.0  Pv07g007210500.1.v1.0    
2Pv01g001216800.2.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001216800.3.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001216800.4.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001216900.1.v1.0  Pv03g003121200.1.v1.0  | |    
2Pv01g001217000.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001217100.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001217200.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001217300.1.v1.0  | |  Pv07g007210200.1.v1.0    
2Pv01g001217400.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001217500.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001217600.1.v1.0  | |  Pv07g007210000.1.v1.0    
2Pv01g001217700.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001217800.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001217900.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001218000.1.v1.0  Pv03g003122400.1.v1.0  Pv07g007209600.1.v1.0    
2Pv01g001218000.2.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001218100.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001218200.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001218200.2.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001218300.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001218400.1.v1.0  | |  Pv07g007209200.1.v1.0    
2Pv01g001218500.1.v1.0  | |  Pv07g007209000.1.v1.0    
2Pv01g001218600.1.v1.0  | |  Pv07g007208900.1.v1.0    
2Pv01g001218700.1.v1.0  Pv03g003124600.1.v1.0  Pv07g007208800.1.v1.0    
2Pv01g001218800.1.v1.0  Pv07g007206000.1.v1.0  Pv07g007208500.1.v1.0    
2Pv01g001218900.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001218900.2.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001219000.1.v1.0  Pv07g007206200.1.v1.0  Pv07g007208400.1.v1.0    
2Pv01g001219100.1.v1.0  | |  Pv07g007208300.1.v1.0    
2Pv01g001219200.1.v1.0  | |  Pv07g007208200.1.v1.0    
2Pv01g001219200.2.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001219300.1.v1.0  | |  Pv07g007208000.1.v1.0    
2Pv01g001219400.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001219500.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001219600.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001219700.1.v1.0  | |  Pv07g007207600.1.v1.0    
2Pv01g001219800.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001219900.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001220000.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001220100.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001220100.2.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001220200.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001220300.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001220400.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001220500.1.v1.0  Pv07g007207200.1.v1.0  Pv07g007207200.1.v1.0    
2Pv01g001220600.1.v1.0  | |  Pv07g007207100.1.v1.0    
2Pv01g001220700.1.v1.0  | |  Pv07g007207000.1.v1.0    
2Pv01g001220800.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001220900.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001221000.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001221100.1.v1.0  | |  Pv07g007206800.1.v1.0    
2Pv01g001221200.1.v1.0  Pv07g007207800.1.v1.0  Pv07g007206600.1.v1.0    
2Pv01g001221300.1.v1.0  | |  Pv07g007206400.1.v1.0    
2Pv01g001221400.1.v1.0  Pv07g007208200.1.v1.0  Pv07g007206300.1.v1.0    
2Pv01g001221400.2.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001221500.1.v1.0  Pv07g007208400.1.v1.0  Pv07g007206200.1.v1.0    
2Pv01g001221600.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001221700.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001221800.1.v1.0  | |  Pv07g007205200.1.v1.0    
2Pv01g001221900.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001222000.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001222100.1.v1.0  | |  Pv07g007205100.1.v1.0    
2Pv01g001222200.1.v1.0  Pv07g007209500.1.v1.0  Pv07g007204900.1.v1.0    
2Pv01g001222300.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001222400.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001222500.1.v1.0  | |  Pv07g007204400.1.v1.0    
2Pv01g001222600.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001222700.1.v1.0  | |  Pv07g007204300.1.v1.0    
2Pv01g001222800.1.v1.0  Pv07g007210700.1.v1.0  | |    
2Pv01g001222800.2.v1.0  | |  | |    
1Pv01g001222900.1.v1.0     | |    
1Pv01g001223000.1.v1.0     Pv07g007204100.1.v1.0    
1Pv01g001223100.1.v1.0     | |    
1Pv01g001223200.1.v1.0     Pv07g007203800.1.v1.0    
1Pv01g001223300.1.v1.0     | |    
1Pv01g001223400.1.v1.0     Pv07g007203700.1.v1.0    
1Pv01g001223500.1.v1.0     | |    
1Pv01g001223600.1.v1.0     | |    
1Pv01g001223700.1.v1.0     Pv07g007203400.1.v1.0    
1Pv01g001223800.1.v1.0     | |    
1Pv01g001223900.1.v1.0     Pv07g007203300.1.v1.0    
1Pv01g001224000.1.v1.0     Pv07g007203200.1.v1.0    
1Pv01g001224100.1.v1.0     | |    
1Pv01g001224200.1.v1.0     Pv07g007203100.1.v1.0    
1Pv01g001224300.1.v1.0     | |    
1Pv01g001224400.1.v1.0     Pv07g007202800.1.v1.0    
1Pv01g001224500.1.v1.0     | |    
1Pv01g001224600.1.v1.0     Pv07g007202200.1.v1.0    
1Pv01g001224700.1.v1.0     | |    
1Pv01g001224800.1.v1.0     Pv07g007201700.1.v1.0    
1Pv01g001224800.2.v1.0     | |    
1Pv01g001224900.1.v1.0     Pv07g007201400.1.v1.0    
1Pv01g001225000.1.v1.0     | |    
1Pv01g001225100.1.v1.0     Pv07g007201300.1.v1.0    
1Pv01g001225200.1.v1.0     | |    
1Pv01g001225300.1.v1.0     Pv07g007200700.1.v1.0    
1Pv01g001225400.1.v1.0     | |    
1Pv01g001225400.2.v1.0     | |    
1Pv01g001225500.1.v1.0     | |    
1Pv01g001225600.1.v1.0     | |    
1Pv01g001225700.1.v1.0     Pv07g007200400.1.v1.0    
1Pv01g001225800.1.v1.0     Pv07g007200300.1.v1.0    
1Pv01g001225900.1.v1.0     Pv07g007200100.1.v1.0    
1Pv01g001226000.1.v1.0     | |    
1Pv01g001226100.1.v1.0     | |    
1Pv01g001226200.1.v1.0     | |    
1Pv01g001226300.1.v1.0     | |    
1Pv01g001226400.1.v1.0     Pv07g007199900.1.v1.0    
1Pv01g001226500.1.v1.0     | |    
1Pv01g001226600.1.v1.0     Pv07g007199800.1.v1.0    
1Pv01g001226600.2.v1.0     | |    
1Pv01g001226700.1.v1.0     | |    
1Pv01g001226800.1.v1.0     Pv07g007199100.1.v1.0    
1Pv01g001226900.1.v1.0     | |    
1Pv01g001227000.1.v1.0     Pv07g007198900.1.v1.0    
1Pv01g001227000.2.v1.0     | |    
1Pv01g001227100.1.v1.0     Pv07g007198700.1.v1.0    
1Pv01g001227100.2.v1.0     | |    
0Pv01g001227200.1.v1.0      
0Pv01g001227300.1.v1.0      
1Pv01g001227400.1.v1.0  Pv08g008239400.1.v1.0     
1Pv01g001227500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001227600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001227700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001227700.2.v1.0  | |     
1Pv01g001227800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001227800.2.v1.0  | |     
1Pv01g001227900.1.v1.0  Pv08g008238900.1.v1.0     
1Pv01g001228000.1.v1.0  Pv08g008238800.1.v1.0     
1Pv01g001228100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001228200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001228300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001228400.1.v1.0  Pv08g008238700.1.v1.0     
1Pv01g001228400.2.v1.0  | |     
1Pv01g001228500.1.v1.0  Pv08g008238500.1.v1.0     
1Pv01g001228600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001228700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001228800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001228900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001229000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001229100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001229200.1.v1.0  Pv08g008237800.1.v1.0     
1Pv01g001229300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001229300.2.v1.0  | |     
1Pv01g001229400.1.v1.0  Pv08g008237600.1.v1.0     
1Pv01g001229500.1.v1.0  Pv08g008237400.1.v1.0     
1Pv01g001229600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001229700.1.v1.0  Pv08g008237200.1.v1.0     
1Pv01g001229800.1.v1.0  Pv08g008237100.1.v1.0     
1Pv01g001229800.2.v1.0  | |     
1Pv01g001229900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001230000.1.v1.0  Pv08g008236700.1.v1.0     
1Pv01g001230100.1.v1.0  | |     
2Pv01g001230200.1.v1.0  | |  Pv05g005142200.1.v1.0    
2Pv01g001230300.1.v1.0  Pv08g008236000.1.v1.0  | |    
2Pv01g001230400.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001230500.1.v1.0  Pv08g008235500.1.v1.0  | |    
2Pv01g001230600.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001230700.2.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001230700.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001230800.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001230900.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001231000.1.v1.0  Pv08g008235100.1.v1.0  | |    
2Pv01g001231100.1.v1.0  Pv08g008234700.1.v1.0  | |    
2Pv01g001231200.1.v1.0  Pv08g008234600.1.v1.0  | |    
2Pv01g001231300.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001231400.1.v1.0  Pv08g008234400.1.v1.0  | |    
2Pv01g001231500.1.v1.0  Pv08g008234300.1.v1.0  | |    
3Pv01g001231600.1.v1.0  Pv08g008234200.1.v1.0  | |  Pv08g008189800.1.v1.0   
3Pv01g001231700.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001231800.1.v1.0  Pv08g008234100.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001231900.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001232000.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001232000.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001232100.1.v1.0  Pv08g008233900.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001232200.1.v1.0  | |  | |  | |   
4Pv01g001232300.1.v1.0  Pv08g008233400.1.v1.0  Pv05g005144200.1.v1.0  | |  Pv08g008120600.1.v1.0  
4Pv01g001232400.1.v1.0  Pv08g008232300.1.v1.0  Pv05g005144400.1.v1.0  | |  | |  
4Pv01g001232400.2.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001232400.3.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001232400.4.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001232500.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv01g001232600.1.v1.0  Pv08g008232200.1.v1.0  Pv05g005144500.1.v1.0  | |  | |  
5Pv01g001232700.1.v1.0  | |  Pv05g005144900.1.v1.0  | |  | |  Pv11g011063400.1.v1.0 
5Pv01g001232800.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  | | 
5Pv01g001232900.1.v1.0  Pv08g008232000.1.v1.0  | |  | |  | |  | | 
5Pv01g001233000.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  | | 
5Pv01g001233100.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  | | 
5Pv01g001233200.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  | | 
5Pv01g001233200.2.v1.0  | |  | |  | |  | |  | | 
5Pv01g001233300.1.v1.0  | |  Pv05g005145700.1.v1.0  Pv08g008191700.1.v1.0  | |  Pv11g011062700.1.v1.0 
5Pv01g001233400.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  | | 
5Pv01g001233500.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  Pv11g011062500.2.v1.0 
5Pv01g001233600.1.v1.0  | |  | |  Pv08g008191800.1.v1.0  Pv08g008118900.1.v1.0  | | 
5Pv01g001233700.1.v1.0  | |  Pv05g005146100.1.v1.0  Pv08g008191900.1.v1.0  Pv08g008118600.1.v1.0  Pv11g011062400.1.v1.0 
4Pv01g001233800.1.v1.0  | |     | |  | |  | | 
4Pv01g001233800.2.v1.0  | |     | |  | |  | | 
4Pv01g001233900.1.v1.0  | |     Pv08g008192200.1.v1.0  | |  | | 
4Pv01g001234000.1.v1.0  | |     Pv08g008192300.1.v1.0  Pv08g008118200.1.v1.0  | | 
4Pv01g001234100.1.v1.0  | |     | |  | |  | | 
4Pv01g001234100.2.v1.0  | |     | |  | |  | | 
4Pv01g001234200.1.v1.0  | |     | |  Pv08g008117700.1.v1.0  | | 
4Pv01g001234300.1.v1.0  | |     Pv08g008192400.1.v1.0  | |  | | 
4Pv01g001234300.2.v1.0  | |     | |  | |  | | 
4Pv01g001234300.3.v1.0  | |     | |  | |  | | 
4Pv01g001234400.1.v1.0  | |     | |  | |  | | 
4Pv01g001234500.1.v1.0  | |     | |  | |  | | 
4Pv01g001234600.1.v1.0  | |     Pv08g008192600.1.v1.0  | |  | | 
3Pv01g001234700.1.v1.0  | |        | |  Pv11g011061400.1.v1.0 
3Pv01g001234800.1.v1.0  | |        | |  | | 
3Pv01g001234900.1.v1.0  | |        | |  | | 
3Pv01g001235000.1.v1.0  Pv08g008231300.1.v1.0        | |  | | 
3Pv01g001235100.1.v1.0  | |        Pv08g008117500.1.v1.0  | | 
3Pv01g001235200.1.v1.0  | |        | |  | | 
3Pv01g001235300.1.v1.0  | |        | |  | | 
3Pv01g001235300.2.v1.0  | |        | |  | | 
3Pv01g001235400.1.v1.0  | |        | |  | | 
3Pv01g001235400.2.v1.0  | |        | |  | | 
3Pv01g001235400.3.v1.0  | |        | |  | | 
3Pv01g001235500.1.v1.0  | |        | |  | | 
3Pv01g001235600.1.v1.0  | |        | |  | | 
3Pv01g001235700.1.v1.0  | |        | |  Pv11g011061300.1.v1.0 
3Pv01g001235800.1.v1.0  | |        | |  | | 
3Pv01g001235900.1.v1.0  | |        | |  | | 
3Pv01g001236000.2.v1.0  Pv08g008231200.1.v1.0        | |  | | 
3Pv01g001236000.1.v1.0  | |        | |  | | 
3Pv01g001236100.1.v1.0  | |        | |  | | 
3Pv01g001236200.1.v1.0  | |        | |  | | 
3Pv01g001236300.1.v1.0  Pv08g008231000.1.v1.0        | |  | | 
3Pv01g001236400.1.v1.0  | |        | |  | | 
3Pv01g001236400.2.v1.0  | |        | |  | | 
3Pv01g001236500.1.v1.0  Pv08g008230700.1.v1.0        Pv08g008115800.1.v1.0  | | 
3Pv01g001236600.1.v1.0  | |        Pv08g008115500.1.v1.0  | | 
3Pv01g001236700.1.v1.0  | |        | |  | | 
3Pv01g001236800.1.v1.0  Pv08g008230600.1.v1.0        | |  | | 
3Pv01g001236900.1.v1.0  Pv08g008230300.1.v1.0        Pv08g008115100.1.v1.0  | | 
3Pv01g001237000.2.v1.0  Pv08g008230200.1.v1.0        | |  | | 
3Pv01g001237000.1.v1.0  | |        | |  | | 
3Pv01g001237100.1.v1.0  Pv08g008229800.1.v1.0        | |  | | 
3Pv01g001237200.1.v1.0  | |        Pv08g008114200.1.v1.0  | | 
3Pv01g001237300.1.v1.0  | |        | |  | | 
3Pv01g001237400.1.v1.0  | |        | |  | | 
3Pv01g001237500.1.v1.0  | |        | |  | | 
3Pv01g001237600.1.v1.0  | |        | |  | | 
3Pv01g001237700.1.v1.0  | |        | |  | | 
3Pv01g001237800.1.v1.0  | |        | |  | | 
3Pv01g001237900.1.v1.0  | |        | |  | | 
3Pv01g001238000.1.v1.0  Pv08g008229600.1.v1.0        | |  Pv11g011061100.1.v1.0 
3Pv01g001238100.1.v1.0  Pv08g008228700.1.v1.0        | |  | | 
3Pv01g001238200.1.v1.0  | |        Pv08g008114100.1.v1.0  | | 
3Pv01g001238300.1.v1.0  | |        Pv08g008114000.1.v1.0  | | 
3Pv01g001238400.1.v1.0  | |        | |  Pv11g011060900.1.v1.0 
3Pv01g001238500.1.v1.0  Pv08g008228400.2.v1.0        Pv08g008113800.1.v1.0  | | 
3Pv01g001238600.1.v1.0  | |        | |  | | 
3Pv01g001238700.1.v1.0  Pv08g008228300.1.v1.0        Pv08g008113400.1.v1.0  | | 
3Pv01g001238800.1.v1.0  | |        | |  Pv11g011060300.1.v1.0 
2Pv01g001238900.1.v1.0  | |        | |  
2Pv01g001239000.1.v1.0  Pv08g008227800.1.v1.0        | |  
2Pv01g001239100.1.v1.0  | |        | |  
2Pv01g001239200.1.v1.0  | |        Pv08g008111500.1.v1.0  
1Pv01g001239300.1.v1.0  Pv08g008227600.1.v1.0     
2Pv01g001239400.1.v1.0  Pv08g008227500.1.v1.0  Pv10g010006600.1.v1.0    
2Pv01g001239400.2.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001239500.1.v1.0  Pv08g008227200.1.v1.0  | |    
2Pv01g001239500.2.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001239600.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001239600.2.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001239700.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001239700.2.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001239800.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001239800.2.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001239800.3.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001239900.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001240000.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001240100.1.v1.0  Pv08g008227000.1.v1.0  | |    
2Pv01g001240200.1.v1.0  | |  | |    
3Pv01g001240300.1.v1.0  Pv08g008226600.1.v1.0  | |  Pv08g008107000.1.v1.0   
3Pv01g001240300.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001240400.1.v1.0  Pv08g008226500.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001240500.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001240600.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001240700.1.v1.0  Pv08g008226200.1.v1.0  Pv10g010005200.1.v1.0  | |   
3Pv01g001240800.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001240900.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001241000.1.v1.0  Pv08g008226100.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001241100.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001241200.1.v1.0  Pv08g008226000.1.v1.0  Pv10g010004500.1.v1.0  Pv08g008106400.1.v1.0   
3Pv01g001241300.1.v1.0  Pv08g008225500.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001241400.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001241500.1.v1.0  Pv08g008225300.1.v1.0  Pv10g010003600.1.v1.0  Pv08g008106300.1.v1.0   
3Pv01g001241600.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001241700.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001241800.1.v1.0  Pv08g008224800.1.v1.0  | |  Pv08g008105200.1.v1.0   
3Pv01g001241900.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001242000.1.v1.0  Pv08g008224700.1.v1.0  | |  Pv08g008105100.1.v1.0   
3Pv01g001242100.1.v1.0  | |  Pv10g010002100.1.v1.0  | |   
3Pv01g001242200.1.v1.0  Pv08g008224600.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001242300.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001242400.1.v1.0  Pv08g008224400.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001242500.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001242600.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001242700.1.v1.0  | |  Pv10g010001100.1.v1.0  Pv08g008103600.1.v1.0   
2Pv01g001242700.2.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001242800.1.v1.0  | |  | |    
2Pv01g001242900.1.v1.0  Pv08g008224300.1.v1.0  | |    
3Pv01g001243000.1.v1.0  | |  | |  Pv06g006068200.1.v1.0   
3Pv01g001243100.1.v1.0  Pv08g008224100.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001243200.1.v1.0  Pv08g008224000.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001243200.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001243300.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001243400.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001243500.1.v1.0  Pv08g008223900.1.v1.0  | |  Pv06g006068400.1.v1.0   
3Pv01g001243600.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001243700.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001243800.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001243900.1.v1.0  Pv08g008223600.1.v1.0  | |  Pv06g006068500.1.v1.0   
3Pv01g001244000.1.v1.0  Pv08g008223500.1.v1.0  Pv10g010000300.1.v1.0  | |   
2Pv01g001244100.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001244100.2.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001244200.2.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001244200.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001244300.1.v1.0  Pv08g008222800.1.v1.0     Pv06g006069700.1.v1.0   
2Pv01g001244400.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001244400.2.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001244500.1.v1.0  Pv08g008222700.1.v1.0     | |   
2Pv01g001244500.2.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001244600.1.v1.0  Pv08g008222500.1.v1.0     Pv06g006070100.1.v1.0   
2Pv01g001244700.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001244800.1.v1.0  Pv08g008222300.1.v1.0     | |   
2Pv01g001244900.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001245000.1.v1.0  Pv08g008222000.1.v1.0     | |   
2Pv01g001245100.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001245200.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001245300.1.v1.0  Pv08g008221900.1.v1.0     Pv06g006071600.1.v1.0   
2Pv01g001245400.1.v1.0  Pv08g008221800.1.v1.0     Pv06g006072000.1.v1.0   
2Pv01g001245500.1.v1.0  Pv08g008221500.1.v1.0     | |   
2Pv01g001245600.1.v1.0  | |     | |   
3Pv01g001245700.1.v1.0  Pv08g008221200.1.v1.0  Pv10g010065600.1.v1.0  | |   
3Pv01g001245800.1.v1.0  Pv08g008220900.1.v1.0  | |  Pv06g006073100.1.v1.0   
3Pv01g001245900.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001246000.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001246100.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001246200.1.v1.0  Pv08g008220700.1.v1.0  Pv10g010065100.2.v1.0  | |   
3Pv01g001246300.1.v1.0  Pv08g008220600.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001246400.1.v1.0  Pv08g008220500.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001246500.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001246600.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001246700.1.v1.0  Pv08g008220300.1.v1.0  | |  Pv06g006074000.1.v1.0   
3Pv01g001246800.1.v1.0  Pv08g008220100.1.v1.0  Pv10g010064300.1.v1.0  | |   
3Pv01g001246900.1.v1.0  Pv08g008219800.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001247000.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001247100.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001247200.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001247300.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001247400.1.v1.0  Pv08g008219600.1.v1.0  | |  | |   
3Pv01g001247500.1.v1.0  | |  Pv10g010062000.1.v1.0  | |   
3Pv01g001247600.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001247700.1.v1.0  | |  Pv10g010061500.1.v1.0  Pv06g006074700.1.v1.0   
3Pv01g001247800.1.v1.0  Pv08g008219400.1.v1.0  Pv10g010061400.1.v1.0  | |   
2Pv01g001247900.1.v1.0  Pv08g008219300.1.v1.0     | |   
2Pv01g001247900.2.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001248000.1.v1.0  Pv08g008219100.1.v1.0     | |   
2Pv01g001248100.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001248100.2.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001248200.1.v1.0  Pv08g008218900.1.v1.0     Pv06g006075400.1.v1.0   
2Pv01g001248300.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001248300.2.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001248400.1.v1.0  Pv08g008218800.1.v1.0     | |   
2Pv01g001248500.1.v1.0  Pv08g008218600.1.v1.0     | |   
2Pv01g001248600.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001248700.1.v1.0  | |     Pv06g006076200.1.v1.0   
1Pv01g001248800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001248900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001249000.1.v1.0  Pv08g008218300.1.v1.0     
1Pv01g001249000.2.v1.0  | |     
0Pv01g001249100.1.v1.0      
0Pv01g001249200.1.v1.0      
3Pv01g001249300.1.v1.0  Pv09g009026900.1.v1.0  Pv08g008169000.1.v1.0  Pv02g002263400.1.v1.0   
3Pv01g001249300.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001249400.1.v1.0  | |  | |  Pv02g002263200.1.v1.0   
3Pv01g001249500.1.v1.0  | |  | |  Pv02g002263100.1.v1.0   
3Pv01g001249600.1.v1.0  | |  | |  Pv02g002263000.1.v1.0   
3Pv01g001249700.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001249800.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001249900.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001250000.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001250100.1.v1.0  | |  | |  Pv02g002262600.1.v1.0   
3Pv01g001250100.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001250200.1.v1.0  | |  Pv08g008170200.1.v1.0  | |   
3Pv01g001250300.2.v1.0  Pv09g009027600.1.v1.0  | |  Pv02g002262500.1.v1.0   
3Pv01g001250300.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001250300.3.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001250400.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001250500.1.v1.0  | |  | |  Pv02g002262100.1.v1.0   
3Pv01g001250600.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001250700.1.v1.0  Pv09g009028400.1.v1.0  Pv08g008170700.1.v1.0  | |   
3Pv01g001250800.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001250900.1.v1.0  Pv09g009028800.1.v1.0  Pv08g008171100.1.v1.0  | |   
3Pv01g001251000.1.v1.0  | |  | |  Pv02g002261700.1.v1.0   
3Pv01g001251100.1.v1.0  | |  | |  Pv02g002253900.1.v1.0   
3Pv01g001251200.1.v1.0  Pv09g009029600.1.v1.0  Pv08g008172200.1.v1.0  Pv02g002254500.1.v1.0   
3Pv01g001251300.1.v1.0  Pv09g009029800.1.v1.0  Pv08g008172400.1.v1.0  Pv02g002254600.1.v1.0   
3Pv01g001251400.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv01g001251500.1.v1.0  Pv09g009030000.1.v1.0  Pv08g008172500.1.v1.0  Pv02g002254800.1.v1.0   
3Pv01g001251600.1.v1.0  Pv09g009030100.1.v1.0  Pv08g008172700.1.v1.0  | |   
2Pv01g001251700.1.v1.0  | |     Pv02g002255300.1.v1.0   
2Pv01g001251800.1.v1.0  | |     Pv02g002255500.1.v1.0   
2Pv01g001251900.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001252000.1.v1.0  Pv09g009030300.1.v1.0     Pv02g002255600.1.v1.0   
1Pv01g001252100.1.v1.0        Pv02g002255900.1.v1.0   
1Pv01g001252200.1.v1.0        | |   
1Pv01g001252300.1.v1.0        | |   
1Pv01g001252400.1.v1.0        Pv02g002256600.1.v1.0   
1Pv01g001252400.2.v1.0        | |   
1Pv01g001252500.1.v1.0        Pv02g002256900.1.v1.0   
1Pv01g001252600.1.v1.0        | |   
1Pv01g001252700.1.v1.0        | |   
1Pv01g001252800.1.v1.0        Pv02g002257000.1.v1.0   
1Pv01g001252800.2.v1.0        | |   
1Pv01g001252800.3.v1.0        | |   
1Pv01g001252800.4.v1.0        | |   
1Pv01g001252900.1.v1.0        Pv02g002257300.1.v1.0   
1Pv01g001253000.1.v1.0        | |   
1Pv01g001253100.1.v1.0        Pv02g002257600.1.v1.0   
1Pv01g001253200.1.v1.0        | |   
2Pv01g001253300.1.v1.0  Pv02g002261400.1.v1.0     | |   
2Pv01g001253400.1.v1.0  Pv02g002261300.1.v1.0     | |   
2Pv01g001253500.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001253600.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001253700.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001253800.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001253900.1.v1.0  Pv02g002260800.1.v1.0     | |   
2Pv01g001254000.1.v1.0  Pv02g002260700.1.v1.0     | |   
2Pv01g001254100.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001254200.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001254300.1.v1.0  Pv02g002260500.1.v1.0     | |   
2Pv01g001254400.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001254500.1.v1.0  Pv02g002260300.1.v1.0     | |   
2Pv01g001254600.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001254700.1.v1.0  Pv02g002260200.1.v1.0     | |   
2Pv01g001254800.1.v1.0  Pv02g002260100.1.v1.0     | |   
2Pv01g001254900.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001255000.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001255100.1.v1.0  Pv02g002260000.1.v1.0     | |   
2Pv01g001255200.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001255300.1.v1.0  Pv02g002259800.1.v1.0     | |   
2Pv01g001255300.2.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001255400.1.v1.0  | |     | |   
2Pv01g001255500.1.v1.0  | |     Pv02g002259200.1.v1.0   
1Pv01g001255600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001255700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001255800.1.v1.0  Pv02g002259000.1.v1.0     
1Pv01g001255900.1.v1.0  Pv02g002258600.1.v1.0     
1Pv01g001255900.2.v1.0  | |     
1Pv01g001256000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001256100.1.v1.0  Pv02g002258300.1.v1.0     
1Pv01g001256200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001256300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001256400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001256500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001256600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001256700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001256800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001256900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001257000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001257100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001257200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001257300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001257400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001257500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001257600.1.v1.0  Pv02g002257800.1.v1.0     
0Pv01g001257700.1.v1.0      
0Pv01g001257700.2.v1.0      
1Pv01g001257800.1.v1.0  Pv02g002177300.1.v1.0     
1Pv01g001257900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001257900.2.v1.0  | |     
1Pv01g001258000.1.v1.0  Pv02g002177100.1.v1.0     
1Pv01g001258000.2.v1.0  | |     
1Pv01g001258100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001258200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001258300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001258400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001258500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001258600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001258700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001258800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001258900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001259000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001259100.1.v1.0  Pv02g002176500.1.v1.0     
1Pv01g001259200.1.v1.0  Pv02g002176400.1.v1.0     
1Pv01g001259300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001259400.1.v1.0  Pv02g002176200.1.v1.0     
1Pv01g001259500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001259600.1.v1.0  Pv02g002176100.1.v1.0     
1Pv01g001259700.1.v1.0  Pv02g002175900.1.v1.0     
1Pv01g001259800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001259800.2.v1.0  | |     
1Pv01g001259900.1.v1.0  Pv02g002175600.1.v1.0     
1Pv01g001259900.2.v1.0  | |     
1Pv01g001260000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001260100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001260200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001260200.2.v1.0  | |     
1Pv01g001260300.1.v1.0  Pv02g002175000.1.v1.0     
1Pv01g001260400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001260500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001260600.1.v1.0  Pv02g002174600.1.v1.0     
1Pv01g001260700.1.v1.0  Pv02g002174500.1.v1.0     
1Pv01g001260800.1.v1.0  | |     
1Pv01g001260900.1.v1.0  Pv02g002174400.1.v1.0     
1Pv01g001261000.1.v1.0  Pv02g002174200.1.v1.0     
1Pv01g001261100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001261100.2.v1.0  | |     
1Pv01g001261200.1.v1.0  | |     
1Pv01g001261300.1.v1.0  | |     
1Pv01g001261400.1.v1.0  | |     
1Pv01g001261500.1.v1.0  Pv02g002173900.1.v1.0     
1Pv01g001261600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001261600.2.v1.0  | |     
1Pv01g001261600.3.v1.0  | |     
1Pv01g001261600.4.v1.0  | |     
1Pv01g001261700.1.v1.0  | |     
1Pv01g001261700.2.v1.0  | |     
1Pv01g001261800.1.v1.0  Pv02g002173800.1.v1.0     
1Pv01g001261800.2.v1.0  | |     
1Pv01g001261900.1.v1.0  Pv02g002173600.1.v1.0     
1Pv01g001262000.1.v1.0  | |     
1Pv01g001262100.1.v1.0  | |     
1Pv01g001262200.1.v1.0  Pv02g002173500.1.v1.0     
1Pv01g001262300.1.v1.0  Pv02g002173400.1.v1.0     
1Pv01g001262400.1.v1.0  Pv02g002173300.1.v1.0     
1Pv01g001262500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001262600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001262700.1.v1.0  Pv02g002173200.2.v1.0     
1Pv01g001262800.1.v1.0  Pv02g002172900.1.v1.0     
1Pv01g001262900.1.v1.0  | |     
1Pv01g001263000.1.v1.0  Pv02g002172800.1.v1.0     
1Pv01g001263100.1.v1.0  Pv02g002172700.1.v1.0     
1Pv01g001263200.1.v1.0  Pv02g002172500.1.v1.0     
1Pv01g001263300.1.v1.0  Pv02g002172400.1.v1.0     
1Pv01g001263400.1.v1.0  Pv02g002172300.2.v1.0     
1Pv01g001263400.2.v1.0  | |     
1Pv01g001263500.1.v1.0  | |     
1Pv01g001263600.1.v1.0  | |     
1Pv01g001263700.1.v1.0  Pv02g002172100.1.v1.0     
1Pv01g001263800.1.v1.0  Pv02g002172000.1.v1.0     
0Pv01g001263900.1.v1.0      
0Pv01g001264000.1.v1.0      
0Pv01g001264000.2.v1.0      
0Pv01g001264100.1.v1.0      
0Pv01g001264200.1.v1.0      
0Pv01g001264300.1.v1.0      
0Pv01g001264400.1.v1.0      
0Pv01g001264500.1.v1.0      
0Pv01g001264600.1.v1.0      
0Pv01g001264700.1.v1.0      
0Pv01g001264800.1.v1.0      
0Pv01g001264900.1.v1.0      
0Pv01g001265000.1.v1.0      
0Pv01g001265100.1.v1.0      
0Pv01g001265200.1.v1.0      
0Pv01g001265300.1.v1.0      
0Pv01g001265400.1.v1.0      
0Pv01g001265500.1.v1.0      
0Pv01g001265600.1.v1.0      
0Pv01g001265700.1.v1.0      
0Pv01g001265800.1.v1.0      
0Pv01g001265900.1.v1.0      
0Pv01g001266000.1.v1.0      
0Pv01g001266100.1.v1.0      
0Pv01g001266200.1.v1.0      
0Pv01g001266300.1.v1.0      
0Pv01g001266400.1.v1.0      
0Pv01g001266500.1.v1.0      
0Pv01g001266600.1.v1.0      
0Pv01g001266700.1.v1.0      
0Pv01g001266800.1.v1.0      
0Pv01g001266900.1.v1.0      
0Pv01g001267000.1.v1.0      
0Pv01g001267100.1.v1.0      
0Pv01g001267200.1.v1.0      
0Pv01g001267300.1.v1.0      
0Pv01g001267400.1.v1.0      
0Pv01g001267500.1.v1.0      
0Pv01g001267600.1.v1.0      
0Pv01g001267600.2.v1.0      
0Pv01g001267600.3.v1.0      
0Pv01g001267600.4.v1.0      
0Pv01g001267600.5.v1.0      
0Pv01g001267600.6.v1.0      
0Pv01g001267700.1.v1.0      
0Pv01g001267800.1.v1.0      
0Pv01g001267900.1.v1.0      
0Pv01g001268000.1.v1.0      
0Pv01g001268100.1.v1.0      
0Pv01g001268200.1.v1.0      
0Pv01g001268300.1.v1.0      
0Pv01g001268400.1.v1.0      
0Pv01g001268500.1.v1.0      
0Pv01g001268600.1.v1.0      
0Pv01g001268700.1.v1.0      
0Pv01g001268800.1.v1.0      
0Pv01g001268900.1.v1.0      
0Pv01g001269000.1.v1.0      
0Pv01g001269100.1.v1.0      
0Pv01g001269200.1.v1.0      
0Pv01g001269300.1.v1.0      
0Pv01g001269400.1.v1.0      
Duplication depth  Reference chromosome  Collinear blocks
0Pv02g002000100.1.v1.0      
0Pv02g002000200.1.v1.0      
0Pv02g002000300.1.v1.0      
0Pv02g002000400.1.v1.0      
0Pv02g002000500.1.v1.0      
1Pv02g002000600.1.v1.0  Pv03g003224000.1.v1.0     
1Pv02g002000700.1.v1.0  | |     
1Pv02g002000800.1.v1.0  | |     
1Pv02g002000800.2.v1.0  | |     
1Pv02g002000900.1.v1.0  | |     
1Pv02g002001000.1.v1.0  | |     
1Pv02g002001100.1.v1.0  | |     
1Pv02g002001200.1.v1.0  | |     
1Pv02g002001300.1.v1.0  | |     
1Pv02g002001400.1.v1.0  Pv03g003224400.1.v1.0     
1Pv02g002001500.1.v1.0  Pv03g003224500.1.v1.0     
1Pv02g002001600.1.v1.0  | |     
1Pv02g002001700.1.v1.0  Pv03g003224600.1.v1.0     
1Pv02g002001800.1.v1.0  Pv03g003225700.1.v1.0     
1Pv02g002001900.1.v1.0  | |     
1Pv02g002001900.2.v1.0  | |     
1Pv02g002001900.3.v1.0  | |     
1Pv02g002002000.1.v1.0  | |     
1Pv02g002002100.1.v1.0  | |     
1Pv02g002002200.1.v1.0  Pv03g003225800.1.v1.0     
1Pv02g002002200.2.v1.0  | |     
1Pv02g002002300.1.v1.0  Pv03g003225900.1.v1.0     
1Pv02g002002400.1.v1.0  | |     
1Pv02g002002500.1.v1.0  Pv03g003226100.1.v1.0     
1Pv02g002002500.2.v1.0  | |     
1Pv02g002002500.3.v1.0  | |     
1Pv02g002002600.1.v1.0  Pv03g003226700.1.v1.0     
1Pv02g002002700.1.v1.0  Pv03g003227200.1.v1.0     
1Pv02g002002800.1.v1.0  | |     
1Pv02g002002900.1.v1.0  | |     
1Pv02g002002900.2.v1.0  | |     
1Pv02g002003000.1.v1.0  | |     
1Pv02g002003100.1.v1.0  Pv03g003227300.1.v1.0     
1Pv02g002003200.1.v1.0  | |     
1Pv02g002003200.2.v1.0  | |     
1Pv02g002003200.3.v1.0  | |     
1Pv02g002003300.1.v1.0  | |     
1Pv02g002003300.2.v1.0  | |     
1Pv02g002003400.1.v1.0  | |     
1Pv02g002003500.1.v1.0  Pv03g003227800.1.v1.0     
1Pv02g002003600.1.v1.0  | |     
1Pv02g002003700.1.v1.0  | |     
1Pv02g002003800.1.v1.0  | |     
1Pv02g002003900.1.v1.0  | |     
1Pv02g002003900.2.v1.0  | |     
1Pv02g002003900.3.v1.0  | |     
1Pv02g002003900.4.v1.0  | |     
1Pv02g002003900.5.v1.0  | |     
1Pv02g002004000.1.v1.0  | |     
1Pv02g002004100.1.v1.0  Pv03g003228000.1.v1.0     
1Pv02g002004200.1.v1.0  | |     
1Pv02g002004300.1.v1.0  | |     
1Pv02g002004300.2.v1.0  | |     
1Pv02g002004400.1.v1.0  | |     
1Pv02g002004500.1.v1.0  | |     
1Pv02g002004600.1.v1.0  Pv03g003228400.1.v1.0     
1Pv02g002004600.2.v1.0  | |     
1Pv02g002004700.1.v1.0  | |     
1Pv02g002004800.1.v1.0  Pv03g003228600.1.v1.0     
1Pv02g002004800.2.v1.0  | |     
1Pv02g002004900.1.v1.0  | |     
1Pv02g002004900.2.v1.0  | |     
1Pv02g002005000.1.v1.0  | |     
1Pv02g002005100.1.v1.0  | |     
1Pv02g002005100.2.v1.0  | |     
1Pv02g002005200.1.v1.0  | |     
1Pv02g002005300.1.v1.0  Pv03g003228700.1.v1.0     
1Pv02g002005300.2.v1.0  | |     
1Pv02g002005400.1.v1.0  | |     
1Pv02g002005400.2.v1.0  | |     
1Pv02g002005500.1.v1.0  | |     
1Pv02g002005600.1.v1.0  | |     
1Pv02g002005700.1.v1.0  Pv03g003229000.1.v1.0     
1Pv02g002005800.1.v1.0  Pv03g003229200.1.v1.0     
1Pv02g002005800.2.v1.0  | |     
1Pv02g002005900.1.v1.0  | |     
1Pv02g002006000.1.v1.0  | |     
1Pv02g002006000.2.v1.0  | |     
1Pv02g002006100.1.v1.0  Pv03g003229400.1.v1.0     
1Pv02g002006200.1.v1.0  | |     
1Pv02g002006300.1.v1.0  | |     
1Pv02g002006400.1.v1.0  Pv03g003229800.1.v1.0     
1Pv02g002006400.2.v1.0  | |     
1Pv02g002006500.1.v1.0  Pv03g003230100.1.v1.0     
1Pv02g002006600.1.v1.0  | |     
1Pv02g002006700.1.v1.0  Pv03g003230500.1.v1.0     
1Pv02g002006800.1.v1.0  | |     
1Pv02g002006900.1.v1.0  Pv03g003230600.1.v1.0     
1Pv02g002007000.1.v1.0  | |     
1Pv02g002007100.1.v1.0  Pv03g003230700.1.v1.0     
1Pv02g002007200.1.v1.0  | |     
1Pv02g002007300.1.v1.0  | |     
1Pv02g002007300.2.v1.0  | |     
1Pv02g002007400.1.v1.0  Pv03g003231000.1.v1.0     
1Pv02g002007500.1.v1.0  | |     
1Pv02g002007600.1.v1.0  Pv03g003231400.1.v1.0     
1Pv02g002007700.1.v1.0  | |     
1Pv02g002007800.1.v1.0  | |     
2Pv02g002007900.1.v1.0  Pv03g003231500.1.v1.0  Pv07g007047300.1.v1.0    
2Pv02g002008000.1.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002008100.1.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002008200.1.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002008300.1.v1.0  Pv03g003231800.1.v1.0  | |    
2Pv02g002008400.1.v1.0  Pv03g003231900.1.v1.0  | |    
2Pv02g002008500.1.v1.0  | |  | |    
3Pv02g002008600.1.v1.0  Pv03g003232000.1.v1.0  | |  Pv09g009075300.1.v1.0   
3Pv02g002008700.1.v1.0  | |  | |  Pv09g009075100.1.v1.0   
3Pv02g002008800.1.v1.0  Pv03g003232300.1.v1.0  | |  Pv09g009075000.1.v1.0   
3Pv02g002008900.1.v1.0  Pv03g003232400.1.v1.0  | |  Pv09g009074800.1.v1.0   
3Pv02g002009000.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002009100.1.v1.0  Pv03g003232600.1.v1.0  | |  Pv09g009074300.1.v1.0   
3Pv02g002009100.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002009200.1.v1.0  Pv03g003233200.1.v1.0  | |  Pv09g009073800.1.v1.0   
3Pv02g002009300.1.v1.0  | |  Pv07g007047000.1.v1.0  | |   
3Pv02g002009400.1.v1.0  | |  | |  Pv09g009073500.1.v1.0   
3Pv02g002009500.1.v1.0  Pv03g003233600.1.v1.0  | |  | |   
3Pv02g002009500.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002009600.1.v1.0  | |  | |  Pv09g009073400.1.v1.0   
3Pv02g002009700.1.v1.0  Pv03g003233700.1.v1.0  | |  | |   
3Pv02g002009800.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002009900.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002010000.1.v1.0  | |  | |  Pv09g009072600.1.v1.0   
3Pv02g002010000.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002010100.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002010200.2.v1.0  Pv03g003234400.2.v1.0  | |  | |   
3Pv02g002010200.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002010300.1.v1.0  Pv03g003234600.1.v1.0  | |  | |   
3Pv02g002010400.1.v1.0  Pv03g003234800.1.v1.0  Pv07g007045600.1.v1.0  | |   
3Pv02g002010500.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002010600.1.v1.0  Pv03g003234900.1.v1.0  | |  | |   
3Pv02g002010700.1.v1.0  Pv03g003235000.1.v1.0  | |  | |   
3Pv02g002010800.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002010900.1.v1.0  Pv03g003235300.1.v1.0  | |  | |   
3Pv02g002010900.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002011000.1.v1.0  Pv03g003235400.1.v1.0  | |  | |   
3Pv02g002011100.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002011200.1.v1.0  | |  | |  | |   
4Pv02g002011300.1.v1.0  | |  | |  | |  Pv01g001027200.1.v1.0  
4Pv02g002011400.1.v1.0  Pv03g003235500.1.v1.0  | |  | |  | |  
4Pv02g002011500.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv02g002011500.2.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv02g002011600.1.v1.0  | |  | |  Pv09g009071400.1.v1.0  | |  
4Pv02g002011700.2.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv02g002011700.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv02g002011800.1.v1.0  Pv03g003235600.1.v1.0  | |  | |  | |  
4Pv02g002011900.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv02g002012000.1.v1.0  Pv03g003235800.1.v1.0  | |  | |  | |  
4Pv02g002012100.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv02g002012200.1.v1.0  Pv03g003236200.1.v1.0  Pv07g007044200.1.v1.0  | |  | |  
4Pv02g002012300.1.v1.0  Pv03g003236500.1.v1.0  | |  | |  | |  
4Pv02g002012400.1.v1.0  Pv03g003236700.1.v1.0  | |  | |  | |  
4Pv02g002012500.1.v1.0  Pv03g003236800.1.v1.0  | |  | |  | |  
4Pv02g002012500.2.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv02g002012600.1.v1.0  Pv03g003236900.1.v1.0  | |  | |  | |  
4Pv02g002012700.1.v1.0  Pv03g003237100.1.v1.0  | |  | |  | |  
4Pv02g002012800.1.v1.0  Pv03g003237200.1.v1.0  Pv07g007043400.1.v1.0  | |  | |  
4Pv02g002012900.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv02g002013000.1.v1.0  | |  | |  | |  Pv01g001026200.1.v1.0  
4Pv02g002013100.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv02g002013200.1.v1.0  | |  Pv07g007043100.1.v1.0  | |  | |  
4Pv02g002013300.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv02g002013400.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv02g002013500.1.v1.0  Pv03g003237300.1.v1.0  | |  Pv09g009070500.1.v1.0  Pv01g001026100.1.v1.0  
4Pv02g002013600.1.v1.0  Pv03g003237500.1.v1.0  | |  | |  | |  
4Pv02g002013700.1.v1.0  | |  Pv07g007042800.1.v1.0  | |  | |  
4Pv02g002013700.2.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv02g002013800.1.v1.0  Pv03g003237600.1.v1.0  | |  | |  | |  
4Pv02g002013900.1.v1.0  Pv03g003238000.1.v1.0  | |  | |  | |  
4Pv02g002014000.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv02g002014100.1.v1.0  Pv03g003238200.1.v1.0  | |  | |  | |  
4Pv02g002014200.1.v1.0  Pv03g003238400.1.v1.0  | |  | |  | |  
4Pv02g002014300.1.v1.0  Pv03g003238600.1.v1.0  | |  Pv09g009069700.1.v1.0  | |  
4Pv02g002014400.1.v1.0  Pv03g003238700.1.v1.0  | |  | |  | |  
4Pv02g002014500.1.v1.0  | |  Pv07g007041500.1.v1.0  | |  | |  
3Pv02g002014600.1.v1.0  Pv03g003239000.1.v1.0     Pv09g009068800.1.v1.0  | |  
3Pv02g002014700.1.v1.0  | |     | |  | |  
3Pv02g002014800.1.v1.0  | |     | |  | |  
3Pv02g002014900.1.v1.0  | |     | |  | |  
3Pv02g002015000.1.v1.0  Pv03g003239600.1.v1.0     | |  | |  
3Pv02g002015100.1.v1.0  Pv03g003240200.1.v1.0     Pv09g009068000.1.v1.0  Pv01g001025200.1.v1.0  
3Pv02g002015200.1.v1.0  | |     | |  | |  
3Pv02g002015300.1.v1.0  | |     | |  | |  
3Pv02g002015400.1.v1.0  | |     | |  | |  
3Pv02g002015500.1.v1.0  Pv03g003240500.1.v1.0     Pv09g009067600.1.v1.0  Pv01g001024900.1.v1.0  
2Pv02g002015600.1.v1.0  | |        Pv01g001024700.1.v1.0  
2Pv02g002015700.1.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002015800.1.v1.0  Pv03g003240700.1.v1.0        | |  
2Pv02g002015900.1.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002015900.2.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002016000.1.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002016100.1.v1.0  Pv03g003240900.1.v1.0        | |  
2Pv02g002016200.1.v1.0  Pv03g003241300.1.v1.0        | |  
2Pv02g002016300.1.v1.0  Pv03g003241600.1.v1.0        | |  
2Pv02g002016300.2.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002016400.1.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002016500.1.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002016600.1.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002016700.1.v1.0  Pv03g003241700.1.v1.0        Pv01g001023700.1.v1.0  
2Pv02g002016800.1.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002016900.1.v1.0  Pv03g003241900.1.v1.0        | |  
2Pv02g002017000.1.v1.0  Pv03g003242100.1.v1.0        | |  
2Pv02g002017100.1.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002017200.1.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002017300.1.v1.0  Pv03g003242300.1.v1.0        | |  
2Pv02g002017300.2.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002017400.1.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002017500.1.v1.0  Pv03g003242400.1.v1.0        | |  
2Pv02g002017600.1.v1.0  Pv03g003242900.1.v1.0        Pv01g001023200.1.v1.0  
2Pv02g002017700.1.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002017700.2.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002017800.1.v1.0  Pv03g003243000.1.v1.0        | |  
2Pv02g002017900.1.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002018000.1.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002018100.1.v1.0  Pv03g003243300.1.v1.0        | |  
2Pv02g002018200.1.v1.0  | |        | |  
3Pv02g002018300.1.v1.0  | |  Pv09g009065700.1.v1.0     | |  
3Pv02g002018400.1.v1.0  Pv03g003243400.1.v1.0  | |     Pv01g001022800.1.v1.0  
3Pv02g002018500.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002018600.1.v1.0  Pv03g003243700.1.v1.0  | |     Pv01g001022700.1.v1.0  
2Pv02g002018600.2.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002018700.1.v1.0  Pv03g003243800.1.v1.0  | |    
2Pv02g002018800.1.v1.0  Pv03g003243900.1.v1.0  | |    
2Pv02g002018900.1.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002019000.1.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002019100.1.v1.0  Pv03g003244000.1.v1.0  | |    
2Pv02g002019200.1.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002019300.1.v1.0  | |  Pv09g009064500.1.v1.0    
2Pv02g002019400.1.v1.0  Pv03g003244300.1.v1.0  | |    
2Pv02g002019400.2.v1.0  | |  | |    
3Pv02g002019500.1.v1.0  Pv03g003244700.1.v1.0  | |  Pv03g003295400.1.v1.0   
3Pv02g002019600.1.v1.0  | |  | |  | |   
4Pv02g002019700.1.v1.0  | |  Pv09g009063500.1.v1.0  | |  Pv01g001020100.1.v1.0  
4Pv02g002019800.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv02g002019900.1.v1.0  Pv03g003245000.1.v1.0  Pv09g009063400.1.v1.0  Pv03g003294900.1.v1.0  | |  
4Pv02g002020000.1.v1.0  | |  Pv09g009063300.1.v1.0  | |  | |  
4Pv02g002020100.1.v1.0  Pv03g003245100.1.v1.0  | |  | |  | |  
4Pv02g002020200.1.v1.0  Pv03g003245500.1.v1.0  | |  | |  | |  
4Pv02g002020300.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv02g002020400.1.v1.0  Pv03g003245700.1.v1.0  Pv09g009062900.1.v1.0  | |  Pv01g001019400.1.v1.0  
4Pv02g002020500.1.v1.0  Pv03g003245800.1.v1.0  | |  | |  | |  
4Pv02g002020600.1.v1.0  Pv03g003245900.1.v1.0  | |  | |  | |  
4Pv02g002020700.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv02g002020800.1.v1.0  Pv03g003246000.1.v1.0  | |  Pv03g003294300.1.v1.0  | |  
4Pv02g002020900.1.v1.0  | |  | |  Pv03g003294000.1.v1.0  | |  
4Pv02g002021000.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv02g002021100.2.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv02g002021100.1.v1.0  Pv03g003246500.1.v1.0  | |  | |  | |  
4Pv02g002021100.3.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv02g002021100.4.v1.0  | |  Pv09g009062400.1.v1.0  | |  Pv01g001019100.1.v1.0  
4Pv02g002021200.1.v1.0  Pv03g003246700.1.v1.0  | |  | |  | |  
4Pv02g002021300.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv02g002021300.2.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv02g002021300.3.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv02g002021400.1.v1.0  Pv03g003246900.1.v1.0  | |  Pv03g003293800.1.v1.0  | |  
4Pv02g002021500.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv02g002021500.2.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv02g002021600.1.v1.0  Pv03g003247000.1.v1.0  | |  Pv03g003293600.1.v1.0  | |  
3Pv02g002021700.1.v1.0  Pv03g003247200.1.v1.0  | |     Pv01g001018800.1.v1.0  
3Pv02g002021800.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002021900.1.v1.0  Pv03g003247700.1.v1.0  | |     | |  
3Pv02g002022000.1.v1.0  Pv03g003247900.1.v1.0  | |     | |  
3Pv02g002022100.1.v1.0  Pv03g003248200.1.v1.0  | |     | |  
3Pv02g002022200.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002022300.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002022400.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002022500.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002022600.1.v1.0  Pv03g003248600.1.v1.0  | |     | |  
3Pv02g002022700.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002022800.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002022900.1.v1.0  | |  Pv09g009061600.1.v1.0     | |  
2Pv02g002023000.1.v1.0  Pv03g003248900.1.v1.0        | |  
3Pv02g002023100.1.v1.0  | |  Pv11g011049800.1.v1.0     Pv01g001017900.1.v1.0  
3Pv02g002023200.1.v1.0  Pv03g003249200.1.v1.0  | |     | |  
3Pv02g002023300.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002023400.1.v1.0  Pv03g003249300.1.v1.0  | |     | |  
3Pv02g002023500.1.v1.0  Pv03g003249400.1.v1.0  | |     | |  
3Pv02g002023600.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002023700.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002023800.1.v1.0  Pv03g003249500.1.v1.0  | |     | |  
3Pv02g002023800.2.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002023900.1.v1.0  Pv03g003249600.1.v1.0  | |     | |  
3Pv02g002023900.2.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002024000.1.v1.0  Pv03g003249800.1.v1.0  | |     | |  
3Pv02g002024100.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002024200.1.v1.0  Pv03g003250000.1.v1.0  Pv11g011048800.1.v1.0     | |  
3Pv02g002024300.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002024400.1.v1.0  Pv03g003250100.1.v1.0  | |     | |  
3Pv02g002024500.1.v1.0  Pv03g003250200.1.v1.0  Pv11g011048300.1.v1.0     | |  
3Pv02g002024600.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002024600.2.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002024700.1.v1.0  Pv03g003250400.1.v1.0  | |     | |  
3Pv02g002024700.2.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002024800.1.v1.0  Pv03g003250500.1.v1.0  | |     | |  
3Pv02g002024900.2.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002024900.1.v1.0  Pv03g003250800.2.v1.0  | |     | |  
3Pv02g002024900.3.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002024900.4.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002024900.5.v1.0  | |  | |     Pv01g001017100.1.v1.0  
3Pv02g002025000.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002025100.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002025200.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002025300.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002025400.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002025500.1.v1.0  | |  | |     Pv01g001017000.1.v1.0  
3Pv02g002025600.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002025700.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002025800.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002025900.1.v1.0  Pv03g003251100.1.v1.0  | |     | |  
4Pv02g002026000.1.v1.0  Pv03g003251200.1.v1.0  | |  Pv09g009055600.1.v1.0  Pv01g001016900.1.v1.0  
4Pv02g002026100.1.v1.0  | |  | |  Pv09g009055700.1.v1.0  | |  
4Pv02g002026200.1.v1.0  Pv03g003251300.1.v1.0  | |  Pv09g009055800.1.v1.0  | |  
4Pv02g002026300.1.v1.0  | |  Pv11g011047500.1.v1.0  | |  | |  
4Pv02g002026300.2.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv02g002026400.1.v1.0  Pv03g003251500.1.v1.0  | |  | |  | |  
4Pv02g002026500.1.v1.0  Pv03g003251600.1.v1.0  | |  | |  | |  
4Pv02g002026600.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv02g002026700.1.v1.0  | |  | |  Pv09g009056400.1.v1.0  Pv01g001016100.1.v1.0  
4Pv02g002026800.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv02g002026900.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv02g002027000.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv02g002027100.1.v1.0  | |  Pv11g011047200.1.v1.0  | |  | |  
4Pv02g002027200.1.v1.0  Pv03g003251800.1.v1.0  | |  | |  | |  
4Pv02g002027300.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv02g002027400.1.v1.0  | |  Pv11g011046900.1.v1.0  | |  | |  
4Pv02g002027500.1.v1.0  Pv03g003252200.1.v1.0  | |  | |  | |  
4Pv02g002027600.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv02g002027700.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv02g002027800.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv02g002027800.2.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv02g002027900.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv02g002028000.1.v1.0  Pv03g003252300.2.v1.0  | |  | |  Pv01g001015900.1.v1.0  
4Pv02g002028000.2.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv02g002028100.1.v1.0  Pv03g003252400.1.v1.0  | |  Pv09g009056800.1.v1.0  | |  
4Pv02g002028200.1.v1.0  Pv03g003252500.1.v1.0  Pv11g011046600.1.v1.0  | |  | |  
4Pv02g002028300.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv02g002028400.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv02g002028500.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv02g002028600.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv02g002028700.1.v1.0  | |  | |  Pv09g009057200.1.v1.0  Pv01g001015200.1.v1.0  
4Pv02g002028800.1.v1.0  Pv03g003252600.1.v1.0  | |  Pv09g009057300.1.v1.0  | |  
3Pv02g002028900.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002029000.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002029100.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002029200.1.v1.0  Pv03g003252900.1.v1.0  | |     | |  
3Pv02g002029200.2.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002029300.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002029400.1.v1.0  Pv03g003253000.1.v1.0  | |     | |  
3Pv02g002029500.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002029600.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002029700.2.v1.0  Pv03g003253100.1.v1.0  | |     | |  
3Pv02g002029700.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002029800.1.v1.0  Pv03g003253200.1.v1.0  | |     | |  
3Pv02g002029900.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002030000.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002030100.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002030200.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002030300.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002030400.1.v1.0  | |  Pv11g011044900.1.v1.0     Pv01g001014300.1.v1.0  
2Pv02g002030500.1.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002030600.1.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002030700.1.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002030800.1.v1.0  Pv03g003253900.1.v1.0        | |  
2Pv02g002030900.1.v1.0  Pv03g003254000.1.v1.0        | |  
2Pv02g002031000.1.v1.0  Pv03g003254200.1.v1.0        | |  
2Pv02g002031100.1.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002031100.2.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002031200.1.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002031300.1.v1.0  Pv03g003254400.1.v1.0        | |  
2Pv02g002031400.1.v1.0  Pv03g003254600.1.v1.0        Pv01g001013800.1.v1.0  
2Pv02g002031400.2.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002031400.3.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002031500.1.v1.0  Pv03g003254900.1.v1.0        Pv01g001013500.1.v1.0  
2Pv02g002031600.1.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002031700.1.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002031800.1.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002031900.1.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002031900.2.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002032000.1.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002032100.1.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002032200.1.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002032300.1.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002032300.2.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002032400.1.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002032500.1.v1.0  Pv03g003255200.1.v1.0        Pv01g001012900.2.v1.0  
2Pv02g002032600.1.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002032700.1.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002032800.1.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002032900.1.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002033000.1.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002033100.1.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002033200.1.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002033200.2.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002033300.1.v1.0  | |        | |  
2Pv02g002033400.1.v1.0  Pv03g003255500.1.v1.0        | |  
2Pv02g002033500.1.v1.0  | |        Pv01g001012600.1.v1.0  
1Pv02g002033600.1.v1.0  | |     
1Pv02g002033700.1.v1.0  Pv03g003255700.1.v1.0     
0Pv02g002033800.1.v1.0      
0Pv02g002033800.2.v1.0      
0Pv02g002033900.1.v1.0      
0Pv02g002034000.1.v1.0      
0Pv02g002034000.2.v1.0      
0Pv02g002034100.1.v1.0      
0Pv02g002034200.1.v1.0      
0Pv02g002034300.1.v1.0      
0Pv02g002034400.1.v1.0      
0Pv02g002034500.1.v1.0      
0Pv02g002034600.1.v1.0      
0Pv02g002034700.1.v1.0      
0Pv02g002034800.1.v1.0      
0Pv02g002034900.1.v1.0      
0Pv02g002035000.1.v1.0      
0Pv02g002035100.1.v1.0      
0Pv02g002035200.1.v1.0      
0Pv02g002035300.1.v1.0      
0Pv02g002035400.1.v1.0      
0Pv02g002035500.1.v1.0      
0Pv02g002035600.1.v1.0      
0Pv02g002035700.1.v1.0      
0Pv02g002035800.1.v1.0      
0Pv02g002035900.1.v1.0      
0Pv02g002036000.1.v1.0      
0Pv02g002036100.1.v1.0      
0Pv02g002036200.1.v1.0      
0Pv02g002036200.2.v1.0      
0Pv02g002036200.3.v1.0      
0Pv02g002036200.4.v1.0      
0Pv02g002036200.5.v1.0      
0Pv02g002036300.1.v1.0      
0Pv02g002036400.1.v1.0      
0Pv02g002036500.1.v1.0      
0Pv02g002036600.1.v1.0      
0Pv02g002036700.1.v1.0      
0Pv02g002036800.1.v1.0      
0Pv02g002036900.1.v1.0      
0Pv02g002037000.1.v1.0      
0Pv02g002037100.1.v1.0      
0Pv02g002037200.1.v1.0      
0Pv02g002037300.1.v1.0      
0Pv02g002037400.1.v1.0      
0Pv02g002037500.1.v1.0      
0Pv02g002037600.1.v1.0      
0Pv02g002037700.1.v1.0      
1Pv02g002037800.1.v1.0  Pv11g011021400.1.v1.0     
1Pv02g002037900.1.v1.0  | |     
1Pv02g002037900.2.v1.0  | |     
1Pv02g002038000.1.v1.0  | |     
1Pv02g002038100.1.v1.0  | |     
1Pv02g002038200.1.v1.0  | |     
1Pv02g002038200.2.v1.0  | |     
1Pv02g002038300.1.v1.0  Pv11g011021100.1.v1.0     
1Pv02g002038400.1.v1.0  Pv11g011021000.1.v1.0     
1Pv02g002038400.2.v1.0  | |     
1Pv02g002038400.3.v1.0  | |     
1Pv02g002038500.1.v1.0  Pv11g011020900.1.v1.0     
1Pv02g002038600.1.v1.0  | |     
1Pv02g002038700.1.v1.0  | |     
1Pv02g002038800.1.v1.0  | |     
1Pv02g002038900.1.v1.0  | |     
1Pv02g002039000.1.v1.0  | |     
1Pv02g002039100.1.v1.0  | |     
1Pv02g002039200.1.v1.0  | |     
1Pv02g002039300.1.v1.0  | |     
1Pv02g002039400.1.v1.0  | |     
1Pv02g002039500.1.v1.0  | |     
1Pv02g002039600.1.v1.0  | |     
1Pv02g002039700.1.v1.0  | |     
1Pv02g002039800.2.v1.0  | |     
1Pv02g002039800.3.v1.0  Pv11g011020500.1.v1.0     
1Pv02g002039800.1.v1.0  | |     
1Pv02g002039800.4.v1.0  | |     
1Pv02g002039800.5.v1.0  | |     
1Pv02g002039800.6.v1.0  | |     
1Pv02g002039900.1.v1.0  | |     
1Pv02g002040000.1.v1.0  | |     
1Pv02g002040000.2.v1.0  | |     
1Pv02g002040100.1.v1.0  Pv11g011020200.1.v1.0     
1Pv02g002040200.1.v1.0  Pv11g011020100.2.v1.0     
1Pv02g002040300.1.v1.0  Pv11g011019800.1.v1.0     
1Pv02g002040400.1.v1.0  | |     
1Pv02g002040500.1.v1.0  | |     
1Pv02g002040600.1.v1.0  | |     
1Pv02g002040700.1.v1.0  | |     
1Pv02g002040800.1.v1.0  | |     
1Pv02g002040900.1.v1.0  Pv11g011019200.1.v1.0     
1Pv02g002041000.1.v1.0  | |     
1Pv02g002041100.1.v1.0  Pv11g011019100.1.v1.0     
1Pv02g002041200.1.v1.0  | |     
1Pv02g002041300.1.v1.0  | |     
1Pv02g002041300.2.v1.0  | |     
1Pv02g002041400.1.v1.0  Pv11g011018500.1.v1.0     
1Pv02g002041500.1.v1.0  | |     
1Pv02g002041600.1.v1.0  | |     
1Pv02g002041700.1.v1.0  Pv11g011017900.1.v1.0     
1Pv02g002041800.1.v1.0  Pv11g011017700.1.v1.0     
1Pv02g002041900.1.v1.0  Pv11g011017300.1.v1.0     
0Pv02g002042000.1.v1.0      
0Pv02g002042000.2.v1.0      
0Pv02g002042000.3.v1.0      
0Pv02g002042100.1.v1.0      
0Pv02g002042100.2.v1.0      
0Pv02g002042200.1.v1.0      
0Pv02g002042300.1.v1.0      
1Pv02g002042400.1.v1.0  Pv07g007058500.1.v1.0     
1Pv02g002042400.2.v1.0  | |     
1Pv02g002042500.1.v1.0  | |     
1Pv02g002042600.1.v1.0  | |     
1Pv02g002042700.1.v1.0  | |     
1Pv02g002042600.2.v1.0  | |     
2Pv02g002042800.1.v1.0  Pv07g007060200.1.v1.0  Pv07g007060200.1.v1.0    
2Pv02g002042800.2.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002042900.1.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002043000.1.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002043100.1.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002043200.1.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002043300.1.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002043400.1.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002043500.1.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002043600.1.v1.0  Pv07g007060400.1.v1.0  | |    
2Pv02g002043600.2.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002043700.1.v1.0  Pv07g007060500.1.v1.0  | |    
3Pv02g002043800.1.v1.0  Pv07g007060600.1.v1.0  | |  Pv01g001154100.1.v1.0   
3Pv02g002043900.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002044000.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002044100.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002044200.1.v1.0  Pv07g007060700.1.v1.0  | |  | |   
2Pv02g002044300.1.v1.0     Pv07g007058400.1.v1.0  Pv01g001153200.1.v1.0   
2Pv02g002044400.1.v1.0     Pv07g007058200.1.v1.0  | |   
2Pv02g002044500.1.v1.0     | |  | |   
2Pv02g002044600.1.v1.0     | |  | |   
2Pv02g002044700.1.v1.0     Pv07g007058000.1.v1.0  | |   
2Pv02g002044800.1.v1.0     | |  | |   
2Pv02g002044900.1.v1.0     | |  | |   
2Pv02g002045000.1.v1.0     | |  | |   
2Pv02g002045100.1.v1.0     | |  | |   
2Pv02g002045200.1.v1.0     Pv07g007057600.2.v1.0  | |   
2Pv02g002045300.1.v1.0     | |  | |   
2Pv02g002045300.2.v1.0     | |  | |   
2Pv02g002045300.3.v1.0     | |  | |   
2Pv02g002045300.4.v1.0     | |  | |   
2Pv02g002045400.1.v1.0     | |  | |   
2Pv02g002045500.1.v1.0     | |  | |   
2Pv02g002045600.1.v1.0     | |  Pv01g001152900.1.v1.0   
2Pv02g002045700.1.v1.0     | |  | |   
2Pv02g002045800.1.v1.0     | |  | |   
2Pv02g002045900.1.v1.0     Pv07g007056800.1.v1.0  Pv01g001152800.1.v1.0   
2Pv02g002046000.1.v1.0     Pv07g007056700.1.v1.0  | |   
2Pv02g002046100.1.v1.0     | |  | |   
2Pv02g002046100.2.v1.0     | |  | |   
2Pv02g002046200.1.v1.0     | |  | |   
2Pv02g002046300.1.v1.0     | |  | |   
2Pv02g002046400.1.v1.0     | |  | |   
2Pv02g002046500.1.v1.0     | |  | |   
2Pv02g002046600.1.v1.0     | |  | |   
2Pv02g002046700.1.v1.0     | |  | |   
2Pv02g002046800.1.v1.0     Pv07g007055100.1.v1.0  | |   
2Pv02g002046900.1.v1.0     Pv07g007055000.1.v1.0  | |   
2Pv02g002047000.1.v1.0     | |  | |   
2Pv02g002047000.2.v1.0     | |  | |   
2Pv02g002047100.1.v1.0     Pv07g007054800.1.v1.0  | |   
2Pv02g002047100.2.v1.0     | |  | |   
2Pv02g002047200.1.v1.0     | |  | |   
2Pv02g002047300.1.v1.0     | |  | |   
2Pv02g002047400.1.v1.0     Pv07g007054500.1.v1.0  Pv01g001151300.1.v1.0   
2Pv02g002047400.2.v1.0     | |  | |   
2Pv02g002047500.1.v1.0     Pv07g007054200.1.v1.0  | |   
2Pv02g002047600.1.v1.0     | |  | |   
2Pv02g002047700.1.v1.0     Pv07g007053800.1.v1.0  Pv01g001150800.1.v1.0   
1Pv02g002047800.1.v1.0     Pv07g007053500.1.v1.0    
1Pv02g002047900.1.v1.0     | |    
1Pv02g002048000.1.v1.0     | |    
1Pv02g002048100.1.v1.0     | |    
1Pv02g002048200.1.v1.0     Pv07g007053200.1.v1.0    
1Pv02g002048200.2.v1.0     | |    
1Pv02g002048300.1.v1.0     | |    
1Pv02g002048400.1.v1.0     | |    
1Pv02g002048500.1.v1.0     | |    
1Pv02g002048600.1.v1.0     | |    
1Pv02g002048700.1.v1.0     | |    
1Pv02g002048800.1.v1.0     Pv07g007052600.1.v1.0    
1Pv02g002048900.1.v1.0     | |    
1Pv02g002049000.1.v1.0     Pv07g007052000.1.v1.0    
1Pv02g002049100.1.v1.0     Pv07g007051800.1.v1.0    
1Pv02g002049100.2.v1.0     | |    
1Pv02g002049100.3.v1.0     | |    
1Pv02g002049100.4.v1.0     | |    
1Pv02g002049200.1.v1.0     | |    
1Pv02g002049200.2.v1.0     | |    
1Pv02g002049300.1.v1.0     | |    
1Pv02g002049400.1.v1.0     Pv07g007050500.1.v1.0    
1Pv02g002049500.1.v1.0     Pv07g007049100.1.v1.0    
1Pv02g002049600.1.v1.0     Pv07g007048200.1.v1.0    
1Pv02g002049700.1.v1.0     | |    
1Pv02g002049800.1.v1.0     Pv07g007047800.1.v1.0    
1Pv02g002049900.1.v1.0     | |    
1Pv02g002050000.1.v1.0     | |    
1Pv02g002050100.1.v1.0     | |    
1Pv02g002050200.1.v1.0     | |    
1Pv02g002050300.1.v1.0     | |    
1Pv02g002050400.1.v1.0     | |    
1Pv02g002050500.1.v1.0     | |    
1Pv02g002050500.2.v1.0     | |    
1Pv02g002050600.1.v1.0     | |    
1Pv02g002050700.1.v1.0     | |    
1Pv02g002050800.1.v1.0     | |    
1Pv02g002050900.1.v1.0     | |    
1Pv02g002051000.1.v1.0     | |    
1Pv02g002051100.1.v1.0     | |    
1Pv02g002051200.1.v1.0     | |    
1Pv02g002051300.1.v1.0     Pv07g007046700.1.v1.0    
1Pv02g002051400.1.v1.0     | |    
1Pv02g002051500.1.v1.0     | |    
1Pv02g002051600.1.v1.0     | |    
1Pv02g002051600.2.v1.0     | |    
1Pv02g002051600.3.v1.0     | |    
1Pv02g002051700.1.v1.0     Pv07g007045300.1.v1.0    
1Pv02g002051800.1.v1.0     | |    
1Pv02g002051900.1.v1.0     | |    
1Pv02g002052000.1.v1.0     Pv07g007045100.1.v1.0    
1Pv02g002052100.1.v1.0     Pv07g007044900.1.v1.0    
1Pv02g002052200.1.v1.0     Pv07g007043800.1.v1.0    
1Pv02g002052300.1.v1.0     | |    
1Pv02g002052400.1.v1.0     | |    
1Pv02g002052500.1.v1.0     Pv07g007043500.1.v1.0    
1Pv02g002052600.1.v1.0     | |    
1Pv02g002052700.1.v1.0     | |    
1Pv02g002052800.1.v1.0     | |    
1Pv02g002052900.1.v1.0     Pv07g007042200.1.v1.0    
1Pv02g002053000.1.v1.0     Pv07g007041400.1.v1.0    
0Pv02g002053100.1.v1.0      
0Pv02g002053200.1.v1.0      
0Pv02g002053300.1.v1.0      
0Pv02g002053400.1.v1.0      
0Pv02g002053500.1.v1.0      
0Pv02g002053600.1.v1.0      
0Pv02g002053700.1.v1.0      
0Pv02g002053800.1.v1.0      
0Pv02g002053900.1.v1.0      
0Pv02g002053900.2.v1.0      
0Pv02g002053900.3.v1.0      
0Pv02g002054000.1.v1.0      
0Pv02g002054100.1.v1.0      
0Pv02g002054200.1.v1.0      
0Pv02g002054300.1.v1.0      
0Pv02g002054400.1.v1.0      
0Pv02g002054500.1.v1.0      
0Pv02g002054600.1.v1.0      
0Pv02g002054700.1.v1.0      
0Pv02g002054700.2.v1.0      
0Pv02g002054800.1.v1.0      
0Pv02g002054900.3.v1.0      
0Pv02g002054900.4.v1.0      
0Pv02g002054900.2.v1.0      
0Pv02g002054900.1.v1.0      
0Pv02g002055000.1.v1.0      
0Pv02g002055100.1.v1.0      
0Pv02g002055200.1.v1.0      
0Pv02g002055200.2.v1.0      
0Pv02g002055300.1.v1.0      
0Pv02g002055400.1.v1.0      
0Pv02g002055500.1.v1.0      
0Pv02g002055600.1.v1.0      
0Pv02g002055700.1.v1.0      
0Pv02g002055800.1.v1.0      
0Pv02g002055900.1.v1.0      
1Pv02g002056000.1.v1.0  Pv03g003223500.1.v1.0     
1Pv02g002056100.1.v1.0  | |     
1Pv02g002056200.1.v1.0  | |     
1Pv02g002056300.1.v1.0  Pv03g003223200.1.v1.0     
1Pv02g002056400.1.v1.0  | |     
1Pv02g002056500.1.v1.0  Pv03g003223100.1.v1.0     
1Pv02g002056600.1.v1.0  | |     
1Pv02g002056700.1.v1.0  Pv03g003222700.1.v1.0     
1Pv02g002056800.1.v1.0  Pv03g003222600.1.v1.0     
1Pv02g002056900.1.v1.0  Pv03g003222400.1.v1.0     
1Pv02g002057000.1.v1.0  Pv03g003222000.1.v1.0     
1Pv02g002057100.1.v1.0  | |     
1Pv02g002057200.1.v1.0  | |     
1Pv02g002057200.2.v1.0  | |     
1Pv02g002057300.1.v1.0  Pv03g003221700.1.v1.0     
1Pv02g002057300.2.v1.0  | |     
1Pv02g002057400.1.v1.0  Pv03g003221600.1.v1.0     
1Pv02g002057500.1.v1.0  | |     
1Pv02g002057600.2.v1.0  | |     
1Pv02g002057600.3.v1.0  | |     
1Pv02g002057600.4.v1.0  | |     
1Pv02g002057600.1.v1.0  | |     
1Pv02g002057600.5.v1.0  Pv03g003221500.2.v1.0     
1Pv02g002057700.1.v1.0  | |     
1Pv02g002057700.2.v1.0  | |     
1Pv02g002057800.1.v1.0  | |     
1Pv02g002057800.2.v1.0  | |     
1Pv02g002057900.1.v1.0  Pv03g003221400.1.v1.0     
1Pv02g002058000.2.v1.0  | |     
1Pv02g002058000.1.v1.0  | |     
1Pv02g002058100.1.v1.0  | |     
1Pv02g002058200.1.v1.0  | |     
1Pv02g002058200.2.v1.0  | |     
1Pv02g002058300.1.v1.0  | |     
1Pv02g002058400.1.v1.0  | |     
1Pv02g002058500.1.v1.0  | |     
1Pv02g002058500.2.v1.0  | |     
1Pv02g002058500.3.v1.0  | |     
1Pv02g002058600.1.v1.0  | |     
1Pv02g002058700.1.v1.0  | |     
1Pv02g002058800.1.v1.0  Pv03g003221100.1.v1.0     
1Pv02g002058900.1.v1.0  Pv03g003221000.1.v1.0     
0Pv02g002059000.1.v1.0      
0Pv02g002059100.1.v1.0      
0Pv02g002059200.1.v1.0      
0Pv02g002059300.1.v1.0      
0Pv02g002059400.1.v1.0      
0Pv02g002059500.1.v1.0      
0Pv02g002059600.1.v1.0      
0Pv02g002059700.1.v1.0      
0Pv02g002059800.1.v1.0      
1Pv02g002059900.1.v1.0  Pv03g003215400.1.v1.0     
1Pv02g002060000.1.v1.0  | |     
1Pv02g002060100.1.v1.0  | |     
1Pv02g002060200.1.v1.0  | |     
1Pv02g002060300.1.v1.0  | |     
1Pv02g002060400.1.v1.0  | |     
1Pv02g002060500.1.v1.0  | |     
1Pv02g002060600.1.v1.0  Pv03g003217100.1.v1.0     
1Pv02g002060700.1.v1.0  | |     
1Pv02g002060800.1.v1.0  | |     
1Pv02g002060800.2.v1.0  | |     
1Pv02g002060900.1.v1.0  | |     
1Pv02g002061000.1.v1.0  Pv03g003217600.1.v1.0     
1Pv02g002061000.2.v1.0  | |     
1Pv02g002061100.1.v1.0  | |     
1Pv02g002061200.1.v1.0  Pv03g003217900.1.v1.0     
1Pv02g002061300.1.v1.0  | |     
1Pv02g002061400.1.v1.0  | |     
1Pv02g002061500.1.v1.0  | |     
1Pv02g002061600.1.v1.0  | |     
1Pv02g002061700.1.v1.0  | |     
1Pv02g002061800.1.v1.0  Pv03g003218400.1.v1.0     
1Pv02g002061900.1.v1.0  Pv03g003218500.1.v1.0     
1Pv02g002062000.1.v1.0  Pv03g003219400.1.v1.0     
1Pv02g002062100.1.v1.0  | |     
1Pv02g002062200.1.v1.0  Pv03g003219600.1.v1.0     
1Pv02g002062200.2.v1.0  | |     
1Pv02g002062300.1.v1.0  | |     
1Pv02g002062400.1.v1.0  Pv03g003220000.1.v1.0     
1Pv02g002062500.1.v1.0  | |     
1Pv02g002062600.1.v1.0  Pv03g003220100.1.v1.0     
1Pv02g002062700.1.v1.0  | |     
1Pv02g002062800.1.v1.0  | |     
1Pv02g002062900.1.v1.0  Pv03g003220200.1.v1.0     
1Pv02g002063000.1.v1.0  Pv03g003220400.1.v1.0     
1Pv02g002063100.1.v1.0  Pv03g003220500.1.v1.0     
1Pv02g002063200.1.v1.0  | |     
1Pv02g002063300.1.v1.0  Pv03g003220800.1.v1.0     
1Pv02g002063400.1.v1.0  Pv03g003063100.1.v1.0     
1Pv02g002063500.1.v1.0  | |     
1Pv02g002063600.1.v1.0  Pv03g003062700.1.v1.0     
1Pv02g002063700.1.v1.0  Pv03g003062600.1.v1.0     
1Pv02g002063700.2.v1.0  | |     
1Pv02g002063800.1.v1.0  | |     
1Pv02g002063900.1.v1.0  | |     
1Pv02g002064000.1.v1.0  | |     
1Pv02g002064100.1.v1.0  Pv03g003062500.2.v1.0     
1Pv02g002064100.2.v1.0  | |     
1Pv02g002064200.1.v1.0  | |     
1Pv02g002064300.1.v1.0  Pv03g003062400.1.v1.0     
1Pv02g002064400.1.v1.0  | |     
1Pv02g002064500.1.v1.0  Pv03g003062300.1.v1.0     
1Pv02g002064600.1.v1.0  | |     
1Pv02g002064700.1.v1.0  | |     
1Pv02g002064800.1.v1.0  | |     
1Pv02g002064900.1.v1.0  Pv03g003062200.1.v1.0     
0Pv02g002065000.1.v1.0      
0Pv02g002065100.1.v1.0      
0Pv02g002065200.1.v1.0      
0Pv02g002065300.1.v1.0      
0Pv02g002065400.1.v1.0      
0Pv02g002065500.1.v1.0      
0Pv02g002065600.1.v1.0      
1Pv02g002065700.1.v1.0  Pv03g003069200.1.v1.0     
1Pv02g002065800.1.v1.0  | |     
1Pv02g002065900.1.v1.0  | |     
1Pv02g002065900.2.v1.0  | |     
1Pv02g002066000.1.v1.0  | |     
1Pv02g002066100.1.v1.0  Pv03g003069700.1.v1.0     
1Pv02g002066200.1.v1.0  | |     
1Pv02g002066300.1.v1.0  | |     
1Pv02g002066400.1.v1.0  | |     
1Pv02g002066400.2.v1.0  | |     
1Pv02g002066400.3.v1.0  | |     
1Pv02g002066500.1.v1.0  | |     
1Pv02g002066600.1.v1.0  | |     
1Pv02g002066700.1.v1.0  Pv03g003069800.2.v1.0     
1Pv02g002066800.1.v1.0  | |     
1Pv02g002066800.2.v1.0  | |     
1Pv02g002066800.3.v1.0  | |     
1Pv02g002066800.4.v1.0  | |     
1Pv02g002066900.1.v1.0  | |     
1Pv02g002067000.1.v1.0  Pv03g003069900.1.v1.0     
1Pv02g002067100.1.v1.0  Pv03g003070000.1.v1.0     
1Pv02g002067200.1.v1.0  Pv03g003070300.1.v1.0     
1Pv02g002067300.1.v1.0  | |     
1Pv02g002067400.1.v1.0  | |     
1Pv02g002067500.1.v1.0  | |     
1Pv02g002067600.1.v1.0  | |     
1Pv02g002067700.1.v1.0  Pv03g003070400.1.v1.0     
1Pv02g002067800.1.v1.0  | |     
1Pv02g002067900.1.v1.0  | |     
1Pv02g002068000.1.v1.0  Pv03g003070700.1.v1.0     
1Pv02g002068100.1.v1.0  | |     
1Pv02g002068200.1.v1.0  | |     
1Pv02g002068300.1.v1.0  Pv03g003070800.1.v1.0     
1Pv02g002068400.1.v1.0  | |     
1Pv02g002068500.1.v1.0  | |     
1Pv02g002068600.1.v1.0  | |     
1Pv02g002068700.1.v1.0  | |     
1Pv02g002068800.1.v1.0  | |     
1Pv02g002068900.1.v1.0  | |     
1Pv02g002069000.1.v1.0  | |     
1Pv02g002069100.1.v1.0  | |     
1Pv02g002069100.2.v1.0  | |     
1Pv02g002069200.1.v1.0  | |     
1Pv02g002069300.1.v1.0  | |     
1Pv02g002069400.1.v1.0  | |     
1Pv02g002069400.2.v1.0  | |     
1Pv02g002069500.1.v1.0  | |     
1Pv02g002069600.1.v1.0  | |     
1Pv02g002069700.1.v1.0  | |     
1Pv02g002069800.1.v1.0  Pv03g003071500.1.v1.0     
0Pv02g002069900.1.v1.0      
0Pv02g002070000.1.v1.0      
0Pv02g002070100.1.v1.0      
0Pv02g002070200.1.v1.0      
0Pv02g002070200.2.v1.0      
0Pv02g002070200.3.v1.0      
0Pv02g002070300.1.v1.0      
0Pv02g002070400.1.v1.0      
0Pv02g002070500.1.v1.0      
0Pv02g002070600.1.v1.0      
0Pv02g002070700.1.v1.0      
0Pv02g002070800.1.v1.0      
0Pv02g002070900.1.v1.0      
2Pv02g002071000.1.v1.0  Pv03g003200400.1.v1.0  Pv09g009178600.1.v1.0    
2Pv02g002071100.1.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002071100.2.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002071100.3.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002071100.4.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002071100.5.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002071100.6.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002071100.7.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002071100.8.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002071200.1.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002071200.2.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002071300.1.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002071300.2.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002071400.1.v1.0  | |  | |    
3Pv02g002071500.1.v1.0  | |  Pv09g009179500.1.v1.0  Pv03g003052000.1.v1.0   
3Pv02g002071600.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002071700.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002071800.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002071900.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002072000.1.v1.0  Pv03g003199200.1.v1.0  | |  | |   
3Pv02g002072100.1.v1.0  Pv03g003199100.1.v1.0  | |  Pv03g003052500.1.v1.0   
3Pv02g002072200.1.v1.0  Pv03g003199000.1.v1.0  | |  Pv03g003052600.1.v1.0   
3Pv02g002072300.1.v1.0  | |  | |  Pv03g003052900.1.v1.0   
3Pv02g002072400.1.v1.0  Pv03g003198800.1.v1.0  Pv09g009180300.1.v1.0  Pv03g003053000.1.v1.0   
3Pv02g002072400.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002072500.1.v1.0  | |  | |  Pv03g003053100.1.v1.0   
3Pv02g002072600.1.v1.0  | |  | |  Pv03g003053300.1.v1.0   
3Pv02g002072700.1.v1.0  | |  | |  Pv03g003053400.1.v1.0   
3Pv02g002072800.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002072900.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002073000.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002073100.1.v1.0  Pv03g003198100.1.v1.0  | |  | |   
3Pv02g002073100.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002073200.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002073300.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002073400.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002073500.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002073600.1.v1.0  | |  | |  Pv03g003054300.1.v1.0   
3Pv02g002073600.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002073700.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002073800.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002073900.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002074000.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002074100.1.v1.0  Pv03g003197800.1.v1.0  Pv09g009181000.2.v1.0  Pv03g003054500.1.v1.0   
3Pv02g002074200.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002074200.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002074200.3.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002074300.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002074400.1.v1.0  Pv03g003197700.1.v1.0  Pv09g009181100.1.v1.0  Pv03g003054700.1.v1.0   
3Pv02g002074500.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002074600.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002074700.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002074800.1.v1.0  | |  | |  Pv03g003054900.1.v1.0   
3Pv02g002074900.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002075000.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002075100.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002075200.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002075300.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002075400.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002075400.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002075500.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002075600.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002075700.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002075800.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002075900.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002076000.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002076100.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002076200.1.v1.0  Pv03g003196900.1.v1.0  Pv09g009182000.1.v1.0  | |   
3Pv02g002076300.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002076400.1.v1.0  | |  | |  Pv03g003055800.1.v1.0   
3Pv02g002076500.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002076600.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002076700.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002076800.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002076800.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002076900.1.v1.0  Pv03g003196300.1.v1.0  Pv09g009182800.1.v1.0  Pv03g003056000.1.v1.0   
3Pv02g002077000.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002077100.1.v1.0  | |  Pv09g009182900.1.v1.0  Pv03g003056100.1.v1.0   
3Pv02g002077200.1.v1.0  | |  | |  Pv03g003056200.1.v1.0   
3Pv02g002077300.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002077400.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002077500.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002077600.1.v1.0  | |  | |  Pv03g003056300.1.v1.0   
3Pv02g002077700.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002077800.1.v1.0  | |  | |  Pv03g003056400.1.v1.0   
3Pv02g002077800.2.v1.0  | |  | |  | |   
2Pv02g002077900.1.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002078000.2.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002078000.3.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002078000.1.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002078100.1.v1.0  Pv03g003196100.1.v1.0  Pv09g009183200.1.v1.0    
2Pv02g002078200.1.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002078200.2.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002078200.3.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002078200.4.v1.0  | |  | |    
3Pv02g002078300.1.v1.0  | |  | |  Pv03g003072900.1.v1.0   
3Pv02g002078400.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002078500.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002078600.1.v1.0  Pv03g003195700.1.v1.0  Pv09g009183300.1.v1.0  Pv03g003072800.1.v1.0   
3Pv02g002078700.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002078800.1.v1.0  | |  | |  Pv03g003072600.1.v1.0   
3Pv02g002078900.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002079000.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002079100.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002079200.1.v1.0  | |  | |  Pv03g003072400.1.v1.0   
3Pv02g002079300.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002079400.1.v1.0  | |  Pv09g009183600.1.v1.0  Pv03g003072000.1.v1.0   
3Pv02g002079500.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002079500.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002079600.1.v1.0  | |  | |  Pv03g003071900.1.v1.0   
3Pv02g002079600.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002079700.1.v1.0  | |  | |  Pv03g003071800.1.v1.0   
3Pv02g002079800.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002079900.1.v1.0  Pv03g003194900.1.v1.0  Pv09g009183900.1.v1.0  Pv03g003071700.1.v1.0   
1Pv02g002080000.1.v1.0        | |   
1Pv02g002080100.1.v1.0        Pv03g003071300.1.v1.0   
1Pv02g002080200.1.v1.0        | |   
1Pv02g002080300.1.v1.0        | |   
1Pv02g002080400.1.v1.0        | |   
1Pv02g002080500.1.v1.0        | |   
1Pv02g002080600.1.v1.0        | |   
1Pv02g002080600.2.v1.0        | |   
1Pv02g002080700.1.v1.0        | |   
1Pv02g002080800.1.v1.0        Pv03g003071100.1.v1.0   
0Pv02g002080900.1.v1.0      
0Pv02g002081000.1.v1.0      
0Pv02g002081100.1.v1.0      
0Pv02g002081200.1.v1.0      
0Pv02g002081300.1.v1.0      
1Pv02g002081400.1.v1.0  Pv02g002168200.1.v1.0     
1Pv02g002081500.1.v1.0  | |     
1Pv02g002081500.2.v1.0  | |     
1Pv02g002081600.1.v1.0  | |     
1Pv02g002081700.1.v1.0  | |     
1Pv02g002081800.1.v1.0  | |     
1Pv02g002081900.1.v1.0  | |     
1Pv02g002082000.1.v1.0  | |     
1Pv02g002082100.1.v1.0  | |     
1Pv02g002082200.1.v1.0  Pv02g002168500.1.v1.0     
1Pv02g002082300.1.v1.0  | |     
1Pv02g002082400.1.v1.0  | |     
1Pv02g002082500.1.v1.0  | |     
1Pv02g002082600.1.v1.0  | |     
1Pv02g002082700.1.v1.0  | |     
1Pv02g002082800.1.v1.0  | |     
1Pv02g002082800.2.v1.0  | |     
1Pv02g002082900.1.v1.0  | |     
1Pv02g002083000.1.v1.0  | |     
1Pv02g002083100.1.v1.0  | |     
1Pv02g002083200.1.v1.0  | |     
1Pv02g002083300.1.v1.0  | |     
1Pv02g002083400.1.v1.0  | |     
1Pv02g002083500.1.v1.0  | |     
2Pv02g002083600.1.v1.0  Pv02g002170300.1.v1.0  Pv09g009186400.1.v1.0    
2Pv02g002083700.1.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002083800.1.v1.0  Pv02g002170500.1.v1.0  | |    
2Pv02g002083900.1.v1.0  | |  | |    
3Pv02g002084000.1.v1.0  Pv02g002170600.1.v1.0  Pv09g009186600.1.v1.0  Pv03g003189300.1.v1.0   
3Pv02g002084100.1.v1.0  Pv02g002170700.1.v1.0  | |  | |   
3Pv02g002084200.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002084300.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002084400.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002084500.1.v1.0  Pv02g002170800.1.v1.0  | |  | |   
3Pv02g002084600.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002084700.1.v1.0  | |  | |  Pv03g003189800.1.v1.0   
3Pv02g002084800.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002084900.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002085000.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002085100.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002085200.1.v1.0  Pv02g002170900.1.v1.0  Pv09g009187100.1.v1.0  | |   
3Pv02g002085200.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002085300.1.v1.0  | |  Pv09g009187200.1.v1.0  | |   
3Pv02g002085400.1.v1.0  Pv02g002171000.1.v1.0  | |  | |   
3Pv02g002085500.1.v1.0  Pv02g002171100.1.v1.0  | |  | |   
3Pv02g002085600.1.v1.0  Pv02g002171200.1.v1.0  | |  | |   
3Pv02g002085700.1.v1.0  Pv02g002171600.1.v1.0  | |  | |   
2Pv02g002085800.1.v1.0     | |  | |   
2Pv02g002085900.1.v1.0     Pv09g009187900.1.v1.0  | |   
2Pv02g002086000.1.v1.0     | |  | |   
2Pv02g002086100.1.v1.0     | |  | |   
2Pv02g002086200.2.v1.0     | |  | |   
2Pv02g002086200.1.v1.0     | |  | |   
2Pv02g002086300.1.v1.0     | |  | |   
2Pv02g002086400.1.v1.0     | |  | |   
2Pv02g002086500.1.v1.0     | |  | |   
2Pv02g002086600.1.v1.0     Pv09g009188100.1.v1.0  Pv03g003190900.1.v1.0   
3Pv02g002086700.1.v1.0  Pv03g003066800.1.v1.0  Pv09g009188300.1.v1.0  Pv03g003191100.1.v1.0   
3Pv02g002086800.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002086900.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002087000.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002087000.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002087000.3.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002087000.4.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002087100.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002087100.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002087100.3.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002087200.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002087300.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002087300.3.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002087300.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002087300.4.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002087400.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002087500.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002087600.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002087700.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002087800.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002087900.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002088000.1.v1.0  Pv03g003067200.1.v1.0  | |  | |   
3Pv02g002088100.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002088200.1.v1.0  Pv03g003067300.1.v1.0  | |  Pv03g003191300.1.v1.0   
3Pv02g002088200.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002088300.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002088400.1.v1.0  Pv03g003067500.1.v1.0  Pv09g009188800.1.v1.0  | |   
3Pv02g002088500.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002088600.1.v1.0  Pv03g003067700.1.v1.0  | |  | |   
3Pv02g002088700.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002088800.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002088900.2.v1.0  Pv03g003067800.1.v1.0  | |  | |   
3Pv02g002088900.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002088900.3.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002089000.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002089100.1.v1.0  Pv03g003067900.1.v1.0  | |  Pv03g003191400.1.v1.0   
3Pv02g002089200.1.v1.0  Pv03g003068300.1.v1.0  Pv09g009189500.1.v1.0  Pv03g003191700.1.v1.0   
3Pv02g002089300.1.v1.0  Pv03g003068400.1.v1.0  | |  | |   
3Pv02g002089400.1.v1.0  Pv03g003068500.1.v1.0  | |  Pv03g003191900.1.v1.0   
3Pv02g002089400.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002089400.3.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002089400.4.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002089400.5.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002089500.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002089600.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002089700.1.v1.0  Pv03g003068700.1.v1.0  Pv09g009189700.1.v1.0  Pv03g003192000.1.v1.0   
1Pv02g002089800.1.v1.0  Pv03g003068800.1.v1.0     
0Pv02g002089900.1.v1.0      
0Pv02g002090000.1.v1.0      
0Pv02g002090100.1.v1.0      
0Pv02g002090200.1.v1.0      
0Pv02g002090200.2.v1.0      
0Pv02g002090200.3.v1.0      
0Pv02g002090300.1.v1.0      
0Pv02g002090400.1.v1.0      
0Pv02g002090500.1.v1.0      
0Pv02g002090600.1.v1.0      
0Pv02g002090700.1.v1.0      
0Pv02g002090800.1.v1.0      
0Pv02g002090900.1.v1.0      
0Pv02g002091000.1.v1.0      
0Pv02g002091000.2.v1.0      
0Pv02g002091100.1.v1.0      
0Pv02g002091100.2.v1.0      
0Pv02g002091200.1.v1.0      
0Pv02g002091300.1.v1.0      
0Pv02g002091400.1.v1.0      
0Pv02g002091500.1.v1.0      
0Pv02g002091600.1.v1.0      
0Pv02g002091700.1.v1.0      
0Pv02g002091800.1.v1.0      
0Pv02g002091900.1.v1.0      
0Pv02g002091900.2.v1.0      
0Pv02g002092000.1.v1.0      
0Pv02g002092100.1.v1.0      
0Pv02g002092200.1.v1.0      
0Pv02g002092300.1.v1.0      
0Pv02g002092400.1.v1.0      
0Pv02g002092500.1.v1.0      
0Pv02g002092600.1.v1.0      
0Pv02g002092700.1.v1.0      
0Pv02g002092800.1.v1.0      
0Pv02g002092900.1.v1.0      
0Pv02g002093000.1.v1.0      
0Pv02g002093100.1.v1.0      
0Pv02g002093200.1.v1.0      
0Pv02g002093300.1.v1.0      
0Pv02g002093400.1.v1.0      
0Pv02g002093500.1.v1.0      
0Pv02g002093500.2.v1.0      
0Pv02g002093600.1.v1.0      
0Pv02g002093700.1.v1.0      
0Pv02g002093800.1.v1.0      
0Pv02g002093900.1.v1.0      
0Pv02g002094000.1.v1.0      
0Pv02g002094000.2.v1.0      
0Pv02g002094100.1.v1.0      
0Pv02g002094200.1.v1.0      
0Pv02g002094300.1.v1.0      
0Pv02g002094400.1.v1.0      
0Pv02g002094500.1.v1.0      
0Pv02g002094600.1.v1.0      
0Pv02g002094700.1.v1.0      
0Pv02g002094800.1.v1.0      
0Pv02g002094900.1.v1.0      
0Pv02g002095000.1.v1.0      
0Pv02g002095100.1.v1.0      
0Pv02g002095200.1.v1.0      
0Pv02g002095300.1.v1.0      
0Pv02g002095400.1.v1.0      
0Pv02g002095500.1.v1.0      
0Pv02g002095600.1.v1.0      
0Pv02g002095700.1.v1.0      
0Pv02g002095800.1.v1.0      
0Pv02g002095900.1.v1.0      
0Pv02g002096000.1.v1.0      
0Pv02g002096100.1.v1.0      
0Pv02g002096200.1.v1.0      
0Pv02g002096300.1.v1.0      
0Pv02g002096400.1.v1.0      
0Pv02g002096400.2.v1.0      
0Pv02g002096500.1.v1.0      
0Pv02g002096600.1.v1.0      
0Pv02g002096700.1.v1.0      
0Pv02g002096800.1.v1.0      
0Pv02g002096900.1.v1.0      
0Pv02g002097000.1.v1.0      
0Pv02g002097100.1.v1.0      
0Pv02g002097200.1.v1.0      
0Pv02g002097300.1.v1.0      
0Pv02g002097400.1.v1.0      
0Pv02g002097500.1.v1.0      
0Pv02g002097600.1.v1.0      
0Pv02g002097700.1.v1.0      
0Pv02g002097700.2.v1.0      
0Pv02g002097800.1.v1.0      
0Pv02g002097900.1.v1.0      
0Pv02g002098000.1.v1.0      
0Pv02g002098000.2.v1.0      
0Pv02g002098100.1.v1.0      
0Pv02g002098200.1.v1.0      
0Pv02g002098200.2.v1.0      
0Pv02g002098300.1.v1.0      
0Pv02g002098300.2.v1.0      
0Pv02g002098400.1.v1.0      
0Pv02g002098500.1.v1.0      
0Pv02g002098600.1.v1.0      
0Pv02g002098700.1.v1.0      
0Pv02g002098800.1.v1.0      
0Pv02g002098900.1.v1.0      
0Pv02g002099000.1.v1.0      
0Pv02g002099000.2.v1.0      
0Pv02g002099100.1.v1.0      
0Pv02g002099200.1.v1.0      
0Pv02g002099300.1.v1.0      
0Pv02g002099300.2.v1.0      
0Pv02g002099400.1.v1.0      
0Pv02g002099500.1.v1.0      
0Pv02g002099600.1.v1.0      
0Pv02g002099700.1.v1.0      
0Pv02g002099800.1.v1.0      
0Pv02g002099900.1.v1.0      
0Pv02g002100000.1.v1.0      
0Pv02g002100100.1.v1.0      
0Pv02g002100200.1.v1.0      
0Pv02g002100200.2.v1.0      
0Pv02g002100200.3.v1.0      
0Pv02g002100200.4.v1.0      
0Pv02g002100300.1.v1.0      
0Pv02g002100400.1.v1.0      
0Pv02g002100500.1.v1.0      
0Pv02g002100600.1.v1.0      
0Pv02g002100700.1.v1.0      
0Pv02g002100800.1.v1.0      
0Pv02g002100800.2.v1.0      
0Pv02g002100900.1.v1.0      
0Pv02g002101000.1.v1.0      
0Pv02g002101100.1.v1.0      
0Pv02g002101100.2.v1.0      
0Pv02g002101200.1.v1.0      
0Pv02g002101300.1.v1.0      
0Pv02g002101400.1.v1.0      
0Pv02g002101400.2.v1.0      
0Pv02g002101500.1.v1.0      
0Pv02g002101600.1.v1.0      
0Pv02g002101700.1.v1.0      
0Pv02g002101800.1.v1.0      
0Pv02g002101900.1.v1.0      
0Pv02g002102000.1.v1.0      
0Pv02g002102100.1.v1.0      
1Pv02g002102200.1.v1.0  Pv03g003042900.1.v1.0     
1Pv02g002102300.1.v1.0  | |     
1Pv02g002102400.1.v1.0  Pv03g003043000.1.v1.0     
1Pv02g002102500.1.v1.0  Pv03g003043200.1.v1.0     
1Pv02g002102600.1.v1.0  Pv03g003043400.1.v1.0     
1Pv02g002102700.1.v1.0  | |     
1Pv02g002102800.1.v1.0  Pv03g003043600.1.v1.0     
1Pv02g002102900.2.v1.0  Pv03g003043700.1.v1.0     
0Pv02g002102900.1.v1.0      
0Pv02g002103000.1.v1.0      
0Pv02g002103100.1.v1.0      
0Pv02g002103200.1.v1.0      
0Pv02g002103300.1.v1.0      
0Pv02g002103300.2.v1.0      
0Pv02g002103400.1.v1.0      
0Pv02g002103500.1.v1.0      
0Pv02g002103600.1.v1.0      
0Pv02g002103700.1.v1.0      
0Pv02g002103800.1.v1.0      
0Pv02g002103800.2.v1.0      
0Pv02g002103900.1.v1.0      
0Pv02g002104000.1.v1.0      
0Pv02g002104100.1.v1.0      
0Pv02g002104200.1.v1.0      
0Pv02g002104300.1.v1.0      
0Pv02g002104400.1.v1.0      
0Pv02g002104500.1.v1.0      
0Pv02g002104600.1.v1.0      
0Pv02g002104700.1.v1.0      
0Pv02g002104800.1.v1.0      
0Pv02g002104800.2.v1.0      
1Pv02g002104900.1.v1.0  Pv03g003267200.1.v1.0     
1Pv02g002105000.1.v1.0  | |     
1Pv02g002105100.1.v1.0  Pv03g003267100.1.v1.0     
1Pv02g002105200.1.v1.0  Pv03g003266500.1.v1.0     
1Pv02g002105300.1.v1.0  | |     
1Pv02g002105400.1.v1.0  | |     
1Pv02g002105300.2.v1.0  | |     
1Pv02g002105500.1.v1.0  Pv03g003266200.1.v1.0     
1Pv02g002105600.1.v1.0  | |     
1Pv02g002105700.2.v1.0  Pv03g003266100.1.v1.0     
1Pv02g002105700.1.v1.0  | |     
1Pv02g002105800.1.v1.0  | |     
1Pv02g002105900.1.v1.0  | |     
1Pv02g002105900.2.v1.0  | |     
1Pv02g002106000.1.v1.0  | |     
1Pv02g002106100.1.v1.0  Pv03g003265900.1.v1.0     
1Pv02g002106200.1.v1.0  | |     
1Pv02g002106200.2.v1.0  Pv03g003265800.2.v1.0     
1Pv02g002106200.3.v1.0  | |     
1Pv02g002106200.4.v1.0  | |     
1Pv02g002106300.1.v1.0  Pv03g003265500.1.v1.0     
1Pv02g002106400.1.v1.0  | |     
1Pv02g002106500.1.v1.0  | |     
1Pv02g002106600.1.v1.0  Pv03g003265200.1.v1.0     
1Pv02g002106600.2.v1.0  | |     
1Pv02g002106700.1.v1.0  | |     
1Pv02g002106800.1.v1.0  | |     
1Pv02g002106900.1.v1.0  | |     
1Pv02g002107000.1.v1.0  | |     
1Pv02g002107100.1.v1.0  Pv03g003264600.1.v1.0     
1Pv02g002107200.1.v1.0  Pv03g003264500.1.v1.0     
1Pv02g002107300.1.v1.0  Pv03g003264400.1.v1.0     
1Pv02g002107400.1.v1.0  | |     
1Pv02g002107500.1.v1.0  Pv03g003264300.1.v1.0     
1Pv02g002107600.1.v1.0  | |     
1Pv02g002107600.2.v1.0  | |     
1Pv02g002107700.1.v1.0  Pv03g003264200.1.v1.0     
1Pv02g002107800.1.v1.0  Pv03g003263400.1.v1.0     
2Pv02g002107900.1.v1.0  | |  Pv09g009017700.1.v1.0    
2Pv02g002108000.1.v1.0  Pv03g003263200.1.v1.0  | |    
2Pv02g002108100.1.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002108200.1.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002108300.1.v1.0  | |  | |    
3Pv02g002108400.1.v1.0  Pv03g003263000.1.v1.0  | |  Pv03g003261100.1.v1.0   
3Pv02g002108500.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002108600.1.v1.0  | |  | |  Pv03g003261300.1.v1.0   
3Pv02g002108700.1.v1.0  | |  | |  Pv03g003261700.1.v1.0   
3Pv02g002108800.1.v1.0  Pv03g003262100.1.v1.0  | |  Pv03g003262100.1.v1.0   
3Pv02g002108900.1.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002108900.2.v1.0  | |  | |  | |   
3Pv02g002109000.1.v1.0  | |  Pv09g009016600.1.v1.0  | |   
4Pv02g002109100.1.v1.0  | |  | |  | |  Pv11g011037800.1.v1.0  
4Pv02g002109200.1.v1.0  | |  | |  Pv03g003262700.1.v1.0  | |  
4Pv02g002109300.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv02g002109400.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv02g002109500.1.v1.0  | |  | |  | |  | |  
4Pv02g002109600.1.v1.0  | |  Pv09g009015900.1.v1.0  Pv03g003262800.1.v1.0  Pv11g011037900.1.v1.0  
4Pv02g002109700.1.v1.0  Pv03g003261000.1.v1.0  | |  Pv03g003262900.1.v1.0  | |  
3Pv02g002109800.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002109900.1.v1.0  | |  Pv09g009015700.2.v1.0     | |  
3Pv02g002110000.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002110100.1.v1.0  Pv03g003260700.1.v1.0  Pv09g009015300.1.v1.0     | |  
3Pv02g002110200.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002110300.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002110400.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002110500.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002110600.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002110700.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002110800.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002110900.1.v1.0  Pv03g003260500.1.v1.0  | |     | |  
3Pv02g002111000.1.v1.0  Pv03g003260400.1.v1.0  | |     Pv11g011038500.1.v1.0  
3Pv02g002111100.1.v1.0  Pv03g003260300.1.v1.0  Pv09g009014500.1.v1.0     | |  
3Pv02g002111200.1.v1.0  Pv03g003260200.1.v1.0  | |     Pv11g011038800.1.v1.0  
3Pv02g002111300.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002111400.1.v1.0  Pv03g003260100.1.v1.0  | |     Pv11g011038900.1.v1.0  
3Pv02g002111500.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002111600.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002111700.1.v1.0  | |  | |     | |  
3Pv02g002111800.1.v1.0  Pv03g003259400.1.v1.0  Pv09g009014300.1.v1.0     | |  
3Pv02g002111900.1.v1.0  Pv03g003259100.1.v1.0  | |     | |  
3Pv02g002112000.1.v1.0  Pv03g003258900.1.v1.0  | |     Pv11g011039600.1.v1.0  
2Pv02g002112100.1.v1.0  Pv03g003258700.1.v1.0  | |    
1Pv02g002112200.1.v1.0     Pv09g009013900.1.v1.0    
1Pv02g002112200.2.v1.0     | |    
0Pv02g002112300.1.v1.0      
0Pv02g002112400.1.v1.0      
0Pv02g002112500.1.v1.0      
0Pv02g002112600.1.v1.0      
0Pv02g002112700.1.v1.0      
0Pv02g002112800.1.v1.0      
0Pv02g002112900.1.v1.0      
0Pv02g002113000.1.v1.0      
0Pv02g002113100.1.v1.0      
0Pv02g002113200.1.v1.0      
1Pv02g002113300.1.v1.0  Pv03g003268100.1.v1.0     
1Pv02g002113400.1.v1.0  Pv03g003268200.1.v1.0     
1Pv02g002113500.1.v1.0  | |     
1Pv02g002113600.1.v1.0  | |     
1Pv02g002113700.1.v1.0  | |     
1Pv02g002113800.1.v1.0  | |     
1Pv02g002113900.1.v1.0  | |     
1Pv02g002114000.1.v1.0  | |     
1Pv02g002114100.1.v1.0  Pv03g003268500.1.v1.0     
1Pv02g002114200.1.v1.0  | |     
1Pv02g002114300.1.v1.0  Pv03g003268800.1.v1.0     
1Pv02g002114400.1.v1.0  | |     
1Pv02g002114500.1.v1.0  | |     
1Pv02g002114500.2.v1.0  | |     
1Pv02g002114600.1.v1.0  Pv03g003268900.1.v1.0     
1Pv02g002114600.2.v1.0  | |     
1Pv02g002114700.1.v1.0  Pv03g003269000.1.v1.0     
1Pv02g002114700.2.v1.0  | |     
1Pv02g002114800.1.v1.0  | |     
1Pv02g002114900.1.v1.0  | |     
1Pv02g002115000.1.v1.0  Pv03g003269100.1.v1.0     
1Pv02g002115100.1.v1.0  | |     
1Pv02g002115200.1.v1.0  | |     
1Pv02g002115300.1.v1.0  Pv03g003269300.1.v1.0     
1Pv02g002115300.2.v1.0  | |     
1Pv02g002115400.1.v1.0  | |     
1Pv02g002115500.1.v1.0  | |     
1Pv02g002115600.1.v1.0  Pv03g003269400.1.v1.0     
1Pv02g002115700.1.v1.0  Pv03g003269500.1.v1.0     
1Pv02g002115800.2.v1.0  Pv03g003269700.1.v1.0     
1Pv02g002115800.1.v1.0  | |     
1Pv02g002115900.1.v1.0  | |     
1Pv02g002116000.1.v1.0  | |     
1Pv02g002116100.1.v1.0  | |     
1Pv02g002116200.1.v1.0  | |     
1Pv02g002116300.1.v1.0  | |     
1Pv02g002116400.1.v1.0  | |     
1Pv02g002116500.1.v1.0  | |     
1Pv02g002116600.1.v1.0  Pv03g003270100.1.v1.0     
1Pv02g002116700.1.v1.0  Pv03g003270200.1.v1.0     
1Pv02g002116700.2.v1.0  | |     
1Pv02g002116800.1.v1.0  | |     
1Pv02g002116900.1.v1.0  | |     
1Pv02g002116900.2.v1.0  | |     
1Pv02g002116900.3.v1.0  | |     
1Pv02g002116900.4.v1.0  | |     
1Pv02g002117000.1.v1.0  Pv03g003270300.1.v1.0     
1Pv02g002117100.1.v1.0  | |     
1Pv02g002117200.1.v1.0  Pv03g003270400.1.v1.0     
1Pv02g002117300.1.v1.0  | |     
2Pv02g002117400.1.v1.0  | |  Pv09g009006400.1.v1.0    
2Pv02g002117400.2.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002117500.2.v1.0  Pv03g003270900.1.v1.0  Pv09g009006500.1.v1.0    
2Pv02g002117500.1.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002117500.3.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002117600.1.v1.0  Pv03g003271000.1.v1.0  | |    
2Pv02g002117700.1.v1.0  Pv03g003271200.1.v1.0  | |    
2Pv02g002117800.1.v1.0  | |  Pv09g009006700.1.v1.0    
2Pv02g002117900.1.v1.0  Pv03g003271300.1.v1.0  Pv09g009006800.1.v1.0    
2Pv02g002118000.1.v1.0  Pv03g003271400.1.v1.0  Pv09g009007400.1.v1.0    
2Pv02g002118100.1.v1.0  Pv03g003271500.1.v1.0  Pv09g009007600.1.v1.0    
2Pv02g002118200.1.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002118300.1.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002118400.1.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002118400.2.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002118500.1.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002118600.1.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002118700.1.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002118800.1.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002118800.2.v1.0  | |  | |    
2Pv02g002118900.1.v1.0  Pv03g003271800.1.v1.0  | |    
2Pv02g002119000.1.v1.0  Pv03g003271900.1.v1.0  | |    
2Pv02g002119100.1.v1.0  Pv03g003272000.1.v1.0  | |    
2Pv02g002119200.1.v1.0  Pv03g003272200.1.v1.0  Pv09g009008800.1.v1.0    
1Pv02g002119300.1.v1.0  Pv03g003272300.1.v1.0     
1Pv02g002119300.2.v1.0  | |     
1Pv02g002119400.1.v1.0  | |     
1Pv02g002119500.1.v1.0  Pv03g003272500.1.v1.0     
0Pv02g002119600.1.v1.0      
1Pv02g002119700.1.v1.0  Pv03g003279300.1.v1.0     
1Pv02g002119800.1.v1.0  | |     
1Pv02g002119900.1.v1.0  | |     
1Pv02g002120000.1.v1.0  | |     
1Pv02g002120000.2.v1.0  | |     
1Pv02g002120100.1.v1.0  | |     
1Pv02g002120200.1.v1.0  Pv03g003279200.1.v1.0     
1Pv02g002120200.2.v1.0  | |     
1Pv02g002120300.1.v1.0  | |     
1Pv02g002120400.1.v1.0  | |     
1Pv02g002120500.1.v1.0  | |     
1Pv02g002120600.1.v1.0  | |     
1Pv02g002120700.1.v1.0  Pv03g003279000.1.v1.0     
1Pv02g002120700.2.v1.0  | |     
1Pv02g002120800.1.v1.0  | |     
1Pv02g002120900.1.v1.0  Pv03g003278900.2.v1.0     
1Pv02g002121000.1.v1.0  | |     
1Pv02g002121000.2.v1.0  | |     
1Pv02g002121000.3.v1.0  | |     
1Pv02g002121100.1.v1.0  | |     
1Pv02g002121200.1.v1.0  Pv03g003278800.1.v1.0     
1Pv02g002121300.1.v1.0  | |     
1Pv02g002121400.1.v1.0  | |     
1Pv02g002121500.1.v1.0  | |     
1Pv02g002121500.2.v1.0  | |     
1Pv02g002121600.1.v1.0  | |     
1Pv02g002121700.1.v1.0  | |     
1Pv02g002121800.1.v1.0  | |     
1Pv02g002121900.1.v1.0  | |     
1Pv02g002122000.1.v1.0  Pv03g003278500.1.v1.0     
1Pv02g002122100.1.v1.0  | |     
1Pv02g002122200.1.v1.0  Pv03g003278400.1.v1.0     
1Pv02g002122300.1.v1.0  | |     
1Pv02g002122400.1.v1.0  | |     
1Pv02g002122500.1.v1.0  Pv03g003278300.1.v1.0     
1Pv02g002122500.2.v1.0  | |     
1Pv02g002122600.1.v1.0  Pv03g003278200.1.v1.0     
1Pv02g002122700.1.v1.0  Pv03g003278100.1.v1.0     
1Pv02g002122800.1.v1.0  | |     
1Pv02g002122900.1.v1.0  Pv03g003277900.1.v1.0     
1Pv02g002123000.1.v1.0  | |     
1Pv02g002123100.1.v1.0  | |     
1Pv02g002123200.1.v1.0  | |     
1Pv02g002123300.1.v1.0  Pv03g003277800.1.v1.0     
1Pv02g002123300.2.v1.0  | |     
1Pv02g002123400.1.v1.0  | |     
1Pv02g002123500.1.v1.0  | |     
1Pv02g002123600.1.v1.0  | |     
1Pv02g002123700.1.v1.0  | |     
1Pv02g002123800.1.v1.0  Pv03g003277700.1.v1.0     
1Pv02g002123800.2.v1.0  | |     
1Pv02g002123900.1.v1.0  Pv03g003277500.2.v1.0     
1Pv02g002124000.1.v1.0  | |     
1Pv02g002124000.2.v1.0  | |     
1Pv02g002124100.1.v1.0  | |     
1Pv02g002124200.1.v1.0  | |     
1Pv02g002124300.1.v1.0  | |     
1Pv02g002124400.1.v1.0  | |     
1Pv02g002124500.1.v1.0  Pv03g003277300.1.v1.0     
1Pv02g002124600.1.v1.0  Pv03g003277200.1.v1.0     
0Pv02g002124700.1.v1.0      
0Pv02g002124800.1.v1.0      
0Pv02g002124900.1.v1.0      
0Pv02g002125000.1.v1.0      
0Pv02g002125000.2.v1.0      
0Pv02g002125100.1.v1.0      
0Pv02g002125200.1.v1.0      
0Pv02g002125300.1.v1.0      
0Pv02g002125400.1.v1.0      
0Pv02g002125500.1.v1.0      
0Pv02g002125600.1.v1.0      
0Pv02g002125700.1.v1.0      
0Pv02g002125800.1.v1.0      
0Pv02g002125900.1.v1.0      
0Pv02g002126000.1.v1.0      
0Pv02g002126100.1.v1.0      
0Pv02g002126200.1.v1.0      
0Pv02g002126300.1.v1.0      
0Pv02g002126400.1.v1.0      
0Pv02g002126500.1.v1.0      
0Pv02g002126600.1.v1.0      
0Pv02g002126700.1.v1.0      
0Pv02g002126800.1.v1.0      
0Pv02g002126900.1.v1.0      
0Pv02g002127000.1.v1.0      
0Pv02g002127100.1.v1.0      
0Pv02g002127200.1.v1.0      
0Pv02g002127300.1.v1.0      
0Pv02g002127400.1.v1.0      
0Pv02g002127500.1.v1.0      
0Pv02g002127500.2.v1.0      
0Pv02g002127600.1.v1.0      
0Pv02g002127600.2.v1.0      
0Pv02g002127700.1.v1.0      
0Pv02g002127800.1.v1.0      
0Pv02g002127900.1.v1.0      
0Pv02g002128000.1.v1.0      
0Pv02g002128000.2.v1.0      
0Pv02g002128100.1.v1.0      
0Pv02g002128200.1.v1.0      
0Pv02g002128300.1.v1.0      
0Pv02g002128400.1.v1.0      
0Pv02g002128500.1.v1.0      
0Pv02g002128600.1.v1.0      
0Pv02g002128600.2.v1.0      
0Pv02g002128700.2.v1.0      
0Pv02g002128700.3.v1.0      
0Pv02g002128700.1.v1.0      
0Pv02g002128800.1.v1.0      
0Pv02g002128900.1.v1.0      
0Pv02g002128900.2.v1.0      
0Pv02g002129000.1.v1.0      
0Pv02g002129100.1.v1.0      
0Pv02g002129100.2.v1.0      
0Pv02g002129200.1.v1.0      
0Pv02g002129300.1.v1.0      
0Pv02g002129400.1.v1.0      
0Pv02g002129500.1.v1.0      
0Pv02g002129600.1.v1.0      
0Pv02g002129700.1.v1.0      
0Pv02g002129800.1.v1.0      
0Pv02g002129900.1.v1.0      
0Pv02g002130000.1.v1.0      
0Pv02g002130100.1.v1.0      
0Pv02g002130200.1.v1.0